2020.g

 • Broj 12 (23. prosinca 2020.)
  • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR d.o.o.
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
   Plan djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje 2014. do 2020. god.
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Grada Dugog Sela za razdoblje od 2021. do 2023. godine
  • Plan davanja koncesija na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice
   Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • . Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  • Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Kuglačkog kluba Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Izmjena Plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2020. godinu
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2020./2021.
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Prethodna suglasnost DVD-u Donje Dvorišće
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IX. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju poslovnog prostora
  • Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite za područje Grada Dugog Sela
  • Odluka o organizaciji nastave na daljinu za Glazbenu školu Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole „Stjepan Radić“ Božjakovina
  • Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2021. godini
  • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli nagrade Josipi Mamić za športsko ostvarenje
  • Pravilnik o radu
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2020./2021.
  • Prostorni plan uređenja Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
  • Program rada i financijski plan predstavnice albanske manjine u Gradu Dugom Selu za 2021. godinu
 • Broj 11 (05. studenoga 2020.)
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o izradi X. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje te sklapanju Sporazuma o prijateljstvu između Grada Dugog Sela i Općine Gręboszów
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na dijelovima k.č.br.: 747 i 745 (novoformirana k.č.br. 747/1), k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na dijelovima k.č.br.: 599 i 597, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na dijelovima k.č.br.: 599 i 597, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na dijelu k.č.br.: 601 (novoformirana k.č.br. 601/2), k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2021. godinu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Stožeru civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu trgovačkom društvu METAL – MONT d.o.o.
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Milanu Krznariću, vl. radionice za proizvodnju i ugradnju građevne bravarije „P.U.G.B.“
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Policijskoj postaji Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostavi Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije, Ispostavi Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Vatrogasnoj zajednici Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2020. godinu Mladenu Šestanu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” vlč. Josipu Kuzelu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” vlč. Slavku Kresonji
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Jadranki Kocet
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Jasminki Paklec Pavlović
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Košarkaškom klubu Dugo Selo
  • . Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Robertu Samardžiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” trgovačkom društvu TISKARA ŠiM d.o.o.
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Moto klubu „SVETI MARTIN DUGO SELO“
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Dariju Policky, vl. obrta za bravariju INOX PROM
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Kristijanu Kostanjevcu, vl. obrta za stolarske usluge STOLARIJA KOSTANJEVAC
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad izdavanjem cd-a „EVO SRCU MOM RADOSTI“
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom digitalizacije KUD-a „Preporod“
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad tiskanjem knjige „Dugoselska i kopčevečka odškrinuta vrata
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje
   Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju „Stančić“ za nastavkom podmirenja troškova zakupa poslovnog prostora u Dugom Selu
  • Odluka o financiranju školske prehrane učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u školskoj godini 2020./2021
  • Odluka o sufinanciranju plaća za rad voditelja produženog boravka u šk. godini 2020./2021.
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju odobrenja Domu zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Dugo Selo za postavu šatora
  • Odluka o donošenju Operativnog programa održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju
  • Odluka o lokacijama za postavu pokretnih naprava na Novom groblju u Dugom Selu za blagdan Svih svetih za 2020. godinu
  • Odluka o sufinanciranju troškova ugradnje termostatskih ventila na sustav grijanja u obiteljskim kućama i stambenim jedinicama u stambenim zgradama
  • Odluka prodaji k.č. broj 3829/3, k.o. Dugo Selo I
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 • Broj 10 (30. rujna 2020.)
  • Odluka o subvencioniranju energetske obnove pročelja stambenih objekata
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova
  • Zaključak o poništenju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3 k. o. Dugo Selo I
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad projektom Maketarstvo u Dugom Selu
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad natjecanjem 1. ŠARANSKI KUP ŠRD DUGO SELO
  • Zaključak o prihvaćanju financijskog pokroviteljstva nad natjecanjem Martinski polumaraton
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2019. god.
  • Odluka o sufinanciranju Programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju
  • Odluka o financiranju nabave radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2020./2021.
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Zajednice Austrijanaca i Nijemaca Hrvatske
  • Odluka o odobravanju održavanja sajma za tehničku i likovnu kulturu i rukotvorine
  • Zaključak o otkazu Ugovora o djelu
  • Odluka o određivanju zamjenika za vrijeme odsutnosti načelnika Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2020./2021.
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u akademskoj godini 2020./2021.
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole Josipa Zorića Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o uporabi grba Grada Dugog Sela Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
  • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2020/2021.
  • Odluka
 • Broj 9 (14. kolovoza 2020.)
  • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanju na II ponovnu javnu raspravu
 • Broj 8 (21. srpnja 2020.)
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o imenovanju ulice – Prilaz Ivana Bešenića
  • Odluka o imenovanju ulice – Ulica Mate Herdomana
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju suvlasničkog dijela (½) k. č. broj 742/3, k. o. Dugo Selo I
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. god
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2019. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Dugo Selo za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Glazbene škole Dugo Selo za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2019. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Dopunu Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2020./2021.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2019. godinu
  • Odluka o uređenju prometa u Vatrogasnoj ulici
  • Odluka o uređenju prometa u dijelu Ulice Stjepana Ferenčaka
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2020. godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo (pročišćeni tekst)
 • Broj 7 (29. lipnja 2020.)
  • Odluka o privremenom oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Javnog poziva i obrasca prijavnice za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad i upućivanja na javnu raspravu
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji suvlasničkog dijela (½ dijela) nekretnine – k.č. broj 535/1, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnine
  • Odluka
  • Odluka o ukidanju odluke gradonačelnika Grada Dugog Sela o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela
  • Odluka o ukidanju odluke gradonačelnika Grada Dugog Sela o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela
  • Statut Turističke zajednice Grada Dugog Sela
 • Broj 6 (01. lipnja 2020.)
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Dugog Sela za vrijeme obustave rada
  • Zaključak o davanju suglasnosti na očitovanje predsjednika Gradskog vijeća
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2019.godine do 31.12.2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2019. godinu
  • Zaključak o vraćanju na doradu predlagatelju, gradonačelniku Grada Dugog Sela, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u vezi s pojavom bolesti COVID – 19
  • Statut Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
 • Broj 5 (14. svibnja 2020.)
  • Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela
  • Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela
  • Odluka o obustavi od primjene općeg akta predstavničkog tijela
 • Broj 4 (08. svibnja 2020.)
