2015.g

   • Broj 7 (21. prosinca 2015.)
    • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
     2015. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2015.
     godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
     obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2015.
     godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada
     Dugog Sela za 2015. godinu
    • Proračun Grada Dugog Sela za 2016. godinu, s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
    • Odluka o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada
     Dugog Sela za 2016. godinu
    • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i
     biorazgradivog komunalnog otpada
    • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Zona gospodarskih djelatnosti
     Puhovec sjever I
    • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
    • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih
     vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2016. godini
    • Zaključak o prihvaćanju Godišnje analize sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za
     2015. godinu
    • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za
     razdoblje od 2016.-2019. godine
    • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta –
     izgradnja parkirališta i nogostupa na dijelu k.č.br.1015/27, k.o. Dugo Selo II
    • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na
     području Grada Dugog Sela za 2016. i 2017. godinu
    • Odluka o financiranju školske prehrane u školskoj godini 2015/2016.
    • Odluka o sufinanciranju naknade za rad voditelja produženog boravka u školskoj godini 2015/2016.
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge „Hrvatski vitezovi – ratni veterani 91. Dugo Selo“
    • Odluka o sufinanciranju kastracije ženki pasa i mačaka
    • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2015/2016
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 12. međunarodnog Božićno – novogodišnjeg
     rukometnog turnira
    • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s prebivalištem na području
     Grada Dugog Sela
    • Zaključak o dodjeli donacije Udruzi „Hrvatski vitezovi – ratni veterani 91. Dugo Selo“
    • Odluka o osnivanju prava građenja
    • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Izmjene i dopune Detaljnog
     plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
    • Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Dugog Sela
    • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada
     Dugog Sela
   • Broj 6 (09. studeni 2015.)
    • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela
    • Plan davanja koncesija za 2016. godinu
    • Odluka o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbane aglomeracije Zagreb
    • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Dugo Selo
    • Odluka o prijenosu prava vlasništva
    • Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje 2 odgojitelja – nastavnika razredne nastave
     na radno mjesto voditelja Programa predškole za pedagošku godinu 2015/2016.
    • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na dijelu k.č.br. 215/1 i
     dijelu k.č.br. 215/2, k.o. Dugo Selo I
    • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o visini participacije učenika u školskoj godini
     2015./2016. za Glazbenu školu Dugo Selo
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za I. do VI. mjesec
     2015. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za I. do VI. mjesec
     2015. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za I. do VI.
     mjesec 2015. god
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog centra Dugo Selo za I. do VI. mjesec
     2015. god
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za I. do VI. mjesec 2015.
     god.
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2015. godinu Aleksandru
     Antoloviću
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2015. godinu Josipu Ivankoviću
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2015. godinu Muškom
     rukometnom klubu “Dugo Selo”
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2015. godinu trgovačkom
     društvu STAS d.o.o.
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2015. godinu Stolnoteniskom
     športskom klubu “Dugo Selo”
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2015. godinu ženskom
     rukometnom klubu “Dugo Selo – 55”
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Ivani Štefanović
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Marijanu Krapecu
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Nikoli Rnjak
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Radnicima Radne jedinice – komunalne
     djelatnosti, Radne podjedinice – skupljanje i prijevoz komunalnog otpada Dugoselskog komunalnog
     i poduzetničkog centra d.o.o.
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Radojki Lulić
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Stjepanu Valjak
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Sindikatu umirovljenika Hrvatske, Podružnica Dugo
     Selo
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Zlatici Šajković
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1150 u k.o. Dugo Selo II
    • Odluka o donošenju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o visini subvencije u pčelarstvu
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 502 i k.č.br. 936, k.o. Ostrna
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu k.č.br. 4773, k.o. Dugo Selo I
    • Odluka o osnivanju prava služnosti
    • Odluka o osnivanju prava građenja
    • Odluka o osnivanju prava građenja
   • Broj 5 (21. rujna 2015.)
    • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2015.god. do 30.06.2015. god.
    • Odluka o naknadi za razvoj
    • Odluka raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela
    • Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
    • Odluka o dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Odluka o vrijednosti boda za obračun iznosa komunalne naknade
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja nerazvrstanih cesta i ulica,
     pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima (zimska
     služba) za 2015./2016. godinu na temelju pisanog ugovora na području Grada
     Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za
     razdoblje siječanj – lipanj 2015. godine
    • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016.
     godinu s Financijskim planom za 2016. godinu
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski
     komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za I. do VI. mjesec 2015. god.
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva
     Dukom plin d.o.o. za I. do VI. mjesec 2015. god
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom
     d.o.o. za I. do VI. mjesec 2015. god.
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva za tiskanje knjige „Razgovori s osnovcima“
    • Odluka o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s
     teškoćama u razvoju koja pohađaju program Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i
     govora SUVAG
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 9. braniteljskih susreta u organizaciji Udruge
     „Hrvatski vitezovi – ratni veterani ’91. Dugo Selo“
    • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći Vinogradarsko – vinarskoj udruzi
     „Terra Sancti Martini“
    • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći Udruzi Hrvata Bosne i Hercegovine
     „Rodna gruda“
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja Dana mjesta Andrilovec i održavanja
     9. memorijala Tomislav Galovec
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe za financijsku pomoć pri organizaciji 20. obljetnice VRO „OLUJA“
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD Prozorje za nabavu materijala za izgradnju terase
     ispred doma
    • Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima osnovnih škola,
     s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za šk. godinu 2015./2016.
    • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području
     Grada Dugog Sela u školskoj godini 2015/2016.
    • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području
     Grada Dugog Sela u akademskoj godini 2015/2016
    • Odluka o izmjeni Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
    • Zaključak o sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji
    • Zaključak o odobrenju za premještanje kioska na Novom groblju
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja 70. godišnjice postojanja, rada i djelovanja
     DVD-a Prozorje
    • Odluka o odobravanju privremenog korištenja dijela javne površine Baptističkoj crkvi Dugo Selo
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Lovačkog društva Kuna za financijskom pomoći za obnavljanje
     fonda sitne divljači
    • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području
     Grada Dugog Sela
    • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina
    • Odluka o lokacijama za postavu pokretnih naprava na Novom groblju u Dugom Selu za blagdan Svih
     svetih za 2015. godinu
   • Broj 4 (23. lipnja 2015.)
    • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.
     godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i
     školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Odluka o davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića “Dugo Selo” i
     zapošljavanje dva odgojitelja predškolske djece za pedagošku godinu 2015./2016
    • Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao k.č. br. 562/2, k.o. Dugo Selo I
    • Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2014.
     godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugo Selo za 2014.
     godinu
    • Ugovor o financiranju UPU Leprovica Jug
    • Odluka o visini naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o naknadama za korištenje javnih površina
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva Vatrogasnog natjecanja djece i mladeži – 7. kup Sv.
     Florijana
    • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Nogometnog kluba Dugo Selo za pomoć u održavanju
     Malonogometnog turnira “Siniša Hodžić”ć
    • Odluka o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela u Lokalnoj akcijskoj grupi “Prigorje”
    • Zaključak o imenovanju osobe zadužene za praćenje potrošnje energije i vode
    • Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela – Odredbe za provođenje (pročišćeni tekst)
   • Broj 3 (01. lipnja 2015.)
    • Odluka o pristupanju Grada Dugog Sela u Lokalnu akcijsku grupu ”PRIGORJE”
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2014. godinu
    • Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u vrtić i jaslice Dječjeg vrtića Dugo Selo za pedagošku godinu 2015./2016
    • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
    • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja komunalne infrastrukture – strojno / ručno čišćenje slivnika i pripadajućih spojnih cijevi na sustavu odvodnje
    • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Leprovica-Jug
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom d.o.o. za 2014. godinu
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2014. godinu
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela 2014. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2014. godinu
    • Zaključak o oslobađanju Srednje škole Dugo Selo plaćanja komunalnog doprinosa za dogradnju škole
    • Zaključak o sufinanciranju građenja produžetka vodovoda u Murskoj ulici
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Andrilovec za financijsku pomoć
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Počasnog Bleiburškog voda za novčanom pomoći
    • Zaključak o odobravanju novčane pomoći Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo u provedbi Programa pomoći u hrani i higijeni staračkim domaćinstvima
    • I. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4594, k.o. Dugo Selo I
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Igora Knižeka za financijskom potporom u objavi knjige „Skupljači skrivenih pripovijetki“
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe OŠ „Ivan Benković“ za financijskom pomoći u podmirenju troškova prijevoza učenika 8. razreda u grad Vukovar
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe za donaciju u organizaciji Festivala hrvatskih duhovnih pjesama – HosanaFest u Subotici
    • Pravilnik o radu
    • Zaključak o pokroviteljstvu natjecanja „CUP DUGO SELO“
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Hrvatskog društva političkih zatvorenika za novčanom pomoći
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Društva invalida Dugo Selo za financijskom pomoći
    • Odluka o izmjeni Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
    • Odluka o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela u Lokalnoj akcijskoj grupi „PRIGORJE“
   • Broj 2 (30. ožujka 2015.)
    • Odluka o dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
    • Odluka o uređenju prometa na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja komunalne infrastrukture – održavanje fontane na temelju pisanog ugovora
    • Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretnini – k.č.br. 434/4, k.o. Dugo Selo II
    • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2015./2016.
    • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č. br. 215/1, k.o. Dugo Selo I
    • Zaključak o ispravci greške u Odluci o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje srpanj – prosinac 2014. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2014. god.
    • Odluka o sufinanciranju troškova dojenačke hrane u 2015. godini
    • Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2015. godinu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb
    • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2015. godini
    • Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2015. godini
    • Zaključak o utvrđivanju visine pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2015. godini
    • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
    • Zaključak o sufinanciranju Hitne medicinske pomoći na području Grada Dugog Sela, Općine Rugvica i Općine Brckovljani
    • Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva
    • Zaključak o pomoći Udruzi potpore osobama s intelektualno komunikacijskim poteškoćama AMO-REVERA za podmirenje troškova najma i dijela režija za poslovni prostor
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 2. Zimskog kupa DVD-a Ostrna
    • Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Josipa Zorića Dugo Selo u podmirenju troškova dodatnog prijevoza učenika koji pohađaju izbornu nastavu
    • Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi pčelara „Maslačak“ za podmirenje troškova izdavanja monografije
    • Zaključak o pokroviteljstvu 1. Festivala dječjeg glazbenog stvaralaštva
    • Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Josipa Zorića Dugo Selo u podmirenju troškova tiskanja školskog časopisa „JOŠKO“
    • Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi HVIDR-a u podmirenju troškova najma za poslovni prostor
    • Zaključak o pokroviteljstvu 38. stolnoteniskog međunarodnog turnira „Đuro Dubenik“
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
    • Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani i Rugvica za rad udruge
    • Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije
    • Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Josipa Zorića Dugo Selo u podmirenju troškova prijevoza učenika 8. razreda za posjet gradu Vukovaru
    • Zaključak o pokroviteljstvu manifestacije „4. nagrada Grada Dugog Sela u ocjensko spretnosnoj vožnji“ i „Memorijal Milivoja Obada“ u organizaciji AMK „Dugo Selo“
    • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
    • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
    • Zaključak o financijskoj pomoći Kinološkom društvu Dugo Selo u podmirenju troškova održavanja Specijalne izložbe
   • Broj 1 (27. veljače 2015.)
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – sanacija cijevnih propusta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltne ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – redovno održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – pojačano održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – poljski putovi na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova postave i održavanja vertikalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o imenovanju ulica
    • Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2015. godini
    • Zaključak o prestanku mirovanja mandata vijećniku Gradskog vijeća i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika Gradskog vijeća
    • Zaključak o suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju izrade UPU Leprovica jug
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine
    • Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
    • Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
    • Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge slijepih Zagreb za sufinanciranje Programa rada Udruge slijepih Zagreb u 2015. godini
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge dijabetičara Dugo Selo za sufinanciranje Programa rada Udruge dijabetičara Dugo Selo za 2015. godinu
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4340/2, k.o. Dugo Selo I
    • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju darovanja
    • Odluka o donošenju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
    • Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu usluge odvoza otpada
    • Odluka o donošenju Programa mjera i Provedbenog plana preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o sklapanju Sporazuma o suradnji na izgradi i provođenju Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije 2014.-2020.
    • Zaključak o imenovanju člana upravnog odbora Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo
    • Zaključak o pristupanju Grada Dugog Sela Sporazumu za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
    • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti (pročišćeni tekst)
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Andrilovec
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Donje Dvorišće
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
    • Zapisnik o rezultatima izbora Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Istok
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Kopčevec
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Kozinščak
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Leprovica
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Lukarišće
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Mala Ostrna
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Prozorje
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Puhovo
    • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Andrilovec
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Donje Dvorišće
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Istok
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kopčevec
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Kozinščak
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Leprovica
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Lukarišće
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Mala Ostrna
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Prozorje
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Puhovo
    • Zaključak o izboru predsjednika Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna

