Mišljenja Gradskih odbora

Odbor za financije i proračun:

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2017.  god. do 30.06. 2017. godine

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu

Prijedlog Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2016. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu, s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01.01 – 30.06.2015 god.

Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna  Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 Prijedlog Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu

 Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu

 

Odbor za komunalne djelatnosti:

Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016g. godinu

Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

Odbor za zaštitu okoliša:

Razmatranje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta

Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugo Sela

 

Odbor za Statut i Poslovnik

Mišljenje Odbora za Statut i Poslovnik – 22.11.2017