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima Grada Dugog Sela radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID – 19
  • Odluka o dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Zaključak o mjerama štednje radi ublažavanja negativnih posljedica epidemije bolesti COVID – 19
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2020./2021.
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o posebnom načinu rada tržnice na otvorenom
  • Odluka o nastavku rada Gradske knjižnice Dugo Selo
  • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine – parkirališnog prostora
 • Broj 3 (09. travnja 2020.)
  • Odluka o oslobađanju roditelja sudjelovanja u cijeni programa Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2020./2021.
  • Zaključak o stavljanju izvan snage Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija
  • Odluka o posebnom načinu rada gradske tržnice
 • Broj 2 (31. ožujka 2020.)
  • Zaključak o sufinanciranju rada otorinolaringološke i psihijatrijske ambulante
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o privremenom zatvaranju objekata u vlasništvu i/ili pod upravom Grada Dugog Sela i obustavi rada sajma i tržnice
  • Odluka o organizaciji i načinu rada službenika gradske uprave za vrijeme trajanja epidemije korona virusa COVID – 19
  • Odluka o ograničavanju rada sa strankama i drugim mjerama zaštite od korona virusa
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429/7, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429/11, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2432/4, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2429/10, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 2495/2, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o ukidanju obustave rada sajma i tržnice
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe udruge Edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije
  • Odluka
  • Izvješće o izvršenu Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • .Pravilnik o radu u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
  • Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
 • Broj 1 (09. ožujka 2020.)
  • Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela
  • Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2020. godini
  • Odluka o donošenju Akcijskog plana (Local roadmap D.T.2.3.1.) za razvoj svetomartinske baštine na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju ulice – Ulica jabuka
  • Odluka o imenovanju ulice – I. Industrijski odvojak
  • Odluka o imenovanju ulice – Ulica Osredek
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ulica u Mjesnoj zajednici Kozinščak
  • Odluka o imenovanju javne površine – parka u naselju Leprovica
  • Odluka o imenovanju ulice – Sutlanska ulica
  • Zaključak o dodjeli dijela društvenog doma u Leprovici na korištenje DVD-u Leprovica
  • Zaključak o prijedlogu za razrješenje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga čišćenja uredskih prostorija
  • Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugog Sela u 2020. godini
  • Odluka o sufinanciranju sterilizacije ženki pasa i mačaka
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju javnih površina
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih površina
  • Zaključak o utvrđivanju visine pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2020. godinu
  • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2020. godini
  • Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2020. godini
  • Odluka o sufinanciranju troškova dojenačke hrane u 2020. godini
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s autističnim poremećajem u 2020. godini
  • Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2020. godinu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb
  • Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe udruge AVIS RARA STUDIO za financijskom potporom
  • Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Dopuna Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela

2019.g

 • Broj 6 (18. prosinca 2019.)
  • Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo” Zlatku Lasanu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2019. godinu trgovačkom društvu MARJAN VOĆE d.o.o.
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2019. godinu trgovačkom društvu ANKA CHOCOLATE d.o.o.
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2019. godinu Mariju Kociperu
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2019. godinu Marini Perkovi
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2019. godinu trgovačkom društvu HRT – ŠARIĆ d.o.o
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Nogometnom klubu Ostrna
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Kyokushin karate klubu Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Krešimiru Šantiću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Antoniju Mateku
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Ostrna
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Leprovica
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Kuglačkom klubu Dugo Selo 1934
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. god
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. god
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2020. god
  • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2020. god
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2020. god.
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2020. god
  • Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade A (zgrada A) na k.č.br. 215/9, k.č.br. 215/2 i dijelu k.č.br. 215/3, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 730 k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
  • Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za razdoblje 2020. – 2023. godine
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
  • Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
  • Plan djelovanja Grada Dugog Sela u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2020. godinu
  • Zaključak
  • Zaključak
  • Zaključak
  • Zaključak
  • Zaključak
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju „Stančić“
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku/ akademsku godinu 2019/2020
  • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja za školsku/akademsku godinu 2019/2020
  • Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o lokacijama za postavu pokretnih naprava na Novom groblju u Dugom Selu za blagdan Svih svetih za 2019. godinu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Kuglačkog kluba „Dugo Selo 1934“
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, povodom božićnih blagdana
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2019/2020.
  • Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2019/2020.
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o radu
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Izmjena Plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2019. godinu
  • Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela u 2020
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Andrilovec
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Leprovica
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Mala Ostrna
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Kozinščak
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Lukarišće
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Puhovo
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Prozorje
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Kopčevec
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Donje Dvorišće
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Istok
  • Zaključak o verificiranju mandata izabranim članovima Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Andrilovec
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Leprovica
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Mala Ostrna
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Kozinšćak
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Puhovo
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Prozorje
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Kopčevec
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Donje Dvorišće
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Istok
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Andrilovec
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Leprovica
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Mala Ostrna
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Velika Ostrna
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Kozinšćak
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Puhovo
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Prozorje
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Kopčevec
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Zapad
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Jug
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Donje Dvorišće
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Istok
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora Dugo Selo – Centar
 • Broj 5( 20. rujna 2019. )
  • Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prestanku mirovanja mandata gradskom vijećniku i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice gradskog vijećnika
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2014.-2018.
  • Izvješće o stanju u prostoru Grad Dugog Sela 2014.-2018
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2020. godin
  • Odluka o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak
  • Zaključak o sklapanju ugovora o djelu
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela i upućivanju na ponovnu javnu raspravu
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Andrilovec
  • Zaključak o prihvaćanju zahtjeva Udruge Hrvata Bosne i Hercegovine „Rodna gruda“
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o sklapanju nagodbe
  • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju ugovora o djeluu
  • Zaključak o poništenju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za izgradnju parka/igrališta u naselju Kopčevec
  • Zaključak o objavi javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Kopčevec ili mjesnog odbora Dugo Selo-Zapad (južno od Zagrebačke ulice)
  • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za kupnju zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta na području Mjesnog odbora Kopčevec ili mjesnog odbora Dugo Selo-Zapad (južno od Zagrebačke ulice).
 • Broj 4( 15. srpnja 2019. )
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Centar” naselja Dugo Selo
  • Odluka o oslobađanju Dječjeg vrtića Vrapčić obveze plaćanja komunalnog doprinosa
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o sklapanju Dodatka Sporazumu o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, prihvatljivog za financiranje iz EU fondova
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 1) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade (zgrada 2) na dijelu k.č.br. 705, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Dugo Selo za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Glazbene škole Dugo Selo za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2018. godinu
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Odluka o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za dugoročno zaduživanje kod Europske banke za obnovu i razvoj
  • Odluka o komunalnom redu
  • Odluka o davanju na upravljanje i korištenje odlagališta komunalnog otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2018. god.
