Prosinac

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom Kreativno Dugo Selo

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Zaključak o sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji

Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku – akademsku godinu 2022.-2023.

Odluka o sklapanju nagodbe

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika

Zaključak o podmirenju troška najma dvorane

Zaključak o sklapanju ugovora o organizaciji nastupa

Izmjena Plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2022. godinu

Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku – akademsku godinu 2022.-2023.

Odluka o isplati prigodne nagrade službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

Odluka o isplati prigodne nagrade zaposlenicima proračunskih korisnika Grada Dugog Sela

Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2023. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o gradskim porezima

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Analize sustava CZ na području Grada Dugog Sela u 2022. godini

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 721-3, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na II. Dopunu Plana upisa djece u DV Dugo Selo za. ped. godinu 2022.-2023.

Zaključak o suglasnosti s prijedlogom Upravnog vijeća SC Dugo Selo o imenovanju ravnatelja ustanove

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Odluka

Studeni

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za UPU Krčevina

Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku – akademsku godinu 2022.-2023.

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade povodom blagdana Božića

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga prijedloga Odluke o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi UPU Krčevina

Listopad

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad obilježavanjem 20 godina rada Biciklističkog kluba Dugo Selo 2001

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad Martinskim turnirom

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad Tradicionalnom Dugoselskom fišijadom

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad turnirom 4. Dugo Selo open

Odluka o prodaji k.č. broj 9774, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2022.-2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusa općeg dobra

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Dugo Selo

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za elektronički unos i ažuriranje podataka u Središnji registar državne imovine

Odluka o imenovanju ispitnog koordinatora u Gradu Dugom Selu

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Odluka o broju i visini stipendija za školsku – akademsku godinu 2022. – 2023.

Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja

Odluka o prodaji k.č. broj 283, k.o. Dugo Selo I

Rujan

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Dugog Sela

Zaključak o prihvaćanju Program rada savjet mladih za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o pravu korištenja sportske građevine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere o intenziviranju mjera za pravedniju, klimatski neutralnu Europu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju PZ Črnovčak i PZ Puhovec

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi I. izmjene UPU Osnovna škola Dugo Selo -Zorićeva

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa javnih potreba u sportu za 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu za 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. 

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Odluka o osnivanju prava služnosti

Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu

Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu

Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu

Zaključak o sklapanju Ugovora o autorskom djelu

Zaključak o sklapanju Ugovora o izvođenju predstave

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Krčevina

 

Kolovoz

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu u svrhu korištenja oglasnog prostora za potrebe Grada Dugog Sela

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u šk. godini 2022.-2023.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u ak. godini 2022.-2023.

 

Srpanj

Zaključak o isplati sredstava za projekt Socijalne samoposluge

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XII. izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XVI. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem člana AK Martin Dugo Selo na Prvenstvu Europe u 24 satnom trčanju

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem  DVD Andrilovec na Vatrogasnoj olimpijadi

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem DVD Ostrna na Vatrogasnoj olimpijadi

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad sudjelovanjem ŽRK DUGO SELO – 55 na međunarodnom rukometnom turniru Pozoj Handbal Cup

Odluka o izmjeni Odluke o visini iznosa sufinanciranja predškolskog odgoja i obrazovanja u 2022. godini

Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za šk. godinu 2022.-2023.

Odluka o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022-2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 5669-18961 dijela k.č. broj 2500-16, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 5000-18961 dijela k.č. broj 2500-16, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na I. Dopunu plana upisa djece u DV Dugo Selo za ped. godinu 2022.-2023.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu VZ Grada Dugog Sela za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed polj. zemljišta u vl. RH na području Grada Dugog Sela

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu GD CK za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju prava građenja na k.č. broj 407-74, k.o. Dugo Selo I

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni programa DV Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanje na upravljanje sportske građevine Sportskom centru Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kupnji nekretnina – k.č. broj 249 i k.č. broj250-1, obje k.o. Dugo Selo I

Odluka o darovanju nekretnina Dječjem vrtiću Dugo Selo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2457-18961 dijela k.č.br. 2500-16, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata prikupljanjem pisanih ponuda

 

 

Lipanj

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela

Zaključak o financiranju opremanja prostora Športskom ribolovnom savezu Zagrebačke županije

