SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Na temelju članka 18.a. stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (”Narodne novine”, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) i članka 64. stavka 3. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13 i 1/18) gradonačelnik Grada Dugog Sela dana 07. veljače 2018. godine donosi

 

O D L U K U

o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Članak 1.

Nikolina Krvarić, mag. iur., Viša stručna suradnica za pravne poslove imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka Grada Dugog Sela.

 

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja sljedeće dužnosti:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podatka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

Članak 3.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Obveza iz stavka 1. ovog članka traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

 

Članak 4.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

 

Članak 5.

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestit će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela i na službenoj web stranici Grada, www.dugoselo.hr.

 

KLASA: 023-01/18-01/34   Gradonačelnik
URBROJ: 238/07-01-04/01-18-1   Grada Dugog Sela
 

Dugo Selo, 07. veljače 2018.

   

Nenad Panian, dr. med. dent.