Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama, iIi ponovnu uporabu informacija, koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Dugo Selo uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pristup informaciji omogućuje se:

1) pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili Službenom glasniku Grada Dugog Sela i Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske, radi informiranja javnosti,

2) davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,

– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Za službenika za informiranje, a temeljem Odluke o određivanju službenika za informiranje  Grada Dugog Sela, imenovana je službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Gradu Dugom Selu.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Gradu Dugom Selu. Ukoliko zahtjev podnosi pisanim putem, korisnik treba ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, kojeg može poslati službeniku za informiranje.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti:

  • telefonom na broj:  01 2774 263
  • telefaksom na broj: 01 2753 244
  • elektroničkom poštom na adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr
  • poštom na adresu: Grad Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
  • usmeno u sjedištu Grada Dugog Sela

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7.30 do 15.30 sati.

Grad Dugo Selo ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koji se naplaćuju sukladno članku 9. Odluke o određivanju službenika za informiranje Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 5/11). Naknada je određena u sljedećem iznosu:

– preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kuna,
– preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kuna,
– preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kuna,
– preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,70 kuna,
– elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kuna,
– elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna,
– elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kuna,
– preslik na jednoj videovrpci – 10,00 kuna,
– preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 kuna.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Obrasci:

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Korisnik prava na informaciju, kojemu je omogućen pristup informaciji, dužan je platiti tijelu javne vlasti, Gradu Dugom Selu, naknadu stvarnih materijalnih troškova, koji nastaju pružanjem informacije, sukladno kriterijima propisanim  Odlukom o određivanju službenika za informiranje Grada Dugog Sela.

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje Grada Dugog Sela