2014.g

  • Broj 9 (16. prosinca 2014.)
   • III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
   • III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
   • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
   • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
   • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2014. godinu
   • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2014. godinu
   • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti
   • Proračun Grada Dugog Sela za 2015. godinu, s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
   • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. god.
   • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. god.
   • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
   • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
   • Izmjene Srednjoročnog Plana davanja koncesija za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2016. godine
   • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2015. godini
   • Odluka o izradi dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugo Selo
   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2014. godinu
   • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove Sportski centar Dugo Selo
   • Odluka o kupnji nekretnine
   • Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2014. godinu
   • Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Dugo Selo
   • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge „HRVATSKI VITEZOVI – RATNI VETERANI ’91.“ Dugo Selo za financijskom pomoći u podmirenju troškova prijevoza u Vukovar
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Andrilovec
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Donje Dvorišće
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Istok
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Kopčevec
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Kozinščak
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Leprovica
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Lukarišće
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Mala Ostrna
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Prozorje
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Puhovo
   • Zapisnik o rezultatima izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Andrilovec
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Donje Dvorišće
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Istok
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Kopčevec
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Kozinščak
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Leprovica
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Lukarišće
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Mala Ostrna
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Prozorje
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Puhovo
   • Konačni rezultati izbora za članice/članove Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna
  • Broj 8 (06. studenoga 2014.)
   • Odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području Grada Dugog Sela
   • Odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova postave i popravka prometne signalizacije – popravak semafora
   • Odluka o imenovanju Stožera zašite i spašavanja Grada Dugog Sela
   • Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Dugog Sela
   • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju društva Dukom d.o.o. za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
   • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog centra Dugo Selo za period od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
   • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2015. godinu
   • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2014. godinu trgovačkom društvu DALEKOVOD PROIZVODNJA d.o.o.
   • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2014. godinu Pavi Vukeliću, vl. Soboslikarskog i ličilačkog obrta
   • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2014. godinu Dječjem vrtiću Dugo Selo
   • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2014. godinu Igoru Knižeku
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela trgovačkom društvu METAL-MONT d.o.o.
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Kuglačkom klubu Dugo Selo 1934.
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Nogometnom klubu Ostrna
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Glazbeno scenskoj skupini „Zvjezdani putevi“ Osnovne škole Ivan Benković
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Mariju Mlinareku
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Maji Matijaš
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela udruzi pčelara „Maslačak“
   • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela vinogradarsko-vinarskoj udruzi „Terra Sancti Martini Dugo Selo“
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na javnoj površini
   • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela
   • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora
   • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova postave i popravka prometne signalizacije – popravak semafora
   • Odluka o stjecanju prava vlasništva na kč.br. 2005/10, 2005/11 i 2005/12, k.o. Dugo Selo II
   • Odluka o stjecanju prava vlasništva na k.č.br. 2005/9, 2005/13 i 2006/2, k.o. Dugo Selo II
   • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 11. međunarodnog Božićno-novogodišnjeg rukometnog turnira
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5828, k.o. Dugo Selo
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5468/2, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5470, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5055, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3845/4, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5827, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5469, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5360, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3846/2, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3853, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3846/1, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 748/7, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5473, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5348, k.o. Dugo Selo II
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4757, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4383/2, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4137, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4366, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4609/1, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4330, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4312, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4288/2, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4630, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 882/1, k.o. Dugo Selo I
   • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva održavanja automobilističke priredbe „Nagrada Dugog Sela – memorijal Milivoj Obad“
   • Zaključak o prihvaćanju zamolbe udruge HVIDR-a za pomoć u podmirenju troškova režija za poslovni prostor
   • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4596, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4612, 4613, 4614 i 4618, k.o. Dugo Selo I
   • Zaključak o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
   • Zaključak o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
   • Poslovnik Savjeta mladih Grada Dugog Sela
   • Zaključak o utvrđivanju izgleda i oblika Javnih priznanja Grada Dugog Sela
   • Obvezatne upute broj 4
   • Obvezatne upute broj 5
  • Broj 7 (13. listopada 2014.)
   • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja 80 godina djelovanja Kuglačkog kluba Dugo Selo 1934
   • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Uslužnog obrta OPIS film za financijskom pomoći
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5464, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5465, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5463/1, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4113, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5466, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4773, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5462/1, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3828, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5822, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4888, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5826, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5472, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3851, k.o. Dugo Selo I
   • Odluka o sufinanciranju naknade za rad voditelja produženog boravka u šk. godini 2014./2015.
   • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
   • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području Grada Dugog Sela
   • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba za financijskom pomoći
   • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja
   • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2014./2015.
   • Obvezatne upute broj 1
   • Obvezatne upute broj 2
 • Broj 6 (29. rujna 2014)
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2014. god. do 30.06.2014. god
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
  • Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2014. godine
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
  • Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Rugvica – Dugo Selo“ – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
  • Zaključak o poništenju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu KUD-a Preporod Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za I. i VI. mjesec 2014. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Dukom plin d.o.o. za I. i VI. mjesec 2014. god.
  • Odluka o prihvaćanju ponude trgovačkog društva RAMONA RUBIN d.o.o.
  • Zaključak o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o financiranju školske prehrane u školskoj godini 2014./2015.
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe KUD-a Preporod Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 8. memorijala Tomislav Galovec
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • I. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u akademskoj godini 2014./2015.
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2014./2015
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Lovačkog društva Kuna, Velika Ostrna
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Atletskog kluba „Martin“ Dugo Selo
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o naknadama za korištenje javnih površina
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge Hrvata BiH „Rodna gruda“
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Odluka
  • Odluka
  • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za izradu idejnog rješenja izgleda i oblika Javnih priznanja Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3831 u k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 567/1 u k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 1015/3 u k.o. Dugo Selo II
  • Cjenik korištenja – zakupa prodajnih mjesta na prostoru Sajmišta
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata 101. brigade Zbora narodne garde Hrvatske vojske
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe OŠ Josipa Zorića za financijskom pomoći u podmirenju troškova dodatnog prijevoza učenika koji pohađaju izbornu nastavu
  • Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju „STANČIĆ“
 • Broj 5 (17. srpnja 2014)
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  • Odluka o javnim priznanjima Grada Dugog Sela
  • Odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova održavanja javnih površina – deratizacija
  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića „Dugo Selo“ za pedagošku godinu 2014./2015.
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec
  • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec
  • Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva Vatrogasnog natjecanja – VI. kup Sv. Florijana
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju Organizacijskog odbora za organizaciju utakmica Svjetskog rukometnog prvenstva za juniorke 2014. (utakmice skupine A i doigravanja)
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na k.č. br. 2278/2, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju
 • Broj 4 (12. lipnja 2014)
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2013. godinu
  • Zaključak o neprihvaćanju revidiranog Financijskog izvještaja društva Dukom d.o.o. za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju revidiranog Financijskog izvještaja društva Dukom plin d.o.o. za 2013. godinu
  • Zaključak o suglasnosti za sklapanje ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta – izrada UPU Leprovica Jug
  • Zaključak o primanju na znanje informacije o suglasnosti Gradonačelnika na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade – obveznika Gordane Zgazivoda/li>
  • Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade – obveznika Nadice Došen
  • Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade – obveznika Ivane Radoš
  • Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade – obveznika Blaža Blaževića
  • Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade – obveznika Jelene Ćurić
  • Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade – obveznika Dragice Krištof
  • Odluka o privremenom oslobođenju od plaćanja komunalne naknade – obveznika Ivana Levak
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 907/8 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 904/1 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 907/7 i 907/6 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3847 u k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 939/1 i 948 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3041/1 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 939/1 i 948 u k.o. Dugo Selo II
  • Cjenik o određivanju cijene korištenja – zakupa prodajnih mjesta na prostoru Sajmišta u Dugom Selu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Izmjene i dopune Plana i rasporeda lokacija za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela
  • Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela
 • Broj 3 (16. svibnja 2014)
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova prometna signalizacija – horizontalna signalizacija /li>
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Dugo Selo od 01.01. do 31.12.2013. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Dugo Selo za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja Sportskog centra Dugo Selo od 01.01. do 31.12.2013. godine
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2014./2015.
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o visini participacije učenika u školskoj godini 2014./2015. za Glazbenu školu Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3828 u k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o sufinanciranju odlaska glazbeno-kreativne grupe „Zvjezdani putevi“ OŠ Ivan Benković na međunarodni festival školske kreativnosti u Sanremu
  • Zaključak o financiranju Specijalne izložbe VI, VII i VIII skupine s dodjelom kandidature CAC HR u organizaciji Kinološkog društva Dugo Selo
  • Zaključak o podmirenju troškova prijevoza učenika 8. razreda OŠ „Josipa Zorića“ i OŠ „Ivan Benković“ u posjet gradu Vukovaru
  • Zaključak o financijskoj pomoći Lovačkom društvu Kuna, Velika Ostrna za obnavljanje fonda divljači
  • Zaključak o financijskoj pomoći Nogometnom klubu „Ostrna“ za organizaciju skupštine kluba
  • Zaključak o podmirenju troškova održavanja proslave obilježavanja Praznika rada
  • Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje žalbi na odluke o prijemu djece u Dječji vrtić Dugo Selo
 • Broj 2 (26. ožujka 2014)
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2014. godini
  • Odluka o područjima i granicama mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje lipanj – prosinac 2013. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“ („Projekt RVS – Zagreb Istok“)
  • Zaključak o prihvaćanju Ugovora o povratu podzajma broj 12/2012 – HV/DS
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3041/1 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3849 u k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o novčanoj pomoći Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani i Rugvica
  • Zaključak o financijskoj pomoći Počasnom Bleiburškom vodu, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Zaključak o sufinanciranju troškova održavanja „3. nagrade Grada Dugog Sela u ocjensko spretnosnoj vožnji“
  • Zaključak o odobrenju jednokratne pomoći Udruzi CRNE MAMBE
  • Odluka o organizaciji sajmišta
  • Pravilnik o tržnom redu na Gradskoj tržnici u Dugom Selu
 • Broj 1 (03. ožujka 2014)
  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje 2014. do 2020. god
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
  • Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2009. – 2013. Izvješće o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2009. – 2013.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 30. 06. 2013. god. do 31. 12. 2013. god.
  • Zaključak o oslobađanju Taekwando kluba „Kwon“ Dugo Selo obveze plaćanja komunalne naknade
  • Odluka o imenovanju Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2014. godini
  • Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2014. godinu Hrvatske gorske službe spašavanja, stanica Zagreb
  • Zaključak o utvrđivanju naknade na ime pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2014. godini
  • Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2014. godini
  • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Plan nabave Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Odluka o sufinanciranju troškova dojenačke hrane u 2014. godini
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama – autističnim poremećajem, u 2014. godini
  • Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge HVIDR-a za podmirenje troškova najma za poslovni prostor
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole „Josipa Zorića“ Dugo Selo za financijsku pomoć
  • Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
  • Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi „Josipa Zorića“ Dugo Selo za podmirenje troškova tiskanja školskog časopisa „Joško“
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na z.k.č.br. 2667/1, u k.o. Prozorje
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na z.k.č.br. 2669/3, u k.o. Prozorje
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Srednje škole Dugo Selo za pomoć u podmirenju troškova tiskanja školskog lista MARTEEN
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge za pomoć djeci s posebnim potrebama ADHD I JA za pomoć u podmirenju režijskih troškova
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge CRNE MAMBE za novčanu pomoć u radu i djelovanju Udruge
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge potpore osobama s intelektualno-komunikacijskim poteškoćama AMO-RE-VERA za pomoć u podmirenju troškova najma i dijela režija
  • Zaključak o podmirenju troškova nabave razglasa Osnovnoj školi „Ivan Benković“ Dugo Selo
  • Odluka o visini subvencije u pčelarstvu
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje predstavnika Grada Dugog Sela u Povjerenstvu za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje
  • Odluka o trajnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge POGLED NAPRIJED za financijsku pomoć u realizaciji projekta – multimedijalne izložbe
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 37. stolnoteniskog memorijala „Đuro Dubenik“
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluga Gradske tržnice Dugo Selo
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo (Pročišćeni tekst)

