Prosinac

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima osobne invalidnine i doplatka za pomoć i njegu povodom blagdana Božića 2023. godine

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića 2023. godine

Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći korisnicima zajamčene minimalne naknade povodom blagdana Božića 2023. godine

Zaključak o dodjeli nagrade za sprečavanje štete za ljude i imovinu Marku Lončareviću

Odluka o zamjeni gradonačelnika

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Cjenik usluga gradske tržnice i sajmišta u Dugom Selu

Suglasnost na cjenik usluga Gradske tržnice i Sajmišta u Dugom Selu

Odluka o privremenoj zabrani parkiranja na javnom parkiralištu u Gradu Dugom Selu

Odluka o dodjeli financijske potpore za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2024. godini

Odluka o imenovanju članova kulturnog vijeća Grada Dugo Selo

Odluka o visini naknade za rad članovima kulturnog vijeća Grada Dugog Sela

 

Studeni

Ugovor o djelu sklopljen između Nikole Šuma i Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju ugovora o organizaciji nastupa za Šum Nikolu

Odluka o zamjeni gradonačelnika

Odluka o zamjeni gradonačelnika

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad manifestacijom „Humski dani kulture“

Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Martin brega

Odluka o imenovanju stručnog tima za izradu Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara za Grad Dugo Selo

Zaključak o sklapanju ugovora o izradi znanstvene studije

Odluka o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2023. godini

 

Listopad

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad događajem 5. Dugo Selo open, 1. Para taekwondo Dugo Selo open, 1. Dugo Selo kids open

Odluka o prihvaćanju zamolbe za povećanje najamnine za Centar za rehabilitaciju Stančić

Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju Stančić za nastavkom podmirenja troškova zakupa poslovnog prostora u Dugom Selu

Odluka o kupnji k.č. broj 970 3 k.o. Dugo Selo II

Odluka o kupnji k.č. broj 980 2 k.o. Dugo Selo II

Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup dijela Gradske sportske dvorane

Odluka o lokacijama za postavu pokretnih naprava na Novom groblju u Dugom Selu za blagdan Svih svetih za 2023. godinu

Odluka da se sportski centar ovlašćuje organizirati prigodne maloprodajne štandove na prostoru uz Gradsku sportsku dvoranu, 10. i 11.11.2023. godine, a povodom proslave Martinja 2023.

Odluka o donaciji defibrilatora

 

Rujan

Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o visini novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju detaljnog plana uređenja Martin Breg

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone Osnovna škola Dugo Selo – Zorićeva

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja za područje Martin Brega i upućivanje na javnu raspravu

Odluka o privremenoj zabrani parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Dugom Selu

Odluka o privremenoj zatvaranju Ulice Miroslava Krleže

Izmjena plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Krčevina

Zaključak o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozorje

Izmjene i dopune plana i rasporeda lokacija za postavljanje i održavanje reklamnih predmeta na području Grada Dugog Sela

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika Ivan Benković s prebivalištem na području Grada Dugog Sela

Odluka o privremenom prekoračenju dopuštenih razina buke

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Zaključak o izboru predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Zaključak o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Zaključak Filipu Cimašu o dodjeli nagrade za športska ostvarenja

Odluka o privremenoj zabrani parkiranja na javnom parkiralištu u Gradu Dugom Selu

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

 

Kolovoz

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2023. godini

Odluka o proglašenju sajmenog dana na području Grada Dugog Sela

Odluka o sufinanciranju troškova ugradnje termostatskih ventila na sustav grijanja u obiteljskim kućamai stambenim jedinicama u stambenim zgradama u 2023. godini

 

Srpanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine k.č. broj 2500/23, k.o. Dugo Selo II

Zaključak

Zaključak

Zaključak

Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

Odluka o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2023./2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga urbanističkog plana uređenja Krčevina i upućivanja na javnu raspravu

Odluka

Odluka o isplati regresa službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

Odluka o isplati regresa zaposlenicima proračunskih korisnika proračuna Grada Dugog Sela

Zaključak

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 7. Noćnim malonogometnim turnirom – memorijal „Mate Ćavarušić Čavka“

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 8. Dugoselskim turnirom u uličnoj košarci 3na3

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad događajem „Modna revija“

Odluka o osnivanju prava služnosti

Odluka

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u akademskoj godini 2023./2024.

Zaključak

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

 

Lipanj

Zaključak

Zaključak o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Odluka o kupnji nekretnine

 

Svibanj

Odluka o visini subvencije u pčelarstvu

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta

Odluka

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

 

Travanj

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad manifestacijom Dugoselska sportska zima 2023.

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad izdavanjem školskog lista JOŠKO

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 15. Dugoselskom biciklijadom

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad II. amaterskim natjecanjem osoba oštećena sluha u ribolovu Lov ribe na plovak 2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela nekretnine-k.č. broj 4444, k.o. Dugo Selo I

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine označene kao k.č. broj 721-3, k.o. Dugo Selo II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine označene kao k.č. broj 527-3, k.o. Dugo Selo I

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju parkirališnih mjesta u vlasništvu Grada Dugog Sela

 

Ožujak

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Izmjene plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u DV Dugo Selo za ped. godinu 2023.-2024.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Izvješće DKPC za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Dugo Selo

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga XIII. izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu

Odluka o isplati prigodne nagrade službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

Odluka o isplati prigodne nagrade zaposlenicima proračunskih korisnika proračuna Grada Dugog Sela

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

 

Veljača

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Dječjeg vrtića u Dugom Selu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o darovanju nekretnine – k.č. broj 182, k.o. Andrilovec

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Rješenja o osnivanju Dječjeg vrtića u Dugom Selu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi UPU Novo groblje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kreditnom zaduživanju – nogostupi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kreditnom zaduživanju za izgradnju dječjih vrtića

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2493-3, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 45. Memorijalnim stolnoteniskim turnirom ”Đuro Dubenik”

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu nefinancijske imovine DVD -u Ostrna

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Dugo Selo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine k.č. broj 2500-22, k.o. Dugo Selo II

Plan vježbi civilne zaštite u 2023. godini

Zaključak o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

 

Siječanj

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga čišćenja uredskih prostorija

Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju savjetodavnih usluga iz područja civilne zaštite

Zaključak o sufinanciranju rada otorinolaringološke ambulante u 2023. godini

Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2023. godini

Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2023. godinu

Odluka

Odluka o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2023. godini

Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. godinu

 

Skip to content