Dnevna arhiva: ožujak 2, 2018

Obavijest o upisu u I. razred osnovne škole

Obavijest o upisu u I. razred osnovne škole

R E P U B L I K A   H R V A T S K A     URED DRŽAVNE UPRAVE     U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI     Služba za društvene djelatnosti     Ispostava Dugo Selo   KLASA: 602-02/18-01/03 URBROJ: 238-03-01/1-18-1 Dugo...