Odbor za financije i proračun
KLASA: 021-05/16-01/49

URBROJ: 238/07-03-04/04-16-1
Dugo Selo, 26. rujna 2016. god.
Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

14. sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

u četvrtak, 29. rujna 2016. godine u 07:30 sati
u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2016. god. do 30.06. 2016. godine
Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

2. Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. god.
Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

Predsjednik

Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

DOSTAVITI:
1. Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7
2. Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23
3. Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37
4. Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44
5. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26
6. Stipo Velić, ovdje
7. Vlado Kruhak, Dugo Selo, J. Zorića 133
8. Pavo Jakovljević, ovdje
9. Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45
10. Mladen Šestan, ovdje
11. Marica Knezić, ovdje
12. Sredstvima javnog priopćavanja
13. Pismohrana, ovdje

Skip to content