ZAKLJUČAK o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Dugog Sela

Na temelju članka 64. stavka 3. točke 28. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13.), a u svezi s točkom V. podtočkom 5. i točkom IX. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata („Narodne novine“ broj 140/09), gradonačelnik Grada Dugog Sela 30. prosinca 2015. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Grada Dugog Sela

I.

    Janja Klindžić, oec., stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika, imenuje se koordinatorom za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Dugog Sela.

II.

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću iz točke I. ovog Zaključka osigurava provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, i to:

– obavlja poslove kontakt osobe za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– surađuje sa službama unutar upravnog tijela koje rade na sadržaju odluka i drugih općih akta i pripremi dokumentacije za savjetovanje,

– prati provedbu savjetovanja,

– daje savjete o primjerenosti provedbe savjetovanja u pojedinim slučajevima te o metodama dobivanja povratne informacije od zainteresirane javnosti,

– odgovara na upite i prigovore vezane uz provedbu postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– brine o ažuriranju internetske stranice vezane uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću,

– sastavlja izvješće o provedenom postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,

– te obavlja druge poslove sukladno Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

III.

Službeni kontakt podaci koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Grada Dugog Sela su:

Ime i prezime: Janja Klindžić, oec., stručna suradnica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Adresa: Ulica Josipa Zorića 1, Dugo Selo

E-mail: janja.klindzic@dugoselo.hr

Telefon: 01/2774 263

Fax:        01/2753 244

IV.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i na službenoj internet stranici Grada Dugog Sela.

 

KLASA: 023-01/15-01/294

URBROJ: 238/07-01-04/04-15-2
Dugo Selo,  30. prosinca 2015.

Gradonačelnik

Grada Dugog  Sela
Stipo Velić, dipl. ing.