U četvrtak, 28. svibnja 2020. godine, s početkom u 13h, u Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom Selu, održati  će se 26. redovna sjednica Gradskog vijeća Dugo Selo.

Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

AKTUALNI SAT

1. Verifikacija zapisnika sa 23., 24. i 25. redovne sjednice Gradskog vijeća

2. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine

3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu

4. Izvješće komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

5. Izvješće  lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

6. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu

7. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2019. godinu

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

12. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena i dopuna Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo

13. Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)

14. Prijedlozi i informacije

Skip to content