 

2013.g

 • Broj 8 (23. prosinca 2013)
  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2014. godinu, s projekcijama za 2015. i 2016. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene komunalne usluge
  • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
  • Plan davanja koncesija za 2014. godinu
  • Srednjoročni Plan davanja koncesija za razdoblje od 01.01.2014. god. do 31.12.2016. godine
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2014. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu „Dukom“ d.o.o. Dugo Selo za I.-VI. mj. 2013. god.
  • Odluka o donošenju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju službenog automobila
  • Zaključak o sufinanciranju rada medicinskih sestara u službi hitne medicine
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnog prostora
  • IV. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
 • Broj 7 (6. prosinca 2013)
  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „CENTAR“ naselja Dugo Selo
  • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova Ostali nepredviđeni radovi na makadamskim cestama
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru d.o.o.
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja roditeljima, čija djeca pohađaju dječje vrtiće drugih osnivača na području Grada Dugog Sela
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2014.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2013.g.
  • Zaključak o imenovanju jednog predstavnika Grada Dugog Sela u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 702/3, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 702/4, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 183/7, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 185/9, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 255/9, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 418, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 427, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 472/3, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku godinu 2013/2014.
  • Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2013. godin
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Odluke o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „CENTAR“ naselja Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 • Broj 6 (5. studenog 2013)
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. Dugo Selo o poslovanju za 2012. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih za 2014. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o dodjeli „Godišnje nagrade Grada Dugog Sela“ za 2013. godinu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 258, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 255/1, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 264, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 285, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 180/7, u k.o. Dugo Selo II/li>
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 302, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 188/2, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 182/8, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 185/10, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 188/12, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 268, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 274/6, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 307, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 340, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 356, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 399/2, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 419, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 477, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 480/1, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 484/11, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 487/9, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 489/5, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 500/11, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 2345, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 3021, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 3025, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 3030, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 3116, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 3123, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 3126, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 159, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 3111, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta na k.č.br. 275/3, u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe HZZ, Područni ured Zagreb
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata
  • Zaključak o prodaji službenog vozila
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge Zdenac
  • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela
  • III. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
  • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
 • Broj 5 (27. rujna 2013)
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2013. do 30.06.2013. god.
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  • Odluka o davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića „Dugo Selo“
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o odabiru osobe za obavljanje poslova čišćenja nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Trgovačkog društva „Dukom“ d.o.o. Vodoopskrba i odvodnja Dugo Selo za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Revidiranih godišnjih financijskih izvještaja Trgovačkog društva „Dukom plin“ d.o.o. Dugo Selo za 2012. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Dugo Selo“ za zapošljavanje voditelja Programa predškole
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu komunalnih redara
  • Odluka
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2669/9 u k.o. Prozorje
  • II. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o financiranju školske prehrane u školskoj godini 2013/2014.
  • Odluka o poslovnoj suradnji
  • Odluka o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2278 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka
  • Odluka
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu
  • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec
  • Odluka o donaciji klima uređaja Policijskoj postaji Dugo Selo
  • Zaključak
  • Odluka
  • Zaključak
  • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2013/2014.
 • Broj 4 (31. srpnja 2013)
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti
  • Odluka o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
  • Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Dugo Selo
  • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Dugo Selo“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo o izvršenju programa i aktivnosti za 2012. godinu i financijskog izvješća za 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća KUD-a Preporod Dugo Selo o radu i primljenim i utrošenim sredstvima za razdoblje 01.01.2012. god. do 31.12.2012.god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela o radu i financijskog izvješća za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela o realizaciji Programa javnih potreba u športu Grada Dugog Sela i financijskog izvješća za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja Sportskog centra Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja 2012. do 31. prosinca 2012. godine
  • Zaključak o izboru Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
  • Zaključak o izboru Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Odbora za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Odbora za predstavke i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Komisije za dodjelu stipendija Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 407/31, u k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3101, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2424, u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Udruzi CRNE MAMBE
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o provedbi postupka javnog natječaja za čišćenje nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3095 u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2498/1, u k.o. Dugo Selo II
 • Broj 3 (24. lipnja 2013)
  • Rješenje o izboru Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Rješenje o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Rješenje o izboru Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Rješenje o izboru Odbora za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći LD Kuna Velika Ostrna
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Moto klubu Sveti Martin Dugo Selo
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani i Rugvica
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Hrvatskom Crvenom križu, Gradsko društvo Crveni križ Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3101 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o imenovanju odgovorne osobe
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3093 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3088 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3025 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3023 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3021 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2497 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2491 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2345 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2286 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2127 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2090 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 379 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 356 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 340 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 255/1 u k.o. Dugo Selo II
  • Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za korištenje javnih površina
  • I. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Auto klubu DELTA Zagreb
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 439 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 196 u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o sufinanciranju Škole u prirodi i obuke neplivača učenika osnovnih škola Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva proslave obilježavanja Praznika rada – 1. svibnja 2013. godine
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Počasnom Bleiburškom vodu
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći LD Kuna, Velika Ostrna
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 440 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 444, 445/1, 445/2, 446 i 447 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o imenovanju povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 255/9 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 435 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 438 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 441 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 443 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 442 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 431 i k.č.br. 432 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 426 i k.č.br. 427 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 424 i k.č.br. 425 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 423 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 422 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 421 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2487 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2495 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2304 u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 11. sportskih igara Zajednice udruga HVIDR-a ZŽ
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 436 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 437 u k.o. Dugo Selo II
  • Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Izmjene i dopune Detaljnog Plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći OŠ „Ivan Benković“ Dugo Selo za podmirenje troškova izleta u Vukovar
  • Odluka o odabiru i proglašenju službenih suvenira Grada Dugog Sela
 • Broj 2 (02. travnja 2013)
  • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Osnovna škola Dugo Selo-Zorićeva“
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Dugo Selo
  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje do 2019. godine
  • Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje do 2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Dječjeg vrtića „Dugo Selo“ o radu i financijskom poslovanju za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradske knjižnice Dugo Selo o radu i financijskom poslovanju za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Osnovne glazbene škole Dugo Selo o radu i financijskom poslovanju za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo o radu i financijsko izvješće za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o visini subvencije u pčelarstvu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 70 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 188/2 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 188/12 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2308 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2343 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2358 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 434 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3104 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3105 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3111 u k.o. Dugo Selo II
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č.br. 1970, kč.br. 1969/9, k.č.br. 3133, kč.br. 3079, k.č.br. 2756, i k.č.br. 3135 u k.o. Dugo Selo II
 • Broj 1 (01. ožujka 2013)
  • Statut Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica
  • Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2013.-2016. godine na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o držanju kućnih ljubimaca
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjih izvješća o radu komunalnih redara za razdoblje od 01. srpnja 2012. god. do 31. prosinca 2012.g.
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge odbojkaša RH
  • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za šk. god. 2012/2013.
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana
  • Zaključak o utvrđivanju visine iznosa na ime pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2013. godini
  • Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2013. godini
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2013. godini
  • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe KUD-a „PREPOROD“
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge „Crne mambe“
  • Plan nabave za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge slijepih
  • Odluka o dodjeli sredstava udrugama u kulturi za 2013. godinu
  • Odluka o dodjeli sredstava udrugama u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2013. godinu

