Search
Close this search box.

11. sjednica Odbora za financije i proračun

Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/15-01/48

URBROJ: 238/07-03-04/04-15-1

Dugo Selo, 11. rujna 2015. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

11. sjednicu Odbora za financije i proračun

u srijedu, 16. rujna 2015. godine u  07:30 sati

1.  Razmatranje prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog

Sela za razdoblje od 01.01.2015. god. do 30.06.2015. god.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

2.  Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog

Sela za 2015. god.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

DOSTAVITI:

1. Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7

2. Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23

3. Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37

4. Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44

5. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26

6. Stipo Velić, ovdje

7. Vlado Kruhak, Dugo Selo, Josipa Zorića 133

8. Pavo Jakovljević, ovdje

9. Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17

10. Mladen Šestan, ovdje

11.  Marica Knezić, ovdje

12. Sredstvima javnog priopćavanja

13. Evidencija, ovdje

14. Pismohrana, ovdje

Skip to content