Savjet mladih

KLASA: 021-05/15-01/46

URBROJ: 238/07-09-04/04-15-1

Dugo Selo, 02. rujna  2015. godine

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

 

 

S A Z I VA M

 SJEDNICU SAVJETA MLADIH

 GRADA DUGOG SELA

 koja će se održati

u utorak, 08. rujna  2015.  godine,  s početkom u 18,00  sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

 

1.  Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

2.  Prijedlog Programa rada Savjeta mladih za 2016. god.

 

3.  Prijedlog Financijskog plana Savjeta mladih za 2016. god.

 

4.  Dogovor oko projekta „Festival mladih“

 

5.  Prijedlog i izmjena projekta „Fotomaraton“ u Dugom Selu

 

6.  Razno

 

 

DOSTAVITI:

 

Ø  članovima Savjeta

Ø  gradonačelniku

Ø   zamjenicima gradonačelnika

Ø  predsjedniku Gradskog vijeća

Ø  pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Ø  pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ø  predstavnicima javnog priopćavanja

Ø  evidencija, ovdje

Ø  pismohrana, ovdje

  Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, v. r.

 

Skip to content