 

2012.g

 • Broj 9 (21. prosinca 2012)
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • Odluka o komunalnom doprinosu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
  • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2013. do 2015. godine
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Program javnih potreba u športu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2013. godinu, s projekcijama za 2014. i 2015. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene komunalne usluge
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2013. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o promjeni naziva i proširenju djelatnosti javne ustanove „Osnovna glazbena škola Dugo Selo“
  • Zaključak o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Srednje glazbene škole, financiranju iimenovanju glazbene škole
  • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
  • Plan davanja koncesija za 2013. godinu
  • Plan davanja koncesija za razdoblje od 01.01.2013. god. do 31.12.2015. godine
  • Izvješće o stanju Sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja „Osnovna škola Dugo Selo-Zorićeva“
 • Broj 8 (3. prosinca 2012)
  • Odluka o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika Grada Dugog Sela o danoj prethodnoj suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Izmjene i dopune Pravilnika o radu
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Osnovnoj školi „Josipa Zorića“ Dugo Selo
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2012/2013.
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku godinu 2012/2013
 • Broj 7 (Dugoselska kronika br. 557 – izdanje 24. listopada 2012)
  • Odluka o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Dugo Selo (SEAP)
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog Plana uređenja „Osnovna škola Dugo Selo-Zorićeva
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Dugo Selo
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradske knjižnice Dugo Selo
  • Zaključak o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli nagrada i priznanja Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o visini novčane nagrade za životno djelo
  • Zaključak o podmirenju troškova najma
  • Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela u Poduzetničkoj zoni
  • Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina – poslovnog prostora u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina – poslovnog prostora u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području Grada Dugog Sela – početak ponude
  • Odluka o poslovnoj suradnji
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na k.č.br. 2132/3 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju „STANČIĆ“
  • Zaključak o nabavci sportske opreme
  • Zaključak o podmirenju troškova najma i dijela režija
  • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2012/2013.
  • Zaključak o sufinanciranju troškova tiskanja plakata i biltena
  • Odluka o osnivanju prava služnosti unutar cestovnog zemljišta
  • Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije
  • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći
  • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela
  • Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata
 • Broj 6 (Dugoselska kronika br. 556 – izdanje 17. rujna 2012)
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine
  • Odluka o nerazvrstanim cestama na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara za Grad Dugo Selo
  • Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za Grad Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. god
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2013. god.
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge CRNE MAMBE
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Andrilovec
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o subvencioniranju troškova gradskog linijskog prijevoza za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na Javnu raspravu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugo Selo
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika Srednje škole Dugo Selo s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka
  • Odluka
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe KUD-a „Preporod“ za financijsku pomoć
  • Odluka o financiranju školske prehrane u školskoj godini 2012/2013.
 • Broj 5 (Dugoselska kronika br. 555 – izdanje 18. srpnja 2012)
  • I. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Dugog Sela označenim kao k.č.br. 1193/2, 1195/2, 1499/3 i 1596/2, sve u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju Ugovora br. 4/2012-1.3.2. o prijenosu prava vlasništva
  • Odluka o osnivanju prava građenja na k.č.br. 1600/2, u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju Ugovora br. 05/2012-1.3.2. o osnivanju prava građenja
  • Odluka o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Osnovne glazbene škole Dugo Selo
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o visini participacije učenika u školskoj godini 2012./2013. za Osnovnu glazbenu školu Dugo Selo
  • Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela u Poduzetničkoj zoni
  • Zaključak o prihvaćanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela u Poduzetničkoj zoni
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja „Dubrava“
  • Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića „Dugo Selo“
  • Zaključak o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Srećka Kopun za razdoblje od 31.01. do 30.06.2012. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Ive Čop za razdoblje od 31.01. do 30.06.2012. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Dalibora Knezić za razdoblje od 31.01. do 30.06.2012. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Revidiranih godišnjih financijskih izvješća društva Dukom d.o.o. Dugo Selo za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća KUD-a „Preporod“ Dugo Selo za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Sportskog centra Dugo Selo za 2011. godinu
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela u Poduzetničkoj zoni
 • Broj 4 (Dugoselska kronika br. 554 – izdanje 29. lipnja 2012)
  • Odluka o prihvaćanju Ugovora o povratu podzajma
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Trgovačkog društva Dukom Plin d.o.o. Dugo Selo o poslovanju u 2011. godini
  • Zaključak o imenovanju člana Mandatne komisije Grada Dugog Sela
  • Odluka o namjeni poslovnih prostora
  • Odluka o prodaji nekretnina – poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju suglasnosti Trgovačkom društvu Dukom d.o.o. Dugo Selo za kratkoročnu pozajmicu kod Hrvatske poštanske banke
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o visini subvencije u pčelarstvu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 660, u k.o. Ostrna
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge ADHD I JA za podmirenje troškova režija
  • Odluka o povjeri poslova utvrđivanja prava na ostvarenje pomoći za podmirenje troškova stanovanja
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva Vatrogasnog natjecanja – 4. Kup sv. Florijana
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Vinogradarsko-vinarske udruge „Terra Sancti Martini“ za refundacijom troškova nabavljenih sadnica vinove loze
  • Zaključak o isplati pomoći OŠ „Josipa Zorića“ Dugo Selo za nabavu računala
  • Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
  • Odluka o financijskoj potpori programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2012. godinu
 • Broj 3 (Dugoselska kronika br. 553 – izdanje 22. svibnja 2012)
  • Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine
  • Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Dječjeg vrtića „Dugo Selo“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradske knjižnice Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
  • Zaključak
  • Zaključak o podmirenju troškova prijevoza članova Udruge Dugoselskih mažoretkinja „Martin Grad“
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Kinološkom društvu Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2418/5 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2428/8 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2443 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3105 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2357/30 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2357/12 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2357/11 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2358 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2378 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2338 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2343 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2335/26 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2308 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela u tim stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge AmoReVera za pomoć u organizaciji i održavanju humanitarnog koncerta ansambla Lado
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora
 • Broj 2 (Dugoselska kronika br. 552 – izdanje 05. travnja 2012)
  • Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
  • Odluka o načinu financiranja predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Dugom Selu
  • Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata i programa udruga od interesa za Grad Dugo Selo
  • Odluka o otuđenju nekretnine u vlasništvu Grada Dugog Sela k.č.br. 138/2 u k.o. Andrilovec
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora br. 3/2012-1.3.2. o prijenosu prava vlasništva
  • Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkim društvima Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja i Jamstvenoj agenciji za poticanje razvoja malog gospodarstva Zagrebačke županije d.o.o. za pristupanje postupku pripajanja
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje Dugoselskom komunalnom i poduzetničkom centru d.o.o.
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Srećka Kopun za razdoblje od 01.01.2011. godine do 31.01.2012.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Dalibora Knezić za razdoblje od 01.01.2011. godine do 31.01.2012.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara Ive Čop za razdoblje od 01.01.2011. godine do 31.01.2012.godine
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine
  • Zaključak o razrješenju člana Odbora za komunalne djelatnosti
  • Zaključak o razrješenju člana Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o imenovanju člana Odbora za komunalne djelatnosti
  • Zaključak o imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Hrvatskom caritasu
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani i Rugvica
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na ponovnu javnu raspravu UPU „Dubrava“
  • Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
 • Broj 1 (Dugoselska kronika br. 551 – izdanje 28. veljače 2012)
  • Odluka o izmjeni Odluke o prenamjeni dijela kreditnih sredstava
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju obavljanja poslova prijevoza pokojnika na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva“
  • POdluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
  • Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene za spašavanje iz ruševina za područje Grada Dugog Sela
  • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2012. godini
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2012. godini
  • Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2012. godini
  • Zaključak o sufinanciranju Hitne medicine
  • Zaključak o dodjeli pomoći Društvu specijalnih športova Stančić
  • Zaključak o podmirenju troškova prijevoza nezaposlenim osobama s područja Grada Dugog Sela za odlazak na Sajam poslova – Zagreb 2012.
  • Zaključak kojim se odobrava korištenje dvorane Doma HV-a Moto klubu Sveti Martin Dugo Selo dana 31.03.2012. godine
  • Odluka o provedbi javnog natječaja za obavljanje poslova čišćenja javnih površina, skupljanje i odvoz komunalnog i ostalog otpada sa javnih površina
  • Odluka o provedbi javnog natječaja za obavljanje poslova održavanja javnih zelenih površina
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području grada
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2418/5 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2428/8 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3111 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3104 u k.o. Dugo Selo II

