https://europa.eu/european-union/index_hr  https://strukturnifondovi.hr/

 

Obavijest za javnost

Naziv projekta:

Pravilno odvoji, čisti grad osvoji (Ref. broj: KK.06.3.1.07.0004)

Kratki opis projekta:

Projekt će se provoditi na području grada Dugog Sela na kojem će se informirati 100% građana (17.466, DZS, 2011) o održivom gospodarenju otpadom. Provedbom dvanaest odabranih aktivnosti Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom doprinijeti će se ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Aktivnosti koje će se provoditi usmjerene su svim građanima, ali i pojedinim ciljnim skupinama. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanoj stopi odvojenog prikupljanja otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Specifični cilj projekta je informiranje i educiranje te izgradnja svijesti i razumijevanja svih skupina građana Dugog Sela o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.
Na području obuhvata projekta, grad Dugo Selo (17.466 stanovnika, DZS 2011.), doći će do educiranja i informiranja 100% stanovništava o održivom gospodarenju otpadom, o sprječavanju nastanka otpada, odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta. Projektom će se provesti ukupno dvanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, od toga šest obaveznih i šest preporučenih aktivnosti.
Projektom će doći do usmjeravanja ponašanja svih društvenih skupina grada Dugog Sela prema poželjnom društvenom ponašanju što će rezultirati pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom radi odgovornog postupanja s otpadom. Krajnji rezultat provedbe projekta je povećanje stope odvajanja pojedinih kategorija otpada, povećanje stope recikliranja i smanjenje količine odloženog biorazgradivog otpada i komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta:

546.993,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):

464.944,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
13. travnja 2018. godine-13. prosinca 2019. godine

Kontak osoba više informacija:

Dean Dragičević, Pročelnik UO za gospodarstvo i financije,

+385 1 2753 705,

dean.dragicevic@dugoselo.hr


GRAD DUGO SELO
Josipa Zorića 1,
10 370 Dugo Selo

KLASA: 023-01/18-01/41
URBROJ: 238/07-05/01-18-21

Priopćenje za javnost

546.993,25 kuna za provedbu projekta „Pravilno odvoji, čist grad osvoji“

Dugo Selo, 14. svibnja 2018. godine – Gradu Dugom Selu dodijeljeno je 464.944,20 kuna iz Kohezijskog fonda za projekt „Pravilno odvoji, čisti grad osvoji“ KK.06.3.1.07.0004 ukupne vrijednosti 546.993,25 kuna. Prijavom na natječaj „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ osigurano je sufinanciranje projekta u visini od 464.844,20 kuna ili 84,99% ukupno prihvatljivih troškova, dok je Grad Dugo Selo sredstvima iz Proračuna osigurava 15,01% ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom će se informirat i educirati cjelokupno stanovništvo Grada o održivom gospodarenju otpadom kroz provedbu dvanaest aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Svih dvanaest provedenih aktivnosti objavit će se na Portalu sprječavanja nastanka otpada. Time će se doprinijeti ispunjenju specifičnog cilja projekta informiranja i educiranja građana s posebnim naglaskom na 4 teme: sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta. Provedbom aktivnosti građanima će se prenijeti ključne poruke kojima će biti upoznati s važnosti i koristima održivog gospodarenja otpadom.

Obvezne aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: letci o održivom gospodarenju otpadom, vodič (brošure) o održivom gospodarenju otpadom, plakati o održivom gospodarenju otpadom, specijalizirane radijske emisije o održivom gospodarenju otpadom, nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom, javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom.

Preporučene aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta: radionice za djecu, kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom, edukativne slikovnice i/ili bojanke za djecu, obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša, natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada, Izobrazno – informativni materijali za predškolsku i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom.

Skip to content