2020.

Travanj

Zaključak o stavljanju izvan snage Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija

Ožujak

Odluka

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU

Odluka o ukidanju obustave rada sajma i tržnice

Odluka o ograničavanju rada sa strankama i drugim mjerama zaštite od korona virusa

Odluka o organizaciji i načinu rada službenika gradske uprave za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa COVID – 19

Odluka o privremenom zatvaranju objekata u vlasništvu i – ili pod upravom Grada Dugog Sela i obustavi rada sajma i tržnice

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2495-2, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2432-4, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429-11, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429-10, k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429-7, k.o. Dugo Selo II

Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK O SKLAPANJU UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o prodaji zemljišta

Veljača

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela

PRAVILNIK o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o dodjeli dijela društvenog doma na korištenje DVD-u Leprovica

ZAKLJUČAK o utvrivanju prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspisivanju javnog natječaja. za zakup poljoprivrednog zemljišta

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanjujavne površine -parka u naselju Leprovica

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mjenoj zajednici Kozinščak

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Osredek

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Sutlanska ulica

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – I. Industrijski odvojak

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Ulica jabuka

Zaključak o suglasnosti na prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Zaključak o suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke -Akcijskog plana za razvoj svetomartinske baštine na području Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2020.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu

Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava

Siječanj

ZAKLJUČAK o sklapanju ugovora o održavanju čistoće javnih površina

Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju zamolbe udruge Avis Rara Studio

Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva

Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2020. godini

Odluka o visini iznosa sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja u 2020. godini

Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela

Odluka o sufinanciranju u 2020. godini dojenačke hrane

Odluka o sufinanciranju u 2020. godini Programa predškolskog opdgoja i obrazovanja djece s autističnim poremećajem

Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2020. godinu Gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb

Zaključak o utvrđivanju visine pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2020. godinu

ODLUKA o sufinanciranju kastracije pasa i mačaka

Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugog Sela u 2020 godini