Ožujak

ODLUKA o kupnji nekretnine – k.č. broj 2494 -3, k.o. Dugo Selo II

ODLUKA o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine nekretnine – k.č. broj 2432-3, k.o. Dugo Selo II

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prij.edloga Odluke o kupnji dijela nekretnine – k.č. broj 514, k.o. Dugo Selo II

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2021-2022.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za ped. god. 2021-2022.

ODLUKA o kupnji nekretnine – k .č. broj 386-9, k.o. Dugo Selo I

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga UPU Dugo Selo – Zapad i upućivanja na I. ponovnu javnu raspravu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o zakupu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ODLUKA o imenovanju koordinatora za izradu prijave za stjecanje certifikata Grad za mlade

ODLUKA o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata Grad za mlade

ODLUKA o osnivanju prava služnosti

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o djelu

Veljača

SUGLASNOST na Odluku o izmjeni Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i povezanih usluga

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Statuta Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta a (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela a (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

ZAKLJUČAK o  utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste birača u 2021. godini

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o autorskom djelu

ODLUKA o izmjeni Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima gradske uprave Grada Dugog Sela

Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

Pravilnik o evidenciji prisutnosti na radu službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Siječanj

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. godinu

Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2021. – 2025. godine na području Grada Dugog Sela

ODLUKA o darovanju osobnog automobila

Odluka razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o djelu

ODLUKA o sufinanciranju sterilizacije pasa i mačaka

ODLUKA o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugo Selo u 2021. godini

Skip to content