 

2011.g

 • Broj 11 (Dugoselska kronika br. 548 – izdanje 27. prosinca 2011)
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • Projekcija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. i 2014. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
  • Projekcija Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. i 2014. godinu
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2012. godinu s Projekcijama za 2013. i 2014. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Plan nabave Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugo Selo
  • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2011. do 2014. godine
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Program javnih potreba u športu Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i školstvu Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene komunalne usluge
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela u 2011. godini
  • Zaključak o razrješenju člana Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o razrješenju člana Mandatne komisije
  • Zaključak o imenovanju člana Mandatne komisije
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku godinu 2011/2012.
  • Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Dugog Sela za 2011. godinu
  • Odluka o poništenju Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekata koji su od osobitog interesa za Grad Dugo Selo, a financirat će se iz Proračuna Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja „Dubrava“
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na kč. br. 858/1 u k.o. Ostrna
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku godinu 2011/2012.
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na dijelu kč. br. 163 u k.o. Andrilovec
  • Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika Civilne zaštite za područje Grada Dugog Sela
  • Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Plan pozivanja i aktiviranja Zapovjedništva civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
 • Broj 10 (Dugoselska kronika br. 547 – izdanje 6. prosinca 2011)
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2011.godinu
  • II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2011.godinu
  • Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova održavanja semafora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o grobljima
  • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti
  • Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije
  • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
  • Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Dugo Selo“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o danoj prethodnoj suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
 • Broj 9 (Dugoselska kronika br. 546 – izdanje 11. studenoga 2011)
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
  • Zaključak o oslobađanju Osnovne škole Josipa Zorića obveze plaćanja komunalnog doprinosa
  • Odluka o izboru osobe za obavljanje poslova čišćenja nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o prenamjeni dijela kreditnih sredstava
  • Zaključak o prihvaćanju teksta „Sporazuma gradonačelnika“ (COVENANT OF MAYORS)
  • Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Grad Dugo Selo
  • Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2011. godinu
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za praćenje javne rasprave u postupku donošenja Urbanističkog plana „Dubrava“
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Zaključak o dodjeli Zahvalnica Grada Dugog Sela
  • Odluka o provedbi postupka prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o provedbi postupka prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja semafora na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli financijske pomoći URHOR Vukovar
  • Zaključak o dodjeli novčane pomoći VA „Duga“
  • Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 2342/4, u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o sufinanciranju naknade za rad voditelja produženog boravka
 • Broj 8 (Dugoselska kronika br. 545 – izdanje 03. listopada 2011)
  • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela u k.o. Dugo Selo I, u k.o. Dugo Selo II i u k.o. Leprovica
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela u k.o. Dugo Selo I, u k.o. Dugo Selo II i u k.o. Leprovica
  • Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela za k.o. Andrilovec, Leprovica i Ostrna
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela za k.o. Andrilovec, Leprovica i Ostrna
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za rješavanje prigovora na Izvješće o ocjeni programa i projekata udruga
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Zagreb o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Dugog Sela za 2010. godinu
  • Odluka za postavu kioska na dijelu k.č.br. 1176, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o određivanju lokacije za postavu kioska na dijelu k.č.br. 486/1, k.o. Ostrna
  • Odluka za postavu kioska na dijelu k.č.br. 486/1, k.o. Ostrna
  • Odluka o subvencioniranju troškova gradskog linijskog prijevoza za umirovljenike s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekata koji su od osobitog interesa za Grad Dugo Selo, a financirat će se iz Proračuna Grada Dugog Sela za 2012. godinu
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za otvaranje prijava na Javni natječaj za dodjelu financijske potpore udrugama za provedbu programa i projekata koji su od osobitog interesa za Grad Dugo Selo
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Dugog Sela
  • Odluka o financiranju školske prehrane
  • Odluka o provedbi postupka Javnog natječaja za čišćenje nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela u k.o. Dugo Selo I, u k.o. Dugo Selo II i u k.o. Leprovica
  • Odluka – deficitarna zanimanja za školsku godinu 2011/2012.
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2011/2012.
 • Broj 7 (Dugoselska kronika br. 544 – izdanje 02. kolovoza 2011)
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja – Zona gospodarskih djelatnosti Kopčevec – sjever
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja za područje Martin Brega – I. izmjene i dopune
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
  • Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o prijenosu vrijednosti ulaganja Grada Dugo Selo u izgradnju građevine Osnovne škole „Ivan Benković“ Dugo Selo
  • Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća KUD-a Preporod Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća društva DUKOM d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradonačelnika o danoj prethodnoj suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
  • Odluka o nagradama i priznanjima Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
 • Broj 6 (Dugoselska kronika br. 543 – izdanje 27. lipnja 2011)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Podprojekta – Regionalni sustav odvodnje Dugo Selo – Rugvica
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2011. godinu
  • I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2011. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela
  • Program javnih potreba u športu Grada Dugog Sela
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Dugog Sela
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju u zakup dijela kč.br. 3829, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o davanju u zakup dijela kč.br. 3795/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o davanju u zakup dijela kč.br. 3040, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o davanju u zakup dijela kč.br. 3040, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o davanju u zakup dijela kč.br. 939/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o davanju u zakup dijela kč.br. 950, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o davanju u zakup dijela kč.br. 3795/1, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva vatrogasnog natjecanja 3. KUP SV. FLORIJANA
  • Zaključak o podmirenju troškova obilježavanja 20 godina osnivanja 1.pb. Crne Mambe i 2.gb Gromovi
  • Zaključak o dodjeli jednokratne novčane pomoći NK Ostrna
  • Odluka o donaciji informatičke opreme Osnovnoj školi Josipa Zorića
  • Odluka o donaciji informatičke opreme Osnovnoj školi „Ivan Benković“
  • Odluka o donaciji informatičke opreme Srednjoj školi „Dugo Selo“
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na dijelu k.č.br. 1193, 1080, 1195, 1499/2, 3089, 3093 i 3095, sve u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o odobrenju novčane isplate Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji
  • Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Dugog Sela
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Marti Sesar
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica na području Grada Dugog Sela
  • Odluka – RAMONA RUBIN d.o.o.
 • Broj 5 (Dugoselska kronika br. 542 – izdanje 26. svibnja 2011)
  • Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine
  • Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2010. godinu
  • Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Dugo Selo»
  • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela za katastarske općine Andrilovec, Leprovica i Ostrna
  • Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela za katastarske općine Andrilovec, Leprovica i Ostrna
  • Odluka o određivanju najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dugoselskog poduzetničkog centra d.o.o. za usluge poticanja poduzetnika
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Suglasnost na Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić «Dugo Selo»
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Dječjeg vrtića «Dugo Selo» o radu za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Gradske knjižnice Dugo Selo o radu za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo o radu za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Osnovne glazbene škole Dugo Selo o radu za razdoblje od 08. rujna do 31. prosinca 2010. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Osnovne glazbene škole Dugo Selo o radu za razdoblje od 01. siječnja do 01. svibnja 2011. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
  • Zaključak o prihvaćanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
  • Zaključak o podmirenju troškova izrade geodetske podloge školske zgrade OŠ «Josipa Zorića» Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli novčane pomoći Kinološkom društvu Dugo Selo za održavanje Specijalne izložbe ptičara i retrievera
  • Odluka o imenovanju člana Povjerenstva
  • Zaključak o sufinanciranju Škole u prirodi i obuke neplivača
  • Odluka o imenovanju stručnog Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava
  • Plan rasporeda kioska i pokretnih naprava
  • Zaključak o podmirenju troškova obilježavanja 20 godina od osnivanja 1. pješačke bojne „Crne Mambe“ i 2. gardijske brigade „Gromovi“
  • Zaključak o dodjeli novčane potpore Plesnom klubu Lana za odlazak na svjetsko natjecanje
  • Odluka o osnivanju i ustrojstvu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Dugo Sela
 • Broj 4 (Dugoselska kronika br. 541 – izdanje 6. svibnja 2011)
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
 • Broj 3 (Dugoselska kronika br. 540 – izdanje 14. travanj 2011)
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za prijevoz putnika u javnom gradskom prometu na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem pisanog ugovora
  • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska
  • Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista u Gradskom vijeću Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene za područje Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju
  • Pravilnik o kriterijima i načinu ocjenjivanja projekata i programa udruga od interesa za Grad Dugo Selo
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o imenovanju predsjednika Odbora za financije i proračun
  • Zaključak o imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o imenovanju člana Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
  • Zaključak o imenovanju člana Povjerenstva za popis birača
  • Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo
  • Zaključak o razrješenju člana Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Zaključak o razrješenju člana Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Martin breg
  • Zaključak o razrješenju člana Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dubrava
  • Zaključak o imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Zaključak o imenovanju člana Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Martin breg
  • Zaključak o imenovanju člana Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dubrava
  • Zaključak
  • Odluka o davanju suglasnosti za izgradnju elektroenergetskih objekata u k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada
  • Cjenik dimnjačarskih usluga za područje Grada Dugog Sela
 • Broj 2 (Dugoselska kronika br. 539 – izdanje 08. ožujka 2011
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «Dubrava»
  • II. Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2011. godinu
  • II. Izmjene i dopune Srednjoročnog Plana davanja koncesija za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2013. god.
  • Odluka o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje pokretnih naprava
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Program mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Dugog Sela za period od 2011. god. do 2013. god.
  • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije prijevoza putnika u javnom gradskom prometu
  • Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Odluka o evidenciji radnog vremena službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada
 • Broj 1 (Dugoselska kronika br. 538 – izdanje 28. siječnja 2011)
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone «Centar» naselja Dugo Selo – Izmjene i dopune
  • Plan nabave za 2011. godinu
  • Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2011. godinu
  • Izmjene i dopune Srednjoročnog plana davanja koncesija za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2013. godine
  • Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
  • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu DUKOM PLIN d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Diobene bilance za provedbu podjele imovine, prava i obveza između DUKOM d.o.o. Dugo Selo i DUKOM PLIN d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak
  • Odluka o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
  • Zaključak o sufinanciranju Hitne medicine na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2011. godini
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2011. godini
  • Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2011. godini
  • Zaključak
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2011. godinu – asfaltne ceste
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2011. godinu – makadamske ceste
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova odvodnja atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta
  • Odluka o prikupljanju ponuda za obavljanje poslova odvodnja atmosferskih voda – sanacija cijevnih propusta
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega

