2020.

Prosinac

PRAVILNIK O RADU

Zaključak o prihvaćanju zamolbe OŠ Stjepan Radić Božjakovina

Odluka o organizaciji nastave na daljinu za Glazbenu školu Dugo Selo

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđ. prij. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskoj odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđ.ivanju prijedloga Odluke o izradi IX. Izmjena PPU Grada Dugog Sela

ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IX. Izmjenu i dopunu PPU Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Plana davanja koncesija na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Srednjoročnog plana davanja koncesija na području Grada Dugog Sela za razdoblje od 2021. do 2023. godine

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dečjeg vrtića Dugo Selo

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

ZAKLJUČAK o utvrđ. prij. Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje 2014. do 2020. god.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Prethodna suglasnost DVD-u Donje Dvorišće

Studeni

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zaduživanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji građevinskog zemljišta

IZMJENA Plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2020. godinu

PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela

Listopad

Odluka o lokacijama za postavu pokretnih naprava na Novom groblju u Dugom Selu za blagdan Svih svetih za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2019. godinu

ZAKLJUČAK o davanju mišljenja o Programu rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela 1-2 k. č. broj 742-3 k. o. Dugo Selo I.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na kč.br. 601-3

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 601-2

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 601-1

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 599 i 597

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđ. prij I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o uspostavi prijateljstva i suradnje te sklapanju Sporazuma o prijateljstvu između Grada Dugog Sela i Općine Gręboszów

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Odluka o davanju odobrenja Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo za postavu šatora

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Rujan

ODLUKA o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja

ODLUKA o broju i visini stipendija za školsku – akademsku godinu 2020-2021

Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole Josipa zorića Dugo Selo

ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza studenata

ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola

ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

ODLUKA o uporabi grba Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o poništenju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela k. č. broj 742-3 k. o. Dugo Selo I

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020.

Kolovoz

ZAKLJUČAK o otkazu Ugovora o djelu

Odluka o osnivanju prava služnosti

Odluka o odobravanju održavanja sajma za tehničku i likovnu kulturu i rukotvorine

ODLUKA o određivanju zamjenika za vrijeme odsutnosti načelnika Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanju na II. ponovnu javnu raspravu

Srpanj

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela k.č. broj 742-3 k.o. Dugo Selo I

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za ped. god. 2020.-2021

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o davanju suglasnosti i pozitivnog mišljenja na prijedlog Odluke o imenovanju ulice -Prilaz Ivana Bešenića

Zaključak o davanju suglasnosti i pozitivnog mišljenja na prijedlog Odluke o imenovanju ulice -Ulica Mate Herdomana

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2019. god

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2019. god

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvještaja o radu Sportskog centra Dugo Selo za 2019. god

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2019. god

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Glazbene škole Dugo Selo za 2019. god

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2019. god

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Dugo Selo za 2019. godinu

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Lipanj

ODLUKA o uređenju prometa u dijelu Ulice Stjepana Ferenčaka

ODLUKA o uređenju prometa u Vatrogasnoj ulici

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad i upućivanja na javnu raspravu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 747, k.o. Dugo Selo II

Svibanj

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2019. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odlue o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela

Odluka o osnivanju prava služnosti

Travanj

ODLUKA o nastavku rada Gradske knjižnice Dugo Selo

ODLUKA o posebnom načinu rada tržnice na otvorenom

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Odluka o posebnom načinu rada gradske tržnice

Zaključak o stavljanju izvan snage Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija

Ožujak

PRAVILNIK O RADU u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

ODLUKA o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

Odluka

Odluka o ukidanju obustave rada sajma i tržnice

Odluka o ograničavanju rada sa strankama i drugim mjerama zaštite od korona virusa

Odluka o organizaciji i načinu rada službenika gradske uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID – 19

Odluka o privremenom zatvaranju objekata u vlasništvu i – ili pod upravom Grada Dugog Sela i obustavi rada sajma i tržnice

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2495-2, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2432-4, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429-11, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429-10, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429-7, k.o. Dugo Selo II

Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK O SKLAPANJU UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji zemljišta

Veljača

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o dodjeli dijela društvenog doma na korištenje DVD-u Leprovica

ZAKLJUČAK o utvrivanju prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja. za zakup poljoprivrednog zemljišta

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanjujavne površine -parka u naselju Leprovica

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mjenoj zajednici Kozinščak

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Osredek

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Sutlanska ulica

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – I. Industrijski odvojak

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Ulica jabuka

Zaključak o suglasnosti na prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Zaključak o suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke -Akcijskog plana za razvoj svetomartinske baštine na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2020.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu

Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava

Siječanj

ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o održavanju čistoće javnih površina

Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju zamolbe udruge Avis Rara Studio

Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva

Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2020. godini

Odluka o visini iznosa sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja u 2020. godini

Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela

Odluka o sufinanciranju u 2020. godini dojenačke hrane

Odluka o sufinanciranju u 2020. godini Programa predškolskog opdgoja i obrazovanja djece s autističnim poremećajem

Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2020. godinu Gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb

Zaključak o utvrđivanju visine pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2020. godinu

ODLUKA o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka

Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugog Sela u 2020 godini

Skip to content