GRADSKO VIJEĆE GRADA DUGOG SELA

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Predstavničko tijelo:

  • donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
  • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.
  • Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određuje se statutom.

Članovi Gradskog vijeća Grada Dugog Sela su:

1.  

IVICA KLARIĆ, dr.vet.med
– predsjednik Gradskog vijeća

Dugo Selo, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
2. BOŽIDAR CIK, dipl.ing.
-potpredsjednik Gradskog vijeća
Dugo Selo, Velika Ostrna, Čulinečka ulica 24
3. STJEPAN NOVOSEL
– potpredsjednik Gradskog vijeća
Dugo Selo, Marka Marulića 11
4. STJEPAN BERTEK
– član
Dugo Selo, Velika Ostrna, Omladinska 75
5. KRUNO BLAŽINOVIĆ
– član
Dugo Selo, Gorička ulica 33
6. ZVONKO KALEB, upr.prav.
– član
Dugo Selo, B.A. Kažotića 4
7. BRANKO DERONJA
– član
Dugo Selo, Rugvička 19
8. JASMINKA KOKOT BAMBIĆ, dr.med.vet.
– član
Dugo Selo, Sportska ulica 2
9. mr.sc. ZVONKO NOVOSEL-DOLNJAK
– član
Dugo Selo, M.J. Zagorke 53
10. PERO ORLOVIĆ, ing
– član
Dugo Selo, Domobranska ulica 15
11. NENAD PANIAN, dr.stom.
– član
Dugo Selo, Zagrebačka ulica 89
12. ILIJA PAPAK, ing.
– član
Dugo Selo, Kozinščak, Kozinska ulica 44
13. NENAD SEDLAR
– član
Dugo Selo, M.J. Zagorke 37
14. JOSIP SESAN
– član
Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska ulica 81
15. ZDENKO SOKAČ
– član
Dugo Selo, Lukarišće, Bjelovarska ulica 42
16. STJEPAN ŠTEFINOVEC
– član
Dugo Selo, Leprovica, Zagrebačka ulica 26
17. STJEPAN VALJAK
– član
Dugo Selo, Šaškovečka 42