Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb

GRAD DUGO SELO PRIJAVIO PROJEKT „KUŠ 54+“- KULTURA, UMJETNOST I ŠPORT vrijedan 2.800.000,00 kn

Današnje društvo percipira starenje kao negativni fenomen, a starije osobe često bivaju stereotipizirane i marginalizirane. Zbog ograničenog ekonomskog priljeva depriviraju se kulturnih, sportskih i umjetničkih sadržaja, a posebice su ugrožene žene. Na području Urbane aglomeracije Zagreb je prema popisu stanovništva iz 2011. godine živjelo ukupno 1.086,528 stanovnika, što čini četvrtinu državne populacije. U posljednjem među popisnom razdoblju u demografskom smislu ovo područje bilježi porast općeg kretanja stanovništva od 1,8 %, isključivo zahvaljujući pozitivnom saldu migracije. Mladi na području UAZ čine oko 15% ukupnog stanovništva. Probleme mladih predstavljaju već spomenuta visoka nezaposlenost, nedovoljna briga društva i države, nizak životni standard, nedostatak životne perspektive, ovisnost o drogama, alkoholu i duhanu, problem stanovanja, apatičnost i nedostatak interesa za društvena zbivanja te neodgovorno seksualno ponašanje. Zbog toga je potrebno osmišljavanje i provedba programa djelovanja i za mlade. Također je potrebno osigurati prostorne uvjete za provođenje slobodnog vremena mladih, uvažavajući njihove potrebe i interese, stoga se Grad Dugo Selo odlučio aplicirati na gore navedeni natječaj.

Projekt „KUŠ 54+“, kroz pristupačnost kulturnih i sportskih programa uklanja jedan od temeljnih uzroka siromaštva i izoliranosti starijeg stanovništva te je usklađen s Europskom platformom protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Projekt doprinosi ostvarenju strat. akt. 1. unaprjeđenje kvalitete života starijih osoba i širenje usluga u zajednici te ostvarenju Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.-2020.). Kroz participativne aktivnosti, doprinosi prioritetu A3 Osiguravanje doprinosa kulture socijalnoj inkluziji Plana rada za kulturu (2015.-2018.) Europskog vijeća. Kroz doprinos smanjenju siromaštva projekt je usklađen i s Strategijom Europa 2020, a proizlazi iz čl.25 Povelje o temeljnim pravima EU jer omogućuje dostojno i neovisno sudjelovanje starijih osoba u društvenom i kulturnom životu.

Sve projektne aktivnosti dizajnirane su za ciljnu skupinu 54+, no moguće ih je reproducirati i za ostale dobne skupine, tako da će se i dio aktivnosti odvijati u skladu sa ciljnom skupinom Poziva djeca i mladi od 15 do 29 godina starosti. Nakon provedbe projekta biti će stvoreni novi kapaciteti koji će omogućiti daljnje održavanje projektnih aktivnosti i mogućnost uključivanja drugih skupina sa područja Grada ili dugih geografskih područja.

Cilj projekta „Radost življenja“ je poboljšanje kvalitete života i socijalne kohezije te jačanje društvenih, kreativnih i mentalnih sposobnosti osoba 54+ kroz omogućavanje sudjelovanja u kulturno-umjetničkim aktivnostima i tradicijskoj promociji grada Dugog Sela. Zamišljen kao spoj tradicijske kulture i vrijednosti, obogaćen elementima moderne glazbe i dramske umjetnosti, projekt omogućuje razvijanje povezanosti s tradicijom i teritorijem, jačanje kulturnog identiteta i razvoj umjetničke publike.

Sredstva u Natječaju osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85 % i iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava u iznosu od 15 %. Ukupna vrijednost Natječaja iznosi 85.712.000,00 kn.Skip to content