Srpanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine k.č. broj 2500/23, k.o. Dugo Selo II

Zaključak

Zaključak

Zaključak

Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava

Odluka o financiranju udžbenika i radnih bilježnica za učenike srednjih škola za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o sufinanciranju produženog boravka za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2023./2024.

Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela za školsku godinu 2023./2024.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga urbanističkog plana uređenja Krčevina i upućivanja na javnu raspravu

Odluka

Odluka o isplati regresa službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

Odluka o isplati regresa zaposlenicima proračunskih korisnika proračuna Grada Dugog Sela

Zaključak

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 7. Noćnim malonogometnim turnirom – memorijal „Mate Ćavarušić Čavka“

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 8. Dugoselskim turnirom u uličnoj košarci 3na3

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad događajem „Modna revija“

Odluka o osnivanju prava služnosti

Odluka

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u školskoj godini 2023./2024.

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u akademskoj godini 2023./2024.

Zaključak

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

 

Lipanj

Zaključak

Zaključak o ponovnoj dodjeli prostora na korištenje

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Odluka o kupnji nekretnine

 

Svibanj

Odluka o visini subvencije u pčelarstvu

Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade

Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta

Odluka

Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga XIII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

 

Travanj

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad manifestacijom Dugoselska sportska zima 2023.

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad izdavanjem školskog lista JOŠKO

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 15. Dugoselskom biciklijadom

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad II. amaterskim natjecanjem osoba oštećena sluha u ribolovu Lov ribe na plovak 2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela nekretnine-k.č. broj 4444, k.o. Dugo Selo I

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine označene kao k.č. broj 721-3, k.o. Dugo Selo II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine označene kao k.č. broj 527-3, k.o. Dugo Selo I

Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela

Zaključak o sklapanju Ugovora o privremenom korištenju parkirališnih mjesta u vlasništvu Grada Dugog Sela

 

Ožujak

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Dugog Sela

Izmjene plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. godinu

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u DV Dugo Selo za ped. godinu 2023.-2024.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Izvješće DKPC za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Dugo Selo

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnih redara za 2022. godinu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga XIII. izmjena i dopuna PPU Grada Dugog Sela i upućivanja na javnu raspravu

Odluka o isplati prigodne nagrade službenicima u upravnim tijelima Grada Dugog Sela

Odluka o isplati prigodne nagrade zaposlenicima proračunskih korisnika proračuna Grada Dugog Sela

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2022. godinu

Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

Veljača

Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dugog Sela za 2023. godinu

Odluka o prihvaćanju Odluke o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Dječjeg vrtića u Dugom Selu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DKPC d.o.o.

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o darovanju nekretnine – k.č. broj 182, k.o. Andrilovec

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Rješenja o osnivanju Dječjeg vrtića u Dugom Selu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi UPU Novo groblje

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kreditnom zaduživanju – nogostupi

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o kreditnom zaduživanju za izgradnju dječjih vrtića

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2493-3, k.o. Dugo Selo II

Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad 45. Memorijalnim stolnoteniskim turnirom ”Đuro Dubenik”

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite na području Grada Dugog Sela

Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu nefinancijske imovine DVD -u Ostrna

Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Dugo Selo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine k.č. broj 2500-22, k.o. Dugo Selo II

Plan vježbi civilne zaštite u 2023. godini

Zaključak o poništenju dijela Javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata

Siječanj

Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga čišćenja uredskih prostorija

Zaključak o sklapanju ugovora o pružanju savjetodavnih usluga iz područja civilne zaštite

Zaključak o sufinanciranju rada otorinolaringološke ambulante u 2023. godini

Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2023. godini

Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2023. godinu

Odluka

Odluka o visini iznosa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2023. godini

Zaključak o izmjeni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju i zakup nekretnina u vlasništvu Grada Dugog Sela

Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2023. godinu

 

Skip to content