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2022-2023

Odluka o imenovanju internog Povjerenstva za knjigovodstveno usklađenje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga XII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga XVI. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo i upućivanja na javnu raspravu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za XIII. izmjene i dopune PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju ugovora o organizaciji nastupa

Zaključak o financiranju ljetovanja djece slabijeg imovinskog statusa u odmaralištu Veli Lošinj

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

Zaključak o stavljanju izvan snage  Zaključka  o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Zaključak o sufinanciranju rada psihijatrijske ambulante u 2022. godini

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu SC Dugo Selo za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ZŠU za 2021. godinu

 

Svibanj

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o postavljanju Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU Martin breg

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Kodeksa ponašanja vijećnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XIII. izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XIV. izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XVI. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi UPU Kolodvor Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kupnji nekretnina – k.č. broj 249 i 250-1, obje k.o. Dugo Selo I

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

 

Travanj

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

Zaključak o imenovanju Marija Vinka kao predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga

Zaključak o imenovanju Ante Šimunovića kao predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga

 

Ožujak

Zaključak o davanju poz. mišljenja na Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021.

Zaključak o utvrđ. prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u DV Dugo Selo za ped. godinu 2022-2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XVI. Izmjena DPU Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru najpov. ponuditelja i prodaji 7000-100000 dijela k.č. br. 2500-1, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o poništenju dijela javnog natječaja za prodaju neizgr. građ. zemljišta

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Ulica 53. sam. bataljuna HV Dugo Selo

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Vrapčeva ulica

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Hrvačić

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred GŠ Dugo Selo za šk. godinu 2022-2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvr. Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 55-1 i k.č.broj 56-1

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusajavnog dobra na k.č.broj 720-2

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. broj 115 k.o. Leprovica

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i kom. akc. plana za razdoblje do kraja 2027.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Programa građenja kom. infrastrukture za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Programa održavanja za 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba upredšk. odgoju i obrazovanju i školstvu za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju polj. zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju SŠ Dugo Selo obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

IZMJENA PLANA u službu u gradska upravna tijela za 2022. godinu

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje AK Martin Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Kinološkom društvu Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Šahovskom klubu Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Društvu Naša djeca Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Udruzi osoba oštećena sluha Centar Zagrebačka županija

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

ODLUKA o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

ODLUKA o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe str. procjene utjecaja na okoliš XIII. Izmjene PPU Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o prihvaćanju fin. pokroviteljstva nad obilježavanjem rođendana kluba i blagoslova motora

ZAKLJUČAK o prihvaćanju fin. pokroviteljstva nad Nacionalnom izložbom svih pasmina pasa CAC HR


Veljača
ODLUKA o prijenosu prava vlasništva na nekretnini – k.č. broj 1134-3, k.o. Andrilovec

ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 44. Memorijalnim stolnoteniskim turnirom Đuro Dubenik

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga XV. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2000-100000 dijela k.č. br. 2500-1, k.o. Dugo Selo II

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2000-100000 dijela k.č.br. 2500-1, k.o. Dugo Selo II

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ODLUKA o osnivanju prava služnosti

ODLUKA o osnivanju prava služnosti

ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

ODLUKA o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu

ODLUKA o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi u 2022.

ODLUKA o visini iznosa sufinanciranja programa predš. odgoja i obrazovanja u 2022. godini

ZAKLJUČAK o sufinanciranju rada medicinskih sestara u službi hitne medicine u 2022.

ZAKLJUČAK o sufinanciranju rada otorinolaringološke ambulante u 2022. godini

ZAKLJUČAK o sufinanciranju redovite djelatnosti HGSS, Stanice Zagreb na području Grada Dugog Sela u 2022. godini

ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova nabave ultrazvučnog uređaja za ginekologiju

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga XV. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

ZAKLJUČAK o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022.

 

Siječanj

Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog gr. zemljišta

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2022.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XII. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš

ODLUKA O POVJERAVANJU PEČATA NA UPORABU

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XI. izmjene i dopune PPU Grada Dugog Sela

ODLUKA o sufinanciranju kastracije-sterilizacije pasa i mačaka

ODLUKA o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugo Selo u 2022.

PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Skip to content