Lipanj

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

 

Svibanj

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o postavljanju Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU Martin breg

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture  za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Kodeksa ponašanja vijećnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XIII. izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XIV. izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XVI. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi UPU Kolodvor Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kupnji nekretnina – k.č. broj 249 i 250-1, obje k.o. Dugo Selo I

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

 

Travanj

Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

Suglasnost na Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dugog Sela

Zaključak o imenovanju Marija Vinka kao predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga

Zaključak o imenovanju Ante Šimunovića kao predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga

 

Ožujak

Zaključak o davanju poz. mišljenja na Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2021.

Zaključak o utvrđ. prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u DV Dugo Selo za ped. godinu 2022-2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi XVI. Izmjena DPU Centar naselja Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru najpov. ponuditelja i prodaji 7000-100000 dijela k.č. br. 2500-1, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o poništenju dijela javnog natječaja za prodaju neizgr. građ. zemljišta

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Ulica 53. sam. bataljuna HV Dugo Selo

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Vrapčeva ulica

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Odluke o imenovanju ulice – Hrvačić

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena Godišnjeg plana razvoja sustava CZ na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred GŠ Dugo Selo za šk. godinu 2022-2023.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o izvr. Proračuna za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi na k.č. broj 55-1 i k.č.broj 56-1

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusajavnog dobra na k.č.broj 720-2

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na k.č. broj 115 k.o. Leprovica

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i kom. akc. plana za razdoblje do kraja 2027.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Programa građenja kom. infrastrukture za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. izmjena i dopuna Programa održavanja za 2022.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba upredšk. odgoju i obrazovanju i školstvu za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu realizacije darovanja nekretnine

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju polj. zemljišta

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju SŠ Dugo Selo obveze plaćanja komunalnog doprinosa

Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

IZMJENA PLANA u službu u gradska upravna tijela za 2022. godinu

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje AK Martin Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Kinološkom društvu Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Šahovskom klubu Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Društvu Naša djeca Dugo Selo

Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Udruzi osoba oštećena sluha Centar Zagrebačka županija

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo

ODLUKA o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

ODLUKA o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe str. procjene utjecaja na okoliš XIII. Izmjene PPU Grada Dugog Sela

ZAKLJUČAK o prihvaćanju fin. pokroviteljstva nad obilježavanjem rođendana kluba i blagoslova motora

ZAKLJUČAK o prihvaćanju fin. pokroviteljstva nad Nacionalnom izložbom svih pasmina pasa CAC HR


Veljača
ODLUKA o prijenosu prava vlasništva na nekretnini – k.č. broj 1134-3, k.o. Andrilovec

ZAKLJUČAK o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 44. Memorijalnim stolnoteniskim turnirom Đuro Dubenik

ZAKLJUČAK o utvrđivanju konačnog prijedloga XV. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2000-100000 dijela k.č. br. 2500-1, k.o. Dugo Selo II

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji 2000-100000 dijela k.č.br. 2500-1, k.o. Dugo Selo II

IZVJEŠĆE o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu

ODLUKA o osnivanju prava služnosti

ODLUKA o osnivanju prava služnosti

ODLUKA o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina

ZAKLJUČAK o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

ODLUKA o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu

ODLUKA o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi u 2022.

ODLUKA o visini iznosa sufinanciranja programa predš. odgoja i obrazovanja u 2022. godini

ZAKLJUČAK o sufinanciranju rada medicinskih sestara u službi hitne medicine u 2022.

ZAKLJUČAK o sufinanciranju rada otorinolaringološke ambulante u 2022. godini

ZAKLJUČAK o sufinanciranju redovite djelatnosti HGSS, Stanice Zagreb na području Grada Dugog Sela u 2022. godini

ZAKLJUČAK o sufinanciranju troškova nabave ultrazvučnog uređaja za ginekologiju

ZAKLJUČAK o utvrđivanju prijedloga XV. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

ZAKLJUČAK o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2022.

 

Siječanj

Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog gr. zemljišta

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2022.

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XII. izmjena i dopuna DPU zone Centar naselja Dugo Selo

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš

ODLUKA O POVJERAVANJU PEČATA NA UPORABU

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XI. izmjene i dopune PPU Grada Dugog Sela

ODLUKA o sufinanciranju kastracije-sterilizacije pasa i mačaka

ODLUKA o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugo Selo u 2022.

PRAVILNIK o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Skip to content