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2018. god.
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2018. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno umjetničkog društva “Preporod” Dugo Selo za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o djelu
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Suglasnost na Odluku o izmjeni Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i povezanih usluga
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Ostrna
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Donje Dvorišće
  • Zaključak o podmirenju troškova tiskanja materijala za provedbu
   preventivnog programa “Zajedno više možemo”
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o osnivanju prava građenja
  • Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
 • Broj 3( 03. lipnja 2019. )
  • Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Centar” naselja Dugo Selo
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradskog vijećnika
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Dugo Selo
  • Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika 4. razreda osnovnih škola za program “Škola u prirodi i obuka neplivača”
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Zaključak o sufinanciranju troškova natjecanja DVD-a Andrilovec
  • Zaključak o odobravanju obavljanja stručne prakse u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
  • Zaključak o odobrenju korištenja Gradske vijećnice Grada Dugog Sela
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik usluga ukopa, ekshumacije, održavanja groblja i grobnih mjesta na Novom groblju u Dugom Selu i Starom groblju u Prozorju
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Zaključak o odobrenju korištenja Gradske vijećnice Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Odluka o odobrenju održavanja manifestacije od značaja za Grad Dugo Selo
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o odobrenju korištenja Gradske vijećnice Grada Dugog Sela
  • Statut Gradske knjižnice Dugo Selo
 • Broj 2( 17. travnja 2019. )
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o podmirenju troškova natjecanja 4. Međunarodnog zimskog kupa u organizaciji DVD Andrilovec
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Zaključak o isplati sredstava za sanaciju stare crkve i troškova arheoloških iskapanja
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge Hrvatski vitezovi – ratni veterani 1991. Dugo Selo za financijskom pomoći
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Pametni grad Grada Dugog Sela
  • Odluka o dodjeli prostora na korištenje
  • Zaključak o odobravanju obavljanja stručne prakse u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju ugovora o djelu
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje javnih površina
  • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
  • Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
  • Odluka o donošenju Strategije zaštite osobnih podataka Grada Dugog Sela
  • Strategija zaštite osobnih podataka Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD Ostrna za financijskom pomoći
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Kinološkog društva Dugo Selo za financijskom pomoći
  • Odluka o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela u Zajednici kulturno – umjetničkih udruga Zagrebačke županije
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela
 • Broj 1( 20. ožujka 2019. )
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godin
  • Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redar
  • Odluka o donošenju Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo
  • Odluka o sklapanju nagodbe
  • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradske vijećnice
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Zaključak o odobravanju I. Izmjena i dopuna Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godin
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2018. godin
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar gradskih groblja na području Grada Dugog Sel
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na gradskoj tržnici u Dugom Selu
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 467/2, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2019/2020.
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2019/2020
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Elaborata o opravdanosti proširenja djelatnosti Glazbene škole Dugo Sel
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 191, k.o. Dugo Selo
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključka o razrješenju i izboru predsjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Gradskog povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe građana Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru članova Komisije za dodjelu stipendija Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o pružanju usluga čišćenja uredskih prostorija
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju javnih površina
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih površina
  • Odluka o sufinanciranju čipiranja pasa na području Grada Dugog Sela u 2019. godini
  • Odluka o sufinanciranju sterilizacije ženki pasa i mačaka
  • Odluka o sufinanciranju troškova ugradnje termostatskih ventila na sustav grijanja u obiteljskim kućama i stambenim jedinicama u stambenim zgradama
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina
  • Odluka o prodaji k.č.broj 589/3, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Leprovica za novčanom pomoći
  • Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2019. godini
  • Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2019. godinu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb
  • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva
  • Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom
  • Zaključak o sufinanciranju troškova dojenačke hrane u 2019. godini
  • Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2019. godini
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s autističnim poremećajem u 2019. godini
  • Zaključak o sklapanju Memoranduma o razumijevanju i sporazuma o povjerljivost
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2019. godinu
  • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Dugo Selo za 2019. godin
  • Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2019. godin
  • Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje
  • Zaključak o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Dugo Sel
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja o Izvješću o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i povezanih usluga, za 2018. godinu
  • Odluka o odobrenju održavanja kulturno – zabavne manifestacije
  • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2019/2020
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2019/202
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar gradskih groblja na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na gradskoj tržnici u Dugom Selu
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara
  • Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Glazbene škole Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Dugog Sel
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini
  • Zaključak o davanju mišljenja o I. Izmjenama i dopunama Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Odluka o povratu u prethodno zemljišnoknjižno stanje
  • Zaključak o utvrđivanju Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Elaborata o opravdanosti proširenja djelatnosti Glazbene škole Dugo Selo
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Lukarišće”
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o sklapanju nagodb
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 467/2, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 191, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o odobrenju DVD-u Andrilovec za održavanje 4. međunarodnog zimskog kup
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru zamjenika predsjednika Vijeća za prevenciju
  • Poslovnik o radu Vijeća za prevenciju

2018.g

 • Broj 11( 21. prosinca 2018. )
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2019. god
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. god.
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2019. godini
  • Odluka o komunalnom doprinosu
  • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Dugog Sel
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
  • Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
  • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2019. god
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju zemljišta – k.č.broj 2212/1, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o prihvaćanju izvršenih ulaganja u nekretninu na k.č. broj 91, k.o. Andrilovec
  • Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o broju i visini stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2018/2019
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2018/2019.
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela za stručnu osobu koja će pružati podršku isporučitelju vodnih usluga
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine – k.č. broj 718, k.o. Andrilovec
  • Plan savjetovanja s javnošću Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje spomen ploče Jadranku Crniću
 • Broj 10( 30. studenoga 2018.)
  • Oluka o komunalnoj naknadi
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
  • Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Pismo namjere o oslobađanju Dječjeg vrtića Vrapčić obveze plaćanja komunalnog doprinosa
  • Odluka o oslobađanju Osnovne škole Josipa Zorića obveze plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju kotlovnice
  • Odluka o imenovanju ravnatelja Sportskog centra Dugo Selo
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 731, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 713/1 i 713/2, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 360, k.o. Dugo Selo I
  • Program rada Gradskog vijeća za 2019. godinu
  • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Biciklističkog kluba “Dugo Selo 2001” za financijskom pomoći
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Nogometnog kluba Dugo Selo za financijskom pomoći
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugo Selo za financijskom pomoći
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge plesa i mažoret plesa Dugo Selo za pomoć u podmirenju nabave kostima
  • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći članicama Plesnog kluba Lana Dugo Selo
  • uglasnost na Odluku o izmjeni Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i povezanih usluga
  • Zaključak o ažuriranju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
  • Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina
  • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom božićnih blagdana
  • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2018/2019.
