Prosinac

ODLUKA o donošenju Provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021.-2025. godine

Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2022. godini

ZAKLJUČAK o utvrđivanu prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela u 2021. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XIII. Izmjena DPU Centar

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za razdoblje 2022. – 2025. godine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za razdoblje od 2022. do 2028. godine

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijjedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

ODLUKA o isplati prigodne nagrade službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga XII. Izmjena i dopuna DPU Centar naselja Dugo Selo

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga XI. Izmjena i dopuna PPU

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Studeni

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Odluka o odobrenju korištenja javne površine bez naknade

ZAKLJUČAK o prihvaćanju fin. pokroviteljstva nad 3. sportskim igrama SUH – Zagrebačke županije

ZAKLJUČAK o prihvaćanju fin. pokroviteljstva nad 10. biciklističkim maratonom Škabrnja – Dugo Selo – Vukovar Memorijal Željka Galovića

ZAKLJUČAK o dodjeli prostora na korištenje

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš XII. Izmjena i dopuna PPU

ZAKLJUČAK o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine

Odluka o prodaji k.č. broj 306-1, k.o. Dugo Selo I

Listopad

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju sugl. za sklapanje Ugovora o fin. uređenja gr. zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o sklapanju Aneksa Ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o poništenju dijela javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna PPU

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju svojstva j. dobra u općoj uporabi na k.č. broj 1904-4, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru najpov. ponuditelja i prodaji 12000-100000 dijela k.č. broj 2500-1, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izbor najpov. ponuditelja i prodaji 23713-100000 dijela k.č. broj 2500-1, k.o. Dugo Selo II

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Programa rada savjet mladih Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o raspisivanju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine

Rujan

ODLUKA o uporabi grba i zastave Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o davanju u zakup javne površine

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Odluka razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o zakupu

ODLUKA o sufinanciranju troškova ugradnje term. ventila na sustav grijanja u ob. kućama i st. jedinicma u st. zgradama u 2021. godini

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o djelu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga XIV. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Dugog Sela u projekt izgradnje RC Puhovo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XV. Izmjena i dopuna DPU Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

ODLUKA o naknadama članovima radnih tijela gradonačelnika Grada Dugog Sela

PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

PRAVILNIK o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu

PRAVILNIK o izmjenama Pravilnika o radu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obr. i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela

Kolovoz

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o suf. troškova boravka djece s preb. na području Grada Dugog Sela u dječjim vrtićima izvan područja Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o plaćama zaposlenih u Ustanovi Sportski centar Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

ZAKLJUČAK o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga XIV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva za primopredaju radova i okončani obračun za projekt izgradnja prometnice u PZ Puhovec Faza 3

Srpanj

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o djelu

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o djelu

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog pokretanja Glazbene igraonice pri GŠ Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju podrške GŠ Dugo Selo za osnivanje veleučilišta u Gradu Dugom Selu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti za sudjelovanje na elektroničkim javnim dražbama i kupnju nekretnina

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju I. izmjena i dopuna Programa građenja kom unalne infrastrukture za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Lipanj

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Ustanove SC Dugo Selo za 2020. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa j. p. u sportu za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa j. p. u kulturi za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Programa j. p. u predšk. odgoju i obrazovanju i školstvu za 2021.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XI. Izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XIII. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XIV. Izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

ODLUKA o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola za šk. godinu 2021-2022.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara za 2020. godinu

Zaključak o isplati sredstava OŠ Josipa Zorića za podmirenje troškova tiskanja školskog časopisa JOŠKO

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin breg

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Kolodvor Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o poništenju davanja koncesije za obavljanje kom.djelatn.obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o odbijanju ponude u post. davanja koncesije za obavljanje kom. djelatn. obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financ. političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2021.g

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2020. godinu

Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad

Svibanj

Odluka o imenovanju zapovjednika Vatrogasne zajednice Grada Dugo Selo

Zaključak o potvrđivanju imenovanja Ivana Petolasa za zapovjednika DVD Leprovica

Zaključak o prihvaćanju zamolbe POČASNOG BLEIBURŠKOG VODA za novčanom pomoći

ODLUKA o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Travanj

Zaključak o potvrđivanju imenovanja Marinka Gavića za zapovjednika DVD Donje Dvorišće

Odluka o imenovanju Povjerenstva za primopredaju radova i okončani obračun za projekt izgradnje dječjeg igrališta za naselje Lukarišće

ODLUKA o omenovanju Povjerenstva za primopredaju radova i okončani obračun za projekt izgradnja prometnice u PZ Puhovec Faza 1 i Faza 2

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine – k.č. broj 188 – 2, k.o. Dugo Selo II

ZAKLJUČAK o stavljanju izvan snage Zaključka o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – zapad

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnine

Ožujak

Zaključak o isplati sredstava Moto klubu Sveti Martin Dugo Selo

Zaključak o potvrđivaju imenovanja Eugena Brleka za zapovjednika DVD Ostrna

ODLUKA o kupnji nekretnine – k.č. broj 2494 -3, k.o. Dugo Selo II

ODLUKA o kupnji suvlasničkog dijela nekretnine nekretnine – k.č. broj 2432-3, k.o. Dugo Selo II

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ustanove Sportski centar Dugo Selo

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prij.edloga Odluke o kupnji dijela nekretnine – k.č. broj 514, k.o. Dugo Selo II

ZAKLJUČAK o davanju pozitivnog mišljenja na Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga za 2020. godinu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2021-2022.

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za ped. god. 2021-2022.

ODLUKA o kupnji nekretnine – k .č. broj 386-9, k.o. Dugo Selo I

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga UPU Dugo Selo – Zapad i upućivanja na I. ponovnu javnu raspravu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju Konačnog prijedloga IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o zakupu

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

ODLUKA o imenovanju koordinatora za izradu prijave za stjecanje certifikata Grad za mlade

ODLUKA o pokretanju prijave i kandidaturi za dobivanje certifikata Grad za mlade

ODLUKA o osnivanju prava služnosti

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o djelu

Veljača

SUGLASNOST na Odluku o izmjeni Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i povezanih usluga

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Statuta Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta a (k. č. broj: 589/4 i 595/2, k.o. Dugo Selo I)

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela a (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XII. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

ZAKLJUČAK o  utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste birača u 2021. godini

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o autorskom djelu

ODLUKA o izmjeni Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima gradske uprave Grada Dugog Sela

Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona

Pravilnik o evidenciji prisutnosti na radu službenika i namještenika Grada Dugog Sela

Siječanj

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2021. godinu

Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2021. – 2025. godine na području Grada Dugog Sela

ODLUKA o darovanju osobnog automobila

Odluka razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo

Odluka o davanju poslovnog prostora u zakup

ZAKLJUČAK o sklapanju Ugovora o djelu

ODLUKA o sufinanciranju sterilizacije pasa i mačaka

ODLUKA o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugo Selo u 2021. godini

Skip to content