Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/16-01/25
URBROJ: 238/07-03-04/04-16-1

Dugo Selo, 13. svibnja 2016. god.
Na temelju članka članka 40. i članka 49. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

sjednicu ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA GRADA DUGOG SELA

koja će se održati

u četvrtak, 19. svibnja 2016. godine, s početkom u 8,00 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D :

1.Utvrđivanje prijedloga Zaključka o izboru predsjednika Gradskog vijeća
2.1.Utvrđivanje prijedloga Zaključka o razrješenju Mate Rajkovača dužnosti predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti
2.2.Utvrđivanje prijedloga Zaključka o izboru:

  • predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
  • predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja
  • predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti

Predsjednik

Odbora za izbor i imenovanja
Zvonko Kaleb,  upr. prav., v.r.

Skip to content