Savjet mladih

KLASA: 021-05/15-01/62

URBROJ: 238/07-09-04/04-15-1

Dugo Selo, 16. studenog 2015. godine

 

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

  6. SJEDNICU SAVJETA MLADIH

GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u petak, 20. studenog 2015. godine, s početkom u 18,00 sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d :

 

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
2. Dogovor oko projekata
3. Projekt Street Workout – sprave za dopunu treninga
4. Razno

 

DOSTAVITI:

 

Ø  članovima Savjeta

Ø  gradonačelniku

Ø  zamjenicima gradonačelnika

Ø  predsjedniku Gradskog vijeća

Ø  pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Ø  pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ø  predstavnicima javnog priopćavanja

Ø  evidencija, ovdje

Ø  pismohrana, ovdje

  Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, v. r.

 

Skip to content