Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/17-01/16

URBROJ: 238/07-03-04/04-17-1

Dugo Selo, 24. ožujka 2017. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

16. sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

u utorak, 28. ožujka 2017. godine u 07:30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1.

Razmatranje prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. god.

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

Predsjednik

Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

DOSTAVITI:

1.

Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7

2.

Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23

3.

Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37

4.

Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44

5.

Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26

6.

Stipo Velić, ovdje

7.

Vlado Kruhak, Dugo Selo, J. Zorića 133

8.

Pavo Jakovljević, ovdje

9.

Ivica Klarić, Andrilovec, Andrilovečka cesta 45

10.

Mladen Šestan, ovdje

11.

Marica Knezić, ovdje

12.

Sredstvima javnog priopćavanja

13.

Pismohrana, ovdje

Skip to content