Savjet mladih

KLASA: 021-05/16-01/28

URBROJ: 238/07-09-04/04-16-1

Dugo Selo, 25. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14.)

 

S A Z I VA M

9. SJEDNICU SAVJETA MLADIH

GRADA DUGOG SELA

koja će se održati  

u ponedjeljak, 30. svibnja  2016.  godine,  s početkom u 19,00  sati

u Gradskoj vijećnici  

Za ovu sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

 1.  Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 2. Projekt “Mala škola trčanja”
 3. Dogovor oko nadolazećih projekata:
  • “Street style show”
  • “Probudimo dugoseloske zidove – Graffiti jam
 4. Razno

                                                                                

DOSTAVLJENO:

 • članovima Savjeta  
 • gradonačelniku
 • zamjenicima gradonačelnika
 • potpredsjedniku Gradskog vijeća
 • pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti
 • pročelniku Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika
 • predstavnicima javnog priopćavanja
 • pismohrana, ovdje
Predsjednica

Savjeta mladih
   Maja Matijaš, v. r.

Skip to content