 

2010.g

 • Broj 12 (Dugoselska kronika br. 537 – izdanje 23. prosinca 2010)
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Projekcija Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. i 2013. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
  • Projekcija Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. i 2013. godinu
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2011. godinu
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene komunalne usluge za izgradnju komunalne infrastrukture
  • Odluka o poništenju postupka davanja koncesije
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Ispravak II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2010. godinu
 • Broj 11 (Dugoselska kronika br. 536 – izdanje 2. prosinca 2010)
  • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 2010. – 2013. godine
  • Odluka o imenovanju investitora Podprojekta – Regionalni sustav odvodnje Dugo Selo- Rugvica
  • Odluka o naknadi za razvoj
  • Odluka o usvajanju Podprojekta Regionalni sustav odvodnje Dugo Selo-Rugvica
  • Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Dugo Selo
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2010. godinu
  • II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu
  • Zaključak o razrješenju Željka Babića dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Dugo Selo»
  • Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Dugo Selo»
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku godinu 2010/2011.
  • Odluka o dodjeli nagrade u vidu stipendije Anti Kaleb iz Dugog Sela
  • Odluka o odabiru ponuditelja za kupnju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Zaključak o isplati jednokratne pomoći
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana «Dubrava»
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanj u na javnu raspravu prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
  • Izmjene i dopune Pravilnika o radu
 • Broj 10 (Dugoselska kronika br. 536 – izdanje 28.listopada 2010)
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Centar II, II. Izmjene i dopune
  • Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o javnom linijskom gradskom prijevozu putnika na području Grada Dugog Sela
  • Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za 2010. godinu
  • Plan davanja koncesija za 2011. godinu
  • Srednjoročni Plan davanja koncesija za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2013. godine
  • Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta – k.č.br. 822/2, k.č.br. 822/4 i k.č.br. 822/5, sve u k.o. Dugo Selo
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva – suvlasništva na k.č.br. 210, k.č.br. 209/2, k.č.br. 209/1, k.č.br. 208 i k.č.br. 207, sve u k.o. Oborovski Novaki
  • Odluka o izgradnji – proširenju Poduzetničke zone Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli nagrada i priznanja Grada Dugog Sela za 2010. godinu
  • Zaključak o visini nagrade za životno djelo
  • Zaključak
  • Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu za službenike i namještenike Grada Dugog Sela
  • Odluka o naknadama za korištenje javnih površina
  • Plan i raspored lokacija za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkog plana uređenja – Zona gospodarskih djelatnosti Kopčevec – Sjever
  • Zaključak o upućivanju na II. prethodnu raspravu nacrta Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin Brega
  • Zaključak o upućivanju na prethodnu raspravu nacrta Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana «Dubrava»
  • Zaključak o upućivanju na prethodnu raspravu nacrta Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u k.o. Dugo Selo I
 • Broj 9 (Dugoselska kronika br. 535 – izdanje 24. rujna 2010)
  • Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
  • Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana „Dubrava“
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Dubrava“
  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola i studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o poslovnoj suradnji
  • Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade Udruge „Zdenac“
  • Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade Udruge „ADHD i ja“
  • Zaključak o dodjeli jednokratne pomoći
  • Odluka o sufinanciranju nabavke školske opreme za školsku godinu 2010/2011.
  • Zaključak o financiranju školske prehrane
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2010/2011.
  • Odluka o sufinanciranju naknade za rad voditelja produženog boravka
  • Objava Javnog uvida u prijedlog Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 • Broj 8 (Dugoselska kronika br. 534 – izdanje 02. kolovoza 2010)
  • Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Plan davanja koncesija za 2010. godinu
  • Odluka o uvjetima za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Sportskog centra Dugo Selo
  • Zaključak o izboru članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela
 • Broj 7 (Dugoselska kronika br. 533 – izdanje 14. srpnja 2010)
  • Odluka o kreditnom zaduživanju
  • Odluka o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Dječjeg vrtića „Dugo Selo“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja Gradske knjižnice Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
 • Broj 6 (Dugoselska kronika br. 532 – izdanje 21. lipnja 2010)
  • Statut Turističke zajednice Grada Dugog Sela
 • Broj 5 (Dugoselska kronika br. 531 – izdanje 27. svibnja 2010)
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2010. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2010. godinu
  • Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. godinu
  • Odluka o kapitalnom projektu koji se financira kreditnim sredstvima
  • Odluka o imenovanju ulice
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju ulica
  • Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
  • Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Pravilnik o radu
  • Zaključak o donaciji Bendu “Zakon Neba”
  • Zaključak o donaciji Kyokushin karate klubu “Dugo Selo”
  • Zaključak o sufinanciranju Škole u prirodi i obuke neplivača u Baškom Polju
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 2. KUP-a SV. FLORIJANA
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Centar” naselja Dugo Selo
  • Zaključak o upućivanju na prethodnu raspravu nacrta prijedloga Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarskih djelatnosti KOPČEVEC – SJEVER
 • Broj 4 (Dugoselska kronika br. 530 – izdanje 28. travnja 2010)
  • Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za 2009. godinu
  • Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2009. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Caffe bar «DON»
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Caffe bar «UNO»
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Bistro «BRINJE»
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Zaključak o imenovanju članova Skupštine trgovačkog društva «DUKOM» d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak o razrješenju predsjednice Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
  • Zaključak o imenovanju predsjednice Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
  • Zaključak o razrješenju dva člana Odbora za komunalne djelatnost
  • Zaključak o imenovanju dva člana Odbora za komunalne djelatnosti
  • Zaključak o donaciji Hrvatskoj ligi protiv raka
  • Odluka o dodjeli financijske pomoći Osnovnoj školi Ivan Benković Dugo Selo
  • Zaključak o donaciji Moto klubu SVETI MARTIN
  • Odluka o donaciji knjižne građe Gradu Biogradu na Moru
 • Broj 3 (Dugoselska kronika br. 529 – izdanje 30. ožujka 2010)
  • Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom
  • Zaključak o oslobađanju Rkt. Župnog ureda Uzvišenja svetog Križa plaćanja naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine
  • Zaključak o donaciji
  • Odluka o dodjeli financijske pomoći Zakladi “Ana Rukavina” Zagreb
  • Odluka o donaciji školske opreme Osnovnoj školi Josipa Zorića, Dugo Selo
  • Odluka o dodjeli financijske pomoći “ROTARY CLUBU DUGO SELO”
  • Odluka o davanju na privremeno korištenje školske opreme Udruzi ADHD I JA
  • Odluka o stipendiranju studenata s prebivalištem na području Grada Vukovara
  • Ispravak Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Dugog Sela
 • Broj 2 (Dugoselska kronika br. 528 – izdanje 25. veljače 2010)
  • Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu
  • Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela
  • Plan nabave za 2010. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu
  • Odluka o subvencijama u pčelarstvu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju Projekta Unutarnje vode
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta
  • Zaključak o davanju suglasnosti na cijenu odvoza komunalnog otpada
  • Zaključak o oslobađanju Župnog ureda Uzvišenja Svetog Križa Dugo Selo plaćanja komunalnog doprinosa
  • Pravilnik o unutarnjem redu Upravnih odjela Grada Dugog Sela
  • Plan prijma u službu za Grad Dugo Selo u 2010. godini
  • Odluka o darovanju školske opreme Osnovnoj školi «Nikola Andrić», sa sjedištem u Vukovaru
 • Broj 1 (Dugoselska kronika br. 527 – izdanje 26. siječnja 2010)
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2010. godini
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i naobrazbe u 2010. godini
  • Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2010. godini

 

