Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/14-01/36
URBROJ: 238/07-03-04/04-14-1

Dugo Selo, 11. srpnja 2014. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

S A Z I V A M

6. sjednicu Odbora za financije i proračun
koja će se održati

u utorak, 15. srpnja 2014. godine u 07:30 sati
u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2014. godinu.

IZVJESTITELJ: Marica Knezić
Predsjednik
Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

DOSTAVITI:

1. Ivica Bošnjak, Dugo Selo, I. G. Kovačića 7
2. Željko Ivančan, Dugo Selo, V. Nazora 23
3. Slavica Arko, Dugo Selo, J. Zorića 37
4. Ilija Papak, Kozinščak, Kozinska 44
5. Stjepan Štefinovec, Leprovica, Zagrebačka 26
6. Stipo Velić, ovdje
7. Vlado Kruhak, ovdje
8. Pavo Jakovljević, Dugo Selo, S. Ferenčaka 11
9. Željko Ivaniček, Dugo Selo, Sportska 17
10. Mladen Šestan, ovdje
11. Marica Knezić, ovdje
12. Sredstvima javnog priopćavanja
13. Evidencija, ovdje
14. Pismohrana, ovdje

Skip to content