Sjednica Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Gradsko vijeće
Odbor za Statut i Poslovnik

KLASA: 021-05/17-01/62 URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1
Dugo Selo, 19. listopada 2017. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 50. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M
sjednicu Odbora za Statut i PoslovnikGradskog vijeća Grada Dugog Sela
koja će se održati
u srijedu,  25. listopada 2017. godine, s početkom u 15.00 satiu zgradi gradske uprave ( Mala vijećnica )

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I   R E D:

 

1.Razmatranje prijedloga Odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na 4. sjednici, 26. listopada 2017.

2.Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Napomena: Materijali za sjednicu Odbora vijećnicima su dostavljeni uz poziv za 4. sjednicu Gradskog vijeća i dostupni su na web stranici Grada Dugog Sela, www.dugoselo.hr.

Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik:
Darjan Budimir, mag.iur., v.r.

 

 

Dostaviti:
1.Darjan Budimir, Dugo Selo, Ulica I.G. Kovačića 27

2. Božidar Cik,Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24\

3.Željko Remenar, Andrilovec, Andrilovečka cesta 157

4.Zvonko Novosel – Dolnjak, Dugo Selo, Ulica M. J. Zagorke 53

5.Renata Jelečki, Dugo Selo, Gorička ulica 7

6.Nenad Panian, ovdje

7.Jasminka Kokot Bambić, ovdje

8.Nikola Tominac, ovdje

9.Mladen Šestan, ovdje

10.Marijo Vinko, ovdje

11.Veljko Bertak, ovdje

12.Dean Dragičević, ovdje

13. Sredstvima javnog priopćavanja

14.Evidencija, ovdje

15.Pismohrana