2009.g

 • Broj 14 (Dugoselska kronika br. 526 – izdanje 23. prosinca 2009)
  • Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Dugog Sela
  • Program zaštite okoliša Grada Dugog Sela
  • Zaključak
  • Odluka o donošenju Projekta ukupnog razvoja Grada Dugog Sela
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preimenovanju ulice
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta MARTINVS
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • Projekcija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. i 2012. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
  • Projekcija programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. i 2012. godinu
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2010. godinu, s projekcijama za 2011. godinu i 2012. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2010. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene komunalnih usluga za izgradnju komunalne infrastrukture
  • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
  • Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku godinu 2009/2010.
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o broju i visini stipendija za školsku godinu 2009/2010.
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku godinu 2009/2010.
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela povodom božićnih blagdana
  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone «Centar» naselja Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centar II
 • Broj 13 (Dugoselska kronika br. 525 – izdanje 26. studenoga 2009)
  • Odluka o sufinanciranju školskih knjiga za školsku godinu 2009/2010
  • Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo
 • Broj 12 (Dugoselska kronika br. 524 – izdanje 3. studenoga 2009)
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na k.č.br. 182 u k.o. Andrilovec
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na 10/26 dijela k.č.br. 794 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na k.č.br. 799 i k.č.br. 800, obje u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o stjecanju prava vlasništva na suvlasničkom dijelu koji je u zemljišnim knjigama iskazan kao neodređen, te je upisan 0/0 dijela k.č.br. 1893 u k.o. Prozorje
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja – Zona gospodarskih djelatnosti Kopčevec – sjever
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
  • Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Dugog Sela i Grada Biograda na Moru
  • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju članova Skupštine Trgovačkog društva «Dukom» d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak o određivanju člana Skupštine Trgovačkog društva «Dukom« d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
  • Zaključak o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
  • Zaključak o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli nagrada i priznanja Grada Dugog Sela za 2009. godinu
 • Broj 11 (Dugoselska kronika br. 523 – izdanje 10. listopada 2009.)
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2009. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2009. godinu
  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama i priznanjima Grada Dugog Sela
  • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu
  • Zaključak o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe građana
  • Zaključak o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o iskaznici komunalnih redara
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2009/2010.
  • Poslovnik o radu Vijeća za prevenciju
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Andrilovec
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Donje Dvorišće
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kopčevec
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Kozinščak
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Leprovica
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Lukarišće
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Mala Ostrna
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Prozorje
  • Poslovnik o radu Vijeća Mjesnog odbora Velika Ostrna
  • Pravila Mjesnog odbora Andrilovec
  • Pravila Mjesnog odbora Donje Dvorišće
  • Pravila Mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
  • Pravila Mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
  • Pravila Mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
  • Pravila Mjesnog odbora Kopčevec
  • Pravila Mjesnog odbora Kozinščak
  • Pravila Mjesnog odbora Leprovica
  • Pravila Mjesnog odbora Lukarišće
  • Pravila Mjesnog odbora Mala Ostrna
  • Pravila Mjesnog odbora Prozorje
  • Pravila Mjesnog odbora Velika Ostrna
 • Broj 10 (Dugoselska kronika br. 522 – izdanje 16. rujna 2009.)
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza studenata
 • Broj 9 (Dugoselska kronika br. 521 – izdanje 7. kolovoza 2009.)
  • Statut Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju Osnovne glazbene škole u Dugom Selu
  • Odluka o stipendiranju učenika i studenata grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vrstama i uvjetima pomoći u socijalnoj skrbi
  • Odluka o imenovanju i preimenovanju ulica
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za period od I. do VI. mjesec 2009. godine
 • Broj 8 (Dugoselska kronika br. 520 – izdanje 14. srpnja 2009.)
  • Zaključak o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti
  • Zaključak o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Zaključak o imenovanju Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
  • Zaključak o imenovanju Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o imenovanju Odbora za poljoprivredu
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za popis birača
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
  • Cjelovito završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata za gradonačelnika Grada Dugog Sela
 • Broj 7 (Dugoselska kronika br. 519 – izdanje 17. lipnja 2009.)
  • Zaključak o izboru Mandatne komisije
  • Zaključak o izboru Odbora za izbor i imenovanja
  • Zaključak o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Odbora za Statut i Poslovnik
  • Zaključak o izboru Odbora za financije i proračun
 • Broj 6 (Dugoselska kronika br. 518 – izdanje 28. svibnja 2009.)
  • Zaključak o uvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
 • Broj 5 (Dugoselska kronika br. 515 – izdanje 29. travnja 2009.)
  • Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Odluka o raspodjeli viška prihoda Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2009. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2009. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o komunalnom redu
 • Broj 4 (Dugoselska kronika br. 514 – izdanje 16. ožujka 2009.)
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o preimenovanju ulice
  • Odluka o osnivanju vijeća za prevenciju
  • Plan prijema u službu za Grad Dugo Selo u 2009. godini
 • Broj 3 (Dugoselska kronika br. 513 – izdanje 20. veljače 2009.)
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
  • Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi u 2009. godini
  • Odluka o sufinanciranju djece predškolskog uzrasta u organiziranom boravku na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o uvrđivanju visine naknade na ime pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2009. godini.
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo
  • Zapisnik izbora članova vijeća Mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
 • Broj 2 (Dugoselska kronika br. 512 – izdanje 28. siječnja 2009.)
  • Obvezatne upute MS – III o odustanku od kandidature za izbor članova vijeća Mjesnih odbora
  • Obvezatne upute MS – IV o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor članova vijeća Mjesnih odbora
  • Obvezatne upute MS – V o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, nepismenih osoba te osoba koje nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
  • Liste kandidata za izbor članove vijeća Mjesnih odbora na području grada Dugog Sela i Odluka o prigovoru na Zbirnu listu Mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
  • Rješenje o određivanju biračkih mjesta za izbor članova vijeća Mjesnih odbora na području grada Dugog Sela
 • Broj 1 (Dugoselska kronika br. 511 – izdanje 14. siječnja 2009.)
  • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
  • Odluka o subvencijama u pčelarstvu
  • Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Obvezatne upute broj MS-I o obrascima za provođenje izbora za članove vijeća Mjesnih odbora
  • Obvezatne upute broj MS-II o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za izbor članova vijeća Mjesnih odbora

 

2008.g

 • Broj 11 (Dugoselska kronika br. 510 – izdanje 22. prosinca 2008.)
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2009. godinu, s projekcijama za 2010. i 2011. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2009. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o broju i visini stipendija za školsku godinu 2008/2009.
  • Odluka o dodjeli stipendija za školsku godinu 2008/2009.
 • Broj 10 (Dugoselska kronika br. 509 – izdanje 5. prosinca 2008.)
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela
  • Odluka o prihvaćanju Projekta Unutarnje vode
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene komunalne usluge za izgradnju komunalne infrastrukture
  • Odluka o radnom vremenu prodajnih objekata na području Grada Dugog Sela
  • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela
 • Broj 9 (Dugoselska kronika br. 508 – izdanje 19. studenoga 2008.)
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju i preimenovanju ulica
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nagradama i priznanjima Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli nagrada i priznanja Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Zaključak o razrješenju Marijana Bokun dužnosti čana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
  • Zaključak o imenovanju Josipa Horvatičeka za člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli Zahvalnica Grada Dugog Sela
  • Zaključak o financiranju školske prehrane
 • Broj 8 (Dugoselska kronika br. 507 – izdanje 21. listopada 2008.)
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora “Grad Dugo Selo prijatelj djece”
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2008/09
  • Zaključak o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Selo
  • Poslovnik Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 • Broj 7 (Dugoselska kronika br. 506 – izdanje 20. rujna 2008.)
  • Zaključak o financiranju školske prehrane za školsku godinu 2008/2009.
  • Ispravak Odluke o izradi izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Ispravak Odluke o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo
  • Ispravak Odluke o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centar II
 • Broj 6 (Dugoselska kronika br. 505 – izdanje 2. kolovoza 2008.)
  • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju dužnosti tri člana Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo
  • Zaključak o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo
  • Zaključak o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Sportskog centra Dugo Selo
  • Zaključak o prestanku mandata vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
  • Odluka o korištenju multimedijalnog prostora u Gradskoj knjižnici Dugo Selo
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza studenata
  • Cjenik usluga na sajmišnom prostoru u Dugom Selu
 • Broj 5 (Dugoselska kronika br. 504 – izdanje 30. lipnja 2008.)
  • Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
  • Odluka o izboru čana Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone “Centar” naselja Dugo Selo
  • Odluka o izradi izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centar II
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta caffe bara “Martinvs”
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama
  • Pravilnik o radu
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo
  • Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama
  • Ispravak Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva s Posebnim popisom arhivskog gradiva s rokovima čuvanja
  • Ispravak Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Grada Dugog Sela
 • Broj 4 (Dugoselska kronika br. 503 – izdanje 5. lipnja 2008.)
  • Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2007. godine
  • Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2007. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Trgovačkog društva DUKOM PLIN d.o.o.
  • Odluka o razrješenju Damira Mesića dužnosti potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora Grada Dugog Sela za provedbu Programa “Grad Dugo Selo Prijatelj djece”
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama
  • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić “Dugo Selo”
 • Broj 3 (Dugoselska kronika br. 502 – izdanje 25. travnja 2008.)
  • Odluka o izboru gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o izboru zamjenika gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o izboru članova Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Program javnih potreba u športu Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
  • Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
 • Broj 2 (Dugoselska kronika br. 501 – izdanje 19. ožujka 2008.)
  • Gradski program obilježavanja Nacionalne kampanje za borbu protiv obiteljskog nasilja nad ženama
  • Odluka o iskazivanju nepovjerenja gradonačelniku Grada Dugog Sela
  • Odluka o iskazivanju nepovjerenja članovima Gradskog poglavarstva Grada Dugog Sela
  • Odluka o prihvaćanju ostavke i razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju dužnosti članova Mandatne komisije
  • Zaključak o razrješenju dužnosti članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Odluka o imenovanju i preimenovanju ulice
 • Broj 1 (Dugoselska kronika br. 499 – izdanje 25. siječnja 2008.)
  • Odluka o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Dugom Selu za 2008. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Koordinacijskog odbora Grada Dugog Sela za provedbu Programa “Grad Dugo Selo prijatelj djece”
  • Odluka o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i rasplodnih krmača
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem ugovora
  • Odluka o mjesnoj samoupravi
  • Odluka o naknadama članovima Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela
  • Zaključak o upućivanju na II. prethodnu raspravu nacrta Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega
  • Zaključak o upućivanju na prethodnu raspravu nacrta Detaljnog plana uređenja “Kozinska”
  • Zaključak o utvrđvanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “Dubrava”
  • Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2008. godini
  • Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2008. godini

 

2005 – 2007 g.

