U srijedu 11. lipnja 2014. godine, u Gradskoj vijećnici, s početkom u 14:00 sati održati će se 10. redovna sjednica Gradskog vijeća grada Dugog Sela.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red:

 1.  Verifikacija zapisnika sa 9. redovne sjednice Gradskog vijeća
 2. Godišnje izvješće o  poslovanju društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.  za 2013. god.
 3. Revidirani Financijski izvještaj  društva Dukom  d.o.o.  za 2013. godinu
 4. Revidirani Financijski izvještaj  društva Dukom plin d.o.o.  za 2013. godinu
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2013. godinu
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
 7. rijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2014.  godinu
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2014.  godinu
 11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2014.  godinu
 12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u  socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2014.  godinu
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 14. Informacija o suglasnosti Gradonačelnika društvu Dukom d.o.o. na Odluku o cijeni vodnih usluga
 15. Prijedlog Zaključka o suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta – izrada UPU Leprovica Jug
 16. Pitanja, prijedlozi, ostale informacije

Skip to content