Akti gradonačelnika

2019

Travanj

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU

Odluka o dodjeli prostora na korištenje

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o odobravanju obavljanja stručne prakse u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

Odluka o donošenju Strategije zaštite osobnih podataka Grada Dugog Sela

Strategija zaštite osobnih podataka Grada Dugog Sela

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina

Ožujak

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Pametni grad Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge Hrvatski vitezovi-ratni veterani 1991. Dugo Selo

Zaključak o isplati sredstava Župi sv. Martina za sanaciju stare crkve i troškove arheoloških iskapanja

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o prihvaćanju zamolbe DVD Andrilovec

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 191, k.o. Dugo Selo I.
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju nagodbe

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Elaborata o opravdanosti proširenja djelatnosti Glazbene škole Dugo Selo

Odluka o povratu u prethodno zemljišnoknjižno stanje

Zaključak – mišljenje o I. Izmjeni i dopuni Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara

Zaključak o utvrđivanju PrijedlogaOdluke o donošenju Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na gradskoj tržnici u Dugom Selu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar gradskih groblja na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2019.-2020.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za 2018. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2019.-2020.

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK O SKLAPANJU UGOVORA O ZAKUPU

Veljača

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 467-2, k.o. Dugo Selo II

Odluka o odobravanju korištenja javne površine za održavanje kulturno – zabavne manifestacije Dugoselski fašnik

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja o Izvješću o radu davatelja javne usluge

Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo

Zaključak o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Dugo Selo

Odluka o osnivanju prava služnosti g Odluka o osnivanju prava služnosti

Siječanj

Odluka o osnivanju prava služnosti

Odluka o osnivanju prava služnosti

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje

Odluka o osnivanju prava služnosti

Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela

Odluka o osnivanju prava služnosti

Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Dugo Selo za 2019. godinu

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2019. godinu

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela – kopija

Zaključak o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i sporazuma o povjerljivosti

Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2019. godini

Odluka o sufinanciranju dojenačke hrane u 2019. godini

Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s autističnim poremećajem

Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom

Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koji imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela

Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva

Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2019. godinu HGSS, Stanica Zagreb

Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2019. godini

Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD Leprovica za novčanom pomoći

Odluka o prodaji k.č.broj 589-3, k.o. Dugo Selo I

Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih površina

Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju javnih površina

Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugog Sela u 2019. godini

Odluka o sufinanciranju sterilizacije ženki pasa i mačaka