Savjet mladih
KLASA: 021-05/17-01/06
URBROJ: 238/07-09-04/04-17-1
Dugo Selo, 30. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

11. SJEDNICU SAVJETA MLADIH
GRADA DUGOG SELA
koja će se održati
u petak, 03. veljače  2017.  godine,  s početkom u 18,00  sati
u Gradskoj vijećnici

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
2. Dogovor oko projekta “Valentinovo je u gradu”
3. Informiranje mladih na području Grada Dugog Sela o značaju, funkcijama i aktivnostima Savjeta mladih- kutije po školama
4.  Dogovor oko nadolazećih projekata
5. Razno

DOSTAVITI:
članovima Savjeta
gradonačelniku
zamjenicima gradonačelnika
predsjedniku Gradskog vijeća
pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti
pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
predstavnicima javnog priopćavanja
pismohrana, ovdje

Predsjednica
Savjeta mladih

Maja Matijaš, v. r.

Skip to content