Savjet mladih

KLASA: 021-05/17-01/22

URBROJ: 238/07-09-04/04-17-1

Dugo Selo, 11. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

S A Z I VA M

13. SJEDNICU SAVJETA MLADIH GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, s početkom u 19,00 sati

u Gradskoj vijećnici

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d :

1.

Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

2.

Dogovor oko projekta “Noćni malonogometni turnir”

3.

Dogovor oko projekta “Street style show”

4.

Dogovor oko projekta “Probudimo Dugoselske zidove – Graffiti jam”

5.

Razno

DOSTAVITI:

  • članovima Savjeta

  • gradonačelniku

  • zamjenicima gradonačelnika

  • predsjedniku Gradskog vijeća

  • pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

  • pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

  • predstavnicima javnog priopćavanja

  • pismohrana, ovdje

Predsjednica

Savjeta mladih

Maja Matijaš, v. r.

Skip to content