Savjet mladih

KLASA: 021-05/17-01/64

URBROJ: 238/07-09-04/04-17-1

Dugo Selo, 07. studenog 2017. godine

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

 2. SJEDNICU SAVJETA MLADIH

 GRADA DUGOG SELA

 koja će se održati

u ponedjeljak, 13. studenog  2017.  godine,  s početkom u 18,00  sati

u Maloj vijećnici  

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

 

1. Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

2. Prijedlog plana i programa rada za 2018. godinu

 

3. Razno

 

 

DOSTAVITI:

 

Ø   članovima Savjeta

Ø  gradonačelniku

Ø   zamjenicima gradonačelnika

Ø  predsjedniku Gradskog vijeća

Ø   pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ø  predstavnicima javnog priopćavanja

Ø  pismohrana, ovdje

 

Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, mag.prim.educ.,  v. r.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content