POZIV NA JAVNU RASPRAVU ZA NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE

Upravni odjel za prostorno uređenje,

zaštitu okoliša, komunalno i

stambeno gospodarstvo

KLASA: 351-01/17-01/04

URBROJ: 238/07-01-06/01-07-17-11

Dugo Selo, 06.12.2017.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13 i 73/17) i članka 64. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 1/13), Gradonačelnik Grada Dugog Sela, objavljuje

JAVNU RASPRAVU

ZA NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DUGOG SELA ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE

I.

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017.-2022. godine, radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, trajat će od 08. prosinca 2017.-08. siječnja 2018. godine.

II.

Mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti dostavljaju se zaključno do 08. siječnja 2018. godine, na adresu Grad Dugo Selo, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, Ulica Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo ili putem e-maila na adresu urbanizam@dugoselo.hr

III.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017.-2022. godine bit će dostupan na službenim mrežnim stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr..

U navedenom razdoblju, javni uvid u Nacrt Plana moguće je izvršiti i u prostorijama Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1, prizemlje soba 44, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

IV.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku, čitko napisane, s imenom i prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe i pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Gradonačelnik

Nenad Panian, dr.med.dent.Skip to content