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 • Broj 9( 31. listopada 2018.)
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad
  • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sela
  • Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
  • Odluka o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Dugo Selo
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskoj vijećnici i početku obnašanja dužnosti zamjenika gradske vijećnice
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo” Branku Deronji, posmrtno
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu Marti Sesar
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu Sari Lončar
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu Želimiru Novaku
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu Marku Miroslavu Bači
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu Mariji Badrov
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu Fabijanu Nushiju
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu Mirku Klariću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2018. godinu trgovačkom društvu BAGARIĆ USLUGE d.o.o
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Nevenki Bunčić
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Jasminu Solakoviću
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Nogometnom klubu Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Auto klubu Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Aleksandru Dukoviću
  • Zaključak o nalogu Gradonačelniku
  • Odluka o lokacijama za postavu pokretnih naprava na Novom groblju u Dugom Selu za blagdan Svih svetih za 2018. godinu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č.br. 720 k.o. Dugo Selo II.
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup prostora Gradske sportske dvorane u svrhu obavljanja djelatnosti pripremanja i usluživanja hrane i pića za vrijeme održavanja manifestacije „Martinje u Dugom Selu“
 • Broj 8( 11. listopada 2018.)
  • Odluka o sufinanciranju Programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Grada Knina za potporu u obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ostrna
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Andrilovec
  • Zaključak o podmirenju troškova tiskanja materijala za provedbu preventivnog programa “Zajedno više možemo”
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole Josipa Zorića Dugo Selo za financijskom pomoći u podmirenju troškova dodatnog prijevoza učenika
  • Zaključak o podmirenju troškova najma za potrebe održavanja 3. dugoselskog turnira u uličnoj košarci
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č.br. 3829/1 k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2018/2019.
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u akademskoj godini 2018/2019.
  • Odluka o financiranju školske prehrane učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u školskoj godini 2018/2019
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Moto kluba Sveti Martin Dugo Selo za financijskom pomoći
  • Zaključak o utvrđivanju visine pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2018. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2018. godini
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Dugo Selo – zapad
  • Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju „STANČIĆ“ za nastavkom podmirenja troškova zakupa poslovnog prostora u Dugom Selu
  • Odluka o odobrenju korištenja javne površine
  • Odluka o sufinanciranju plaća za rad voditelja produženog boravka u školskoj godini 2018/2019.
  • Odluka o utvrđivanju liste deficitarnih zanimanja
  • Odluka o broju i visini stipendija za školsku/akademsku godinu 2018/2019.
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
 • Broj 7( 18. rujna 2018.)
  • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o oslobođenju obveze plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Pastoralnog centra
  • Odluka o davanju suglasnosti Sportskom centru Dugo Selo za provedbu ulaganja u projekt – „Rekonstrukcija građevine javne namjene, za šport i rekreaciju – zgrada nogometnog kluba ‘’Ostrna’’“
  • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ‘’Građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom u Maloj Ostrni’’
  • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2019. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2018./2019
  • Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selo
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č.br. 1065/17, 1032 i 3037, sve k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o kupnji nekretnina – k.č.broj 590/2 i 590/3, sve k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č.broj 588/2, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji suvlasničkih dijelova nekretnina – k.č.broj 596/1, k.č.broj 596/2 i k.č. broj 596/3, sve k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika
  • Odluka o obrascu dozvole za autotaksi prijevoz putnika
  • Zaključak o sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji
  • Zaključak o sklapanju ugovora o poslovnoj suradnji
  • Odluka o određivanju koordinatora za savjetovanje s javnošću
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Zaključak o utvrđivanju prijedloga stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak za javnu raspravu i objavi javne rasprave
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o kupnji suvlasničkih dijelova nekretnina – k.č.broj 596/1, k.č. broj 596/2 i k.č.broj 596/3, sve k.o. Dugo Selo I
 • Broj 6( 09. srpnja 2018.)
  • Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2017. god.
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2017. god.
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. god
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog II. Dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 662, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Auto kluba INA DELTA ZAGREB
  • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći članicama Plesnog kluba Lana Dugo Selo
  • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći KUD – u “Tančec
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Vinogradarsko – vinarske udruge “Terra Sancti Martini” Dugo Selo
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnine bez naknade
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č.br. 3267, k.o. Prozorje
  • Zaključak o sufinanciranju radova na izgradnji sustava odvodnje u Ulici Prečnica u Dugom Selu
  • Odluka o darovanju zemljišta i osnivanju prava služnosti za izgradnju transformatorske stanice NTS 382 SAJMIŠNA II – DUGO SELO
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD -a Andrilovec
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine – parkirališnog prostora
  • Zaključak o podmirenju troškova korištenja Gradske sportske dvorane
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Kyokushin karate kluba “Dugo Selo” za financijsku pomoć
  • Odluka o provođenju radova za opće dobro bez naknade
  • Zaključak o odobrenju sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo za ljetovanje socijalno ugrožene djece
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Lovačkog društva “Srnjak” Dugo Selo, Prozorje
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Dugo Selo – Zapad
 • Broj 5( 01. lipnja 2018.)
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  • Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Starjak
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok“
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, Ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2018/2019.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Dugo Selo za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Glazbene škole Dugo Selo za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o privremenom financiranju Udruge Hrvatski vitezovi – ratni veterani 1991. Dugo Selo
  • Zaključak o privremenom financiranju Gradske udruge umirovljenika Dugo Selo
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnine bez naknade
  • Statut Grada Dugog Sela (pročišćeni tekst)
  • Odluka o komunalnom doprinosu (pročišćeni tekst)
 • Broj 4( 25. svibnja 2018.)