 • Broj 10 (Dugoselska kronika br. 498 – izdanje 19. prosinca 2007.)
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2008. godinu, s projekcijama za 2009. i 2010. godinu.
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2008. godinu
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene komunalnih usluga za izgradnju komunalne infrastrukture
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o broju i visini stipendija za šk.godinu 2007/2008.
  • Odluka o dodjeli stipendije Grada Dugog Sela za školsku godinu 2007/2008.
 • Broj 9 (Dugoselska kronika br. 497 – izdanje 20. studenoga 2007.)
  • Odluka o grbu i zastavi Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju ulice
  • Zaključak o dodjeli «Godišnje nagrade Grada Dugog Sela» za 2007. godinu «INA» d.d. POGON DUGO SELO
  • Zaključak o dodjeli «Godišnje nagrade Grada Dugog Sela» za 2007. godinu Bravarskoj radionici «HARAPIN»
  • Zaključak o dodjeli «Godišnje nagrade Grada Dugog Sela» za 2007. godinu Kulturno umjetničkom društvu «PREPOROD» Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli «Godišnje nagrade Grada Dugog Sela» za 2007. godinu lokalnom glasilu «DUGOSELSKA KRONIKA» Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli «Godišnje nagrade Grada Dugog Sela» za 2007. godinu Radio postaji «RADIO MARTIN» Dugo Selo
  • Ispravak Odluke o imenovanju ulice
 • Broj 8 (Dugoselska kronika br. 495 – izdanje 29. rujna 2007.)
  • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2007. godinu
  • Odluka o utvrđivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju davanjem koncesije
  • Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju Koordinacijskog odbora Grada Dugog Sela za provedbu Programa “Grad Dugo Selo – prijetelj djece»
  • Odluka o imenovanju ulice
  • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2007/2008.
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza studenata
  • Zaključak o sufinanciranju školske prehrane za šk.godinu 2007/08.
  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Detaljnog plana uređenja «Zapadni ulaz u Grad»
  • Odluka o organizaciji sajmišta
  • Cjenik usluga na sajmišnom prostoru u Dugom Selu
 • Broj 7 (Dugoselska kronika br. 494 – izdanje 2. kolovoza 2007.)
  • Odluka o komunalnom doprinosu
  • Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Dugom Selu
  • Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Dugog Sela 2005.-2008.
  • Odluka o ispravku I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2007. godinu
  • Odluka o imenovanju ulice
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Konoba “Barba”, Bistroa “Ribarska koliba” i Restorana “Klet obitelji Bunčić”
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2007. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o donošenju Programa izgradnje Poduzetničkih zona u Gradu Dugom Selu
  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja “Dubrava”
 • Broj 6 (Dugoselska kronika br. 493 – izdanje 11. srpnja 2007.)
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2007. godinu
  • Odluka o kupnji k.č.br. 411 u k.o. Ostrna
  • Odluka o kupnji k.č.br. 1643 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o imenovanju ulice
 • Broj 5 (Dugoselska kronika br. 492 – izdanje 4. lipnja 2007.)
  • Odluka o osnivanju Poduzetničke zone «Puhovec – Črnovčak»
  • Odluka o kupnji kč.br. 1231 u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o kupnji kč.br. 306 u k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu vođenja popisa birača
  • Zaključak o učlanjenju Grada Dugog Sela u «Baštinu Svetog Martina» – kulturnoznanstvenu udrugu za promicanje hrvatske tradicije Svetog Martina»
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Detaljnog plana uređenja Kozinska
  • Zaključak o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2007. godini dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2007. godini
  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga izmjene i dopune Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela za kč.br. 822/2, 822/3, 822/4, 822/5, 822/6, 823 i 820/1, k.o. Dugo Selo 1.
 • Broj 4 (Dugoselska kronika br. 491 – izdanje 2. svibnja 2007.)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Centar naselja Dugo Selo
  • Godišnji obračun Proračuna Grada Dugog Sela za period od 1.1.2006. do 31.12.2006. god.
  • Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2006. godinu
  • Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Dugo Selo
  • Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača…
  • Odluka o kupnji k.č.br. 651 u k.o. Prozorje
  • Odluka o imenovanju ulice
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Bistro “Petica”
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Pivnica – Pizzeria «Paradiso»
  • Odluka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta Pivnica “San Martin”
  • Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Dugo Selo I i k.o. Leprovica
 • Broj 3 (Dugoselska kronika br. 490 – izdanje 31. ožujak 2007.)
  • Sporazum o suradnji i prijateljstvu sa Zajednicom Općina kantona Saint- Simon
 • Broj 2 (Dugoselska kronika br. 489 – izdanje 28. veljače 2007.)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Centar II
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Prozorje i k.o. Andrilovec
  • Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
  • Odluka o imenovanju ulice
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provođenje javne rasprave u postupku donošenja Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela, Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Dubrava” i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega
 • Broj 1 (Dugoselska kronika br. 488 – izdanje 29. siječnja 2007.)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Zaključak o uspostavljanju međusobne suradnje između Grada Dugog Sela i Zajednice Općina Kantona Saint-Simon
  • Zaključak o razrješenju člana Odbora za Statut i Poslovnik, Odbora za financije i proračun i Mandatne komisije
  • Zaključak o imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik, Odbora za financije i proračun i Mandatne komisije
  • Zaključak o imenovanju člana Upravnog odbora KUD-a «Preporod» Dugo Selo
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2007. godini
  • Zaključka o utvrđivanju visine pomoći za novorođeno dijete u 2007. godini.
 • Broj 14 (Dugoselska kronika br. 485 – izdanje 26. listopada 2006.)
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Martin breg
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Zagreb, o obavljenom uvidu u Proračun i financijske izvještaje Grada Dugog Sela za 2005. godinu
  • Zaključak o dodjeli “Godišnje nagrade Grada Dugog Sela” za 2006. godinu
  • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Dugog Sela
 • Broj 13 (Dugoselska kronika br. 484 – izdanje 25. rujna 2006.)
  • Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o regulaciji prometa u Ferenčakovoj ulici
  • Odluka o prihvaćanju inicijative Zagrebačke županije za okrupnjavanje distributera plina na području sjeverno-istočnog dijela Zagrebačke županije
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza studenata
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku godinu 2006/07
  • Zaključak o financiranju školske prehrane u školskoj godini 2006/07
 • Broj 12 (Dugoselska kronika br. 483 – izdanje 3. kolovoza 2006.)
  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Dugog Sela za I. do VI. mj. 2006. godine
  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone “Centar” naselja Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Centar II
 • Broj 11 (Dugoselska kronika br. 479 – izdanje 11. travnja 2006.)
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela
  • Odluka o prijenosu poslova na Zagrebačku županiju
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu
  • Odluka o stjecanju nekretnina u k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o objavi javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na području Grada Dugog Sela
 • Broj 10 (Dugoselska kronika br. 478 – izdanje 22. ožujka 2006.)
  • Odluka o dimnjačarskoj službi
  • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Dugog Sela
  • Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
  • Odluka o visini naknade opremanja komunalnom i ostalom infrastrukturom s pripadajućim troškovima za izgradnju stambeno-poslovne građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje
 • Broj 9 (Dugoselska kronika br. 476 – izdanje 23. siječnja 2006.)
  • Odluka o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova
  • Odluka o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta
  • Odluka o dodjeli stipendija
  • Odluka o sufinanciranju djece
 • Broj 7/2005 (Dugoselska kronika br. 475 – izdanje 20. prosinca 2005.)
  • Proračun u malom za 2006. godinu
 • Broj 6/2005 (Dugoselska kronika br. 472 – izdanje 1. listopada 2005.)
  • Odluka o stipendiranju učenika i studenata Grada Dugog Sela
  • Zaključak o imenovanju Komisije za imenovanje i preimenovanje ulica
  • Zaključak o imenovanju Komisije za popise birača
  • Zaključak o imenovanju Odbora za poljoprivredu
  • Odluka o subvencioniranju troškova prijevoza učenika i studenata
  • Zaključak o financiranju školske prehrane
 • Broj 5/2005 (Dugoselska kronika br. 471 – izdanje 3. kolovoza 2005.)
  • Zaključak o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Dugog Sela za 2004. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2005. godinu, za prvo polugodište 2005. godine
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na Javnu raspravu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog i Prostornog plana Dugog Sela
 • Broj 4/2005 (Dugoselska kronika br. 470 – izdanje 7. srpnja 2005.)
  • Odluka o donošenju godišnjeg obračuna proračuna Grada Dugog Sela za 2004.
  • Odluka o refinanciranju kreditnog zaduženja Grada Dugog Sela kod Zagrebačke banke po kreditima
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2005.
  • Odluka o plaćama zaposlenih u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo
  • Statut Ustanove Sportski centar Dugo Selo
 • Broj 3/2005 (Dugoselska kronika br. 464 – izdanje 22. ožujka 2005.)
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, za zemljište koje se teritorijalno nalazi na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju temeljem govora
  • Zaključak o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove “Sportski centar Dugo Selo”
 • Broj 2/2005 (Dugoselska kronika br. 463 – izdanje 19. veljače 2005.)
  • Odluka o sufinanciranju djece predškolskog uzrasta u organiziranom boravku na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2005. godini
  • Zaključak o uvjetima korištenja sredstava za pomoć djeci dugoselskih branitelja oginulih ili nestalih u Domovinskom ratu
  • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
 • Broj 1/2005 (Dugoselska kronika br. 462 – izdanje 21. siječnja 2005.)
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća u prostoru Grada Dugog Sela za dvogodišnje razdoblje.
  • Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Dugog Sela 2005.-2008.
  • Odluka o osnivanju ustanove “Sportski centar Dugo Selo”.
  • Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja ustanove “Sportski centar Dugo Selo”.
  • Odluka o spomeničkoj renti.
  • Odluka u sufinanciranju krava plotkinja i raspolodnih krmača

Skip to content