Odbor za financije i proračun

KLASA: 021-05/16-01/29

URBROJ: 238/07-03-04/04-16-1

 

Dugo Selo,  25. svibnja 2016. god.

Na temelju članka članka 40. i članka 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.)

 

S A Z I V A M

sjednicu Odbora za financije i proračun

koja će se održati

u utorak, 31. svibnja 2016. godine u  07:30 sati

u Maloj vijećnici (soba br. 35/I)

Za ovu sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i   r e d

 

  1. Razmatranje  prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. god

Predlagatelj: gradonačelnik Grada Dugog Sela

Predsjednik

Odbora za financije i proračun

Ivica Bošnjak, dipl. oec., v.r.

Skip to content