Savjet mladih 

KLASA: 021-05/16-01/12

URBROJ: 238/07-09-04/04-16-1

Dugo Selo, 11. ožujka 2016. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

 SJEDNICU SAVJETA MLADIH

 GRADA DUGOG SELA

 koja će se održati

u utorak, 15. ožujka  2016.  godine,  s početkom u 19,00  sati

u Maloj vijećnici (soba br.35/I)

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
2. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2015. godinu
3.  Dogovor oko nadolazećih projekata
4. Razno

 

Predsjednica

Savjeta mladih

 

Maja Matijaš, v. r.

Skip to content