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2017. godinu
  • Zaključak o sufinanciranju prijevoza učenika 4. razreda osnovnih škola za program “Škola u prirodi i obuka neplivača
  • Zaključak o pomoći Osnovnoj školi Josipa Zorića Dugo Selo u podmirenju troškova tiskanja školskog časopisa “Joško”
  • Odluka o naknadi za korištenje prostora koji se dodjeljuju udrugama
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č.br. 1508/3, k. o. Dugo Selo II
  • Zaključak o imenovanju Deana Dragičevića za člana stručnog povjerenstva za javnu nabavu u EU projektu “Rugvica – Dugo Selo – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda”
  • Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju javnih površina
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju stana u najam Milki Šmit iz Dugog Sela
  • Odluka o davanju stana u najam Dani Vukiću iz Dugog Sela
  • Odluka o davanju stana u najam Ajši Šaćiri iz Dugog Sela
  • Odluka o davanju stana u najam Adi Trbović iz Dugog Sela
  • Zaključak o privremenom financiranju Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dugo Selo
  • Zaključak o privremenom financiranju Udruge hrvata Bosne i Hercegovine “Rodna gruda”
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe POČASNOG BLEIBURŠKOG VODA, Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Zaključak o odobrenju sredstava Likovnoj udruzi Dugo Selo za troškove nabave potrošnog materijala
  • Odluka o dodjeli sredstava programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
  • Odluka o dodjeli sredstava programima/projektima udruga u području zdravstvene, socijalne i humanitarne djelatnosti za 2018. godinu
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Zaključak o podmirenju troškova nabave Roll UP Bannera povodom održavanja Prvenstva Hrvatske u stolnom tenisu za najmlađe kadete, kadete i kadetkinje
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Gradskoj udruzi umirovljenika Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Likovnoj udruzi Dugo Selo
  • Odluka o davanju poslovnog prostora u podzakup
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Moto klubu Sveti Martin Dugo Selo
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli prostora na korištenje Multimedijalnom klubu Pozitiv
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o izradi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine – parkirališnog mjesta
  • Izmjene Plana prijma u službu u gradska upravna tijela za 2018. godinu
 • Broj 3( 29. ožujka 2018.)
  • Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Dugog Sela i Aglomeracijske zajednice Saint – Quentinois
  • Odluka o prijenosu poslovnog udjela
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
  • Odluka o imenovanju ulica
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju ulica
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dugog Sela za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole Dugo Selo za školsku godinu 2018/2019
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 3023 i 3032 u k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o podmirenju troškova korištenja gradske sportske dvorane povodom održavanja vatrogasnog natjecanja
  • Zaključak o podmirenju troškova održavanja vatrogasnog natjecanja
  • Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
  • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog otpada i povezanih usluga
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
  • Odluka o davanju odobrenja lunaparku Zabavni centar Zagiland za postavu zabavnih igrala
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Zaključak o privremenom financiranju Kulturno umjetničkog društva “Preporod” Dugo Selo
  • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu
 • Broj 2( 1. ožujka 2018.)
  • Statutarna Odluka o izmjeni Statuta Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – sanacija cijevnih propusta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- asfaltne ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017. – 2022. godine
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta- redovno održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – pojačano održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – održavanje poljskih putova na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – postava i popravak vertikalne signalizacije na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi – k.č.br. 297/3, 284/3, i 313/2, sve k. o. Dugo Selo I e
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 702/5, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
  • Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o davanju odobrenja Turističkoj zajednici Grada Dugog Sela za korištenje javne površine
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
  • Odluka o davanju odobrenja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Andrilovec za korištenje javne površine
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stanova u najam
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama
  • Zaključak o sufinanciranju cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju odobrenja trgovačkom društvu Kultura prostora d.o.o. za korištenje javne površine
  • Zaključak o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o korištenju javne površine – parkirališnog prostora
  • Ispravak Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Dugo Selo za 2018. godinu
 • Broj 1(01. veljače 2018.)
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Dugog Sela
  • Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpad
  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017. – 2022. godine
  • Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje od 2017. – 2022. godine
  • Zaključak o poništenju Javnog natječaja za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o
  • Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje 2017.-2022. godin
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Odluka o davanju odobrenja za korištenje javne površine
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Rudija Stipčića za novčanom potporom
  • Odluka o imenovanju Upravnog vijeća ustanove Sportski centar Dugo Selou
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Nogometnog kluba Dugo Selo za pomoć u održavanju malonogometnog turnira
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugo Selo za refundaciju troškova radova
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Zagrebačke nadbiskupije RKT ŽUPA SVETOG MARTINA za pomoć u troškovima arheoloških iskapanja
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruženja obrtnika Dugo Selo za sufinanciranje Programa rada
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe ŽRK DUGO SELO ΄55 za pokroviteljstvo i pomoć u realizaciji troškova održavanja 14. Međunarodnog Božićno – novogodišnjeg rukometnog turnira
  • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju nekretnina
  • Odluka o sufinanciranju sterilizacije ženki pasa i mačaka
  • Plan nabave Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o financiranju troškova prijevoza osoba s invaliditetom koje imaju prebivalište na području Grada Dugog Sela
  • Zaključak o visini pomoći za opremu novorođenog djeteta za 2018. godinu
  • Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u 2018. godini
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s autističnim poremećajem u 2018. godini
  • Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2018. godinu Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb
  • Plan Prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Grad Dugo Selo za 2018. godinu
  • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2018. godinu
  • Odluka o sufinanciranju logopedskih tretmana djece predškolske dobi i školske dobi s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2018. godini
  • Odluka o sufinanciranju troškova dojenačke hrane u 2018. godini
  • Odluka o postupku izrade Procjene rizika za područje Grada Dugog Sela i osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dugog Sel
  • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o održavanju čistoće javnih površina
  • Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – iskop, čišćenje, i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova odvodnje atmosferskih voda na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – sanacija cijevnih propusta
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – postava i popravak prometne signalizacije – horizontalne
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – pojačano održavanje i rekonstrukcija – makadam
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – održavanje poljskih putova
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – redovno održavanje – makadam
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – postava i popravak prometne signalizacije – vertikalne
  • Odluka o provedbi prikupljanja ponuda za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu – asfaltne ceste
  • Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove stanovanja i prava na troškove ogrjeva
  • Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima gradske uprave Grada Dugog Sela

2017.g

 • Broj 8(22.prosinca 2017.)
  • III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017 . godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Proračun Grada Dugog Sela za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. god
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. god
  • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2018. godini
  • Odluka o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
  • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Dugog Sela za 2018. i 2019. godinu
  • Zaključak o mirovanju mandata gradskom vijećniku i početku obnašanja dužnosti zamjenice gradskog vijećnika
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
  • Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao k.č.br. 794/2, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 3132/2, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o imenovanju kontakt osobe za projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Dugom Selu”
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
 • Broj 7(27.studenog 2017.)
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu na kojemu je izgrađena komunalna vodna građevina Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Općine Rugvice i Grada Dugog Sela
  • Odluka o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dugog Sela
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Dugog Sela
  • Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Dugog Sela
  • Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
  • Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2020. godine
  • Plan davanja koncesija za 2018. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Konačni nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2018. godinu s financijskim planom za 2018. godinu
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za davanje u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje kioska i pokretnih naprava
  • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela za člana Stručnog povjerenstva
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijenos zemljišta
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dugog Sela
  • Odluka o donošenju Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
  • Odluka o osnivanju prava građenja
  • Odluka o osnivanju prava građenja
  • Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone ‘’Centar’’ naselja Dugo Selo (pročišćeni tekst)
 • Broj 6(30.listopada 2017.)
  • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja cesta u zimskim uvjetima
   – zimska služba za 2017/2018. godinu
  • Odluka o visini novčane naknade predsjednicima i članovima upravnih vijeća
   i školskih odbora
  • Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Dugo Selo
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin
   d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za razdoblje
   od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog centra Dugo Selo za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za razdoblje
   od 01.01.2017. do 30.06.2017.
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo”
   Aleksandru Antoloviću, posmrtno
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Nagrada Grada Dugog Sela za životno djelo” Milanu Bunčiću, posmrtno
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2017. godinu trgovačkom društvu KEMOKOP d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2017. godinu trgovačkom društvu ZELENI KVADRAT d.o.o. Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2017. godinu Mari Mamuzi iz Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2017. godinu Janu Gorišeku iz Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2017. godinu Ekipi seniora (“A” ekipa) Dobrovoljnog vatrogasnog društva Andrilovec
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Godišnja nagrada Grada Dugog Sela” za 2017. godinu
   Mateju Miškoviću iz Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Željku Lepotincu iz Dugog Sela, vl. obrta “Postolar”
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Zdenki Knežić iz Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Ženskom rukometnom
   klubu Dugo Selo ‘55
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Udruzi Kulturni centar
   Sveti Martin Hrvatska
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Taekwondo klubu Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja”Zahvalnica Grada Dugog Sela” glasilu “Dugoselska kronika”
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Kulturno umjetničkom društvu “Preporod” Dugo Selo
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” Mariju Bokunu iz Dugog Sela
  • Zaključak o dodjeli javnog priznanja “Zahvalnica Grada Dugog Sela” ekipi mladeži Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ostrna
  • Zaključak o odobrenju pomoći MOTO KLUBU SVETI MARTIN za provođenje projekta “6. Village Party”
  • Odluka o zaključenju Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Centrom za rehabilitaciju “Stančić”
  • Zaključak o podmirenju troškova tiskanja materijala za provedbu preventivnog programa
   “Zajedno više možemo”
  • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći za podmirenje troškova sudjelovanja na Europskom prvenstvu za cheerdance parove u kategoriji juniora
  • Odluka o refundaciji plaća za rad dva voditelja produženog boravka u šk. godini 2017/2018
  • Odluka o sufinanciranju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece s posebnim potrebama – autističnim poremećajem
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba
  • Odluka o odobrenju Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo za postavljanje jarbola za isticanje zastave
  • Odluka o dopuni Odluke o lokacijama za postavu pokretnih naprava na Novom groblju u Dugom Selu za blagdan Svih svetih za 2017. godinu
  • Zaključak o odobravanju obavljanja stručne prakse u upravnim tijelima Grada Dugog Sela
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu strategije pametnog grada za Grad Dugo Selo
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o uređenju građevinskog zemljišta – izgradnja prometnice
   na k.č. br. 794/2, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. broj 284/3, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru zamjenika predsjednice Savjeta mladih Grada Dugog Sela
 • Broj 5(28. rujna 2017.)
  • Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2017. god. do 30.06.2017. god.
  • Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Dugog Sela
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Dugog Sela za 2017. god.
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak i Poduzetničke zone Puhovec
  • Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Dugo Selo za zapošljavanje trećeg odgojitelja u predškolsku odgojnu skupinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2016. god.
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2016. god
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za 2016. god
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o partnerstvu na projektu “Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda”
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta “Rugvica – Dugo Selo – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda”
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa za 2016. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2016. god.
  • Zaljučak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Kulturno umjetničkog društva “Preporod” Dugo Selo za 2016. god.
  • Zaljučak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2016. god.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuća parkirališna mjesta
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č. br. 314/1 u k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č. br. 3824 u k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao k.č. br. 2824/2, k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o određivanju zamjenika u obavljanju dužnosti gradonačelnika Grada Dugog Sela
  • Odluka o sufinanciranju prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u akademskoj godini 2017/2018.
  • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2017/2018.
  • Odluka o financiranju školske prehrane učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela u školskoj godini 2017/2018.
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva Vatrogasnog natjecanja – 8. KUP SV. FLORIJANA
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe DVD-a Andrilovec za financiranje organizacije Memorijalnog kupa Tomislav Galovec
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnine bez naknade
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č. br. 3826 u k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Velika Gorica
  • Zaključak o odobrenju jednokratne novčane pomoći Udruzi Hrvata Bosne i Hercegovine “Rodna gruda”
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole Josipa Zorića za donaciju novčanih sredstava za izradu zaštitne ograde
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o poslovnoj suradnji
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č. br. 3968/1, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao k.č. br. 622/3, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o provedbi Javnog natječaja za održavanje cesta u zimskim uvjetima – Zimska služba za 2017/2018 godinu
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole Josipa Zorića za financijskom pomoći u podmirenju troškova dodatnog prijevoza učenika
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Taekwondo kluba Dugo Selo za financijskom pomoći u podmirenju troškova održavanja taekwondo turnira
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Biciklističkog kluba Dugo Selo 2011 za financijskom pomoći u realizaciji projekta “12. Dugoselska Biciklijada”
  • Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao k.č. br. 1841/2, k.o. Dugo Selo II
  • Zaključak o prihvaćanju darovanja nekretnine označene kao k.č. br. 1842/3, k.o. Dugo Selo II
 • Broj 4(21. srpnja 2017.)
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu
  • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
   infrastrukture za 2017. godinu
  • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi
   Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu
   Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i
   obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
   Grada Dugog Sela za 2017. godinu
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela.
  • Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Črnovčak
   i Poduzetničke zone Puhovec
  • Odluka o visini naknade za rad i drugim pravima gradonačelnika Grada Dugog Sela
   koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje
   političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača
   za razdoblje lipanj – prosinac 2017. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
   Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2016. godinu.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
   Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
   Gradske knjižnice Dugo Selo za 2016. godinu.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća
   Glazbene škole Dugo Selo za 2016. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o poslovanju Sportskog centra Dugo Selo
   za 2016. godinu.
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade
   na k.č.br. 215/7, k.o. Dugo Selo I.
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade
   na 466/4, k.o. Dugo Selo II.
  • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade
   na k.č.br. 466/2, k.o. Dugo Selo II.
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika
   za učenike Glazbene škole Dugo Selo u školskoj godini 2017./2018..
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta
   Glazbene škole Dugo Selo.
  • Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Plana upisa djece u
   dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2017./2018
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu štete
   od elementarnih nepogoda.
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za društvene djelatnosti
   i socijalnu skrb
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Komisije za imenovanje
   i preimenovanje ulica.
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu nagrada
   i priznanja Grada Dugog Sela.
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za predstavke
   i pritužbe građana
  • Zaključak o izboru članova Komisije za dodjelu stipendija
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Nogometnog središta Dugo Selo
   – podmirenje troškova nabave majica za natjecanje KUP NS Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Vinogradarsko-vinarske udruge
   „Terra Sancti Martini“ – održavanje gradskog vinograda i nabava repromaterijala
  • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja 01. svibnja
   – Međunarodnog praznika rada u organizaciji Udruge SUH Dugo Selo
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge veterana 3. gardijske brigade „Kune“
   za financijskom potporom – obilježavanje 26. obljetnice osnutka
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Branimira Ćarana za financijskom potporom
   – odlazak na svjetsko natjecanje u robotici Japan 2017
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Kinološkog društva Dugo Selo
   – podmirenje troškova održavanja Specijalne izložbe
  • Zaključak o odobrenju novčane pomoći ŽRK Dugo Selo
   – podmirenje troškova odlaska na natjecanje KUP Hrvatske
  • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Vinogradarsko-vinarske udruge
   „Terra Sancti Martini“ – pomoć za podmirenje troškova stručno
   – edukativnog putovanja u Baranju.
  • Odluka o prihvaćanju sufinanciranja Programa predškolskog odgoja
   i obrazovanja – Poliklinika Suvag
  • Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća
   Dječjeg vrtića Dugo Selo
  • Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Dugog Sela.
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
  • Odluka o financiranju obveznih školskih udžbenika za učenike osnovnih škola, s
   prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2017/2018.
 • Broj 3(26. lipnja 2017.)
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
   Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun
   Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za komunalne djelatnosti
   Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu okoliša i
   prostorno uređenje Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
  • Zaključak o prihvaćanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova
   i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
   – k.č.br. 1015/27 i k.č.br. 3040, obje k.o. Dugo Selo II
  • Odluka o osnivanju prava služnosti – k.č.br. 297/5, k.o. Ostrna
  • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č.br. 600
   i k.č.br. 3828, obje k.o. Dugo Selo I
  • Odluka kojom se odobrava korištenje dijela javne površine u Perivoju grofa
   Draškovića u sklopu manifestacije „u susret Uskrsu“
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
   – k.č.br. 3795/1, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka o osnivanju prava služnosti – k.č.br. 5360, k.o. Dugo Selo I
  • Zaključak o davanju suglasnosti u svrhu dokazivanja pravnog interesa
  • Odluka kojom se odobrava korištenje javne površine u Perivoju grofa
   Draškovića radi održavanja prve prvomajske biciklijade
  • Odluka o osnivanju prava služnosti – k.č.br. 4113, k.o. Dugo Selo I
  • Odluka kojom se odobrava održavanje kulturno – zabavne manifestacije
   „Jagodan&crameraj“
  • Odluka kojom se odobrava održavanje manifestacije STREET STYLE SHOW
  • Odluka o donošenju Registra nerazvrstanih cesta na području
   Grada Dugog Sela
  • Pravilnik o izmjeni i dopunu Pravilnika o unutarnjem redu gradske
   uprave Grada Dugog Sela
  • Odluka o pristupanju projektu TRAIANUS
  • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
   – k.č.br. 1893, k.o. Prozorje
  • Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
  • Odluka o osnivanju prava služnosti
   • Broj 2(03. travnja 2017.)
    • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i
     školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Odluka o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
     Dugog Sela
    • Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela
    • Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja – održavanje fontane na temelju
     pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Lukarišće – izgradnja društvenog doma
    • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Velika Ostrna – adaptacija objekta Nogometnog kluba Ostrna
    • Zaključak o sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnine
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac
     2016. godine
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
     komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne
     infrastrukture za 2016. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
     Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi
     Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu
     Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom
     odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi
     Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u dječji vrtić Dugo Selo za
     pedagošku godinu 2017/2018.
    • Zaključak o suglasnosti na Strukturu i plan upisa djece u 1. razred Glazbene škole
     Dugo Selo za školsku godinu 2017/2018.
    • Zaključak o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti osnivanja glazbenog vrtića pri
     Glazbenoj školi Dugo Selo, financiranju i plan rada
    • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 465/3, 466/2 i
     dijelovima k.č.br. 465/4 i 466/3, k.o. Dugo Selo II .
    • Zaključak o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 465/5, 466/4 i
     dijelovima k.č.br. 465/4 i 466/3, k.o. Dugo Selo II
    • zvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
     za 2016. godinu
    • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č.br. 3835 i 327/1 k.o.
     Dugo Selo I
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Lovačkog društva Kuna za kupnju automatskih hranilica
     za divljač
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Hrvatskog kluba ljubitelja njemačkih kratkodlakih ptičara
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dugo Selo
    • Zaključak o odobrenju sredstava OŠ Josipa Zorića za podmirenje troškova tiskanja
     školskog časopisa “Joško
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č.br. 3038 i 3111/3
     k.o. Dugo Selo II
    • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta
    • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. br. 1028 k.o. Ostrna
    • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u
     vlasništvu Grada Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Počasnog bleiburškog voda, Predstavništvo u Republici
     Hrvatskoj, za novčanom pomoći
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe NK Dugo Selo za financijskom pomoći
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Auto kluba Ina Delta Zagreb
    • Zaključak o utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu izmjene i dopune
     Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
    • Odluka o osnivanju prava služnosti
    • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. br. 2126/5, k.o. Dugo Selo II
    • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Udruzi antifašističkih boraca i antifašista Grada
     Dugog Sela i općina Brckovljani i Rugvica
    • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
    • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup zemljišta
    • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup poslovnog prostora
    • Odluka o osnivanju prava služnosti
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe OŠ Josipa Zorića za financijskom pomoći u provođenju
     Programa prometne kulture za najmlađe
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe OŠ Ivan Benković za financijskom pomoći u provođenju
     Programa prometne kulture za najmlađe
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Lovačkog društva Kuna za financijskom pomoći za
     obnavljanje fonda sitne divljači

2016.g

   • Broj 8(22. prosinca 2016.)
    • Zbog nepotpune objave Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u Službenom glasniku br.7 ponovo se objavljuje Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu u izvornom obliku
   • Broj 7(21. prosinca 2016.)
    • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području naselja Velika Ostrna
    • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Zona gospodarskih djelatnosti Puhovec Sjever I
    • II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
    • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
    • Program javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2017. godin
    • Program javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Odluka o izdvajanju sredstava iz cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
    • Odluka o sufinanciranju malih seoskih domaćinstava
    • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i gradskih vijećnika izabranih s liste grupe birača u 2017. godini
    • Zaključak o prihvaćanju Analize sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Dugog Sela
    • Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Dugog Sela
    • Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za opću upotrebu
    • Odluka o prodaji nekretnine – k.č.br.266 k.o. Dugo Selo I
    • Program rada Gradskog vijeća Grada Dugog Sela za 2017. godinu
    • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.
    • Zaključak o imenovanju Projektnog tima za realizaciju projekta “Kulturno informativni centar za posjetitelje”
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge plesa i mažoret plesa Dugo Selo
    • Zaključak o imenovanju člana Projektnog tima za realizaciju projekta “Kulturno informativni centar za posjetitelje”
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu: k.č. br. 366/4, 365/3, 357/9 i 3828 k.o. Dugo Selo I
    • Zaključak o neprihvaćanju niti jedne od prihvatljivih ponuda
    • Odluka o dodjeli stipendija Grada Dugog Sela za školsku/akademsku godinu 2016/2017.
    • Odluka o davanju na korištenje k.č.br. 91 Dječjem vrtiću Dugo Selo
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge za pomoć djeci s teškoćama u razvoju ADHD I JA
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Muškog rukometnog kluba “Dugo Selo”
    • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći Udruzi Hrvata Bosne i Hercegovine “Rodna gruda”
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 13. međunarodnog Božićno – novogodišnjeg rukometnog turnira
    • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge HVIDR-a Dugo Selo
    • Odluka o kupnji nekretnine – k.č. br. 1638/2, k.o. Dugo Selo II
    • Odluka o obilježavanju adventa u Gradu Dugom Selu
    • Plan normativnih aktivnosti Grada Dugog Sela u 2017. godini
    • Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za period od 2017. – 2020. godine na području Grada Dugog Sela
    • Zaključak o isplati osiguranih sredstava Udruženju obrtnika Dugo Selo
    • IV. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2016. godinu
   • Broj 6(07.studenog 2016.)
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za I. do VI. mjesec 2016. god
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za I. do VI. mjesec 2016. god
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo za I. do VI. mjesec 2016. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog centra Dugo Selo za I. do VI. mjesec 2016. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za I. do VI. mjesec 2016. god.
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za I. do VI. mjesec 2016. god.
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za I. do VI. mjesec 2016. god.
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom d.o.o. za I. do VI. mjesec 2016. god.
    • Zaključak o dodjeli Nagrade Grada Dugog Sela za životno djelo dr. Vjekoslavu Cvijanoviću iz Dugog Sela, Ulica Vladimira Nazora 56
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2016. godinu trgovačkom društvu PERANOVIĆ d.o.o., Lukarišće, Lukarska 9 c
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2016. godinu Ivanu Štivičiću iz Dugog Sela, vl. obrta Radionica “Štivičić”
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2016. godinu Branimiru Ćaranu iz Dugog Sela, Ulica A. G. Matoša 30 a
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2016. godinu Predragu Topiću iz Dugog Sela, Rugvička 159
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2016. godinu Janu Orešiću iz Dugog Sela,
     Domobranska 4 A
    • Zaključak o dodjeli Godišnje nagrade Grada Dugog Sela za 2016. godinu Luki Iveziću iz Dugog Sela, Kopčevečka 21
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Dječjem vrtiću Dugo Selo
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Društvu Naša djeca Dugo Selo
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Sonji Grgac iz Dugog Sela, Starjak 7
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Zlatku Znamenaček iz Dugog Sela, Antuna Mihanovića 1
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Športskom ribolovnom društvu “Dugo Selo”
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Zajednici športskih udruga Grada Dugo Selo
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Davoru Oreškoviću, predsjedniku Nogometnog kluba “Ostrna”
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela muškoj seniorskoj A ekipi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Andrilovec
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Kinološkom društvu Dugo Selo
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Udruzi “Hrvatski vitezovi – ratni veterani 91” Dugo Selo
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Udruzi hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Dugo Selo
    • Zaključak o dodjeli Zahvalnice Grada Dugog Sela Udruzi roditelja i udovica poginulih branitelja
     Domovinskog rata – Dugo Selo
    • Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Josipa Zorića Dugo Selo u podmirenju
     troškova tiskanja školskog časopisa “Joško”
    • Zaključak o financijskoj pomoći Osnovnoj školi Josipa Zorića Dugo Selo u podmirenju troškova
     dodatnog prijevoza učenika koji pohađaju izbornu nastavu
    • Zaključak o financijskoj pomoći Sindikatu umirovljenika Hrvatske – Podružnica Dugo Selo u podmirenju troškova prijevoza članova udruge na ljetovanje
    • Zaključak o financijskoj pomoći lovačkom društvu KUNA za obnavljanje sitne divljači na području
     Andrilovca, Ostrne i Lukarišća
    • Odluka o visini subvencije u pčelarstvu
    • Odluka o prihvaćanju zamolbe Centra za rehabilitaciju “Stančić”
    • 3. Izmjene Plana nabave Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o objavi javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju zemljišta u naselju Kopčevec,
     Dugo Selo
    • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za kupnju zemljišta u naselju Kopčevec, Dugo Selo
    • Odluka o odobrenju korištenja javne površine
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu
    • Odluka o prihvaćanju ponude Dječjeg vrtića “Vrapčić” za poslovnu suradnju
    • Zaključak o financijskoj pomoći Udruzi