Savjet mladih

KLASA: 021-05/14-01/53

URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 24. listopada 2014. godine

Na temelju članka10. stavak 2.Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

 

 

S A Z I VA M

 

2. SJEDNICU SAVJETA MLADIH

GRADA DUGOG SELA,

koja će se održati

u utorak, 28. listopada 2014. godine, s početkom u 18,00 sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d :

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

2. Donošenje Programa rada i financijskog plana Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2015. godinu

 

3. Dogovor oko nadolazećih projekata

 

4. Razno

 

 

DOSTAVITI:

 

  • članovima Savjeta
  • gradonačelniku
  • zamjenicima gradonačelnika
  • predsjedniku Gradskog vijeća
  • pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti
  • pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • predstavnicima javnog priopćavanja
  • evidencija, ovdje
  • arhiva, ovdje

 Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, v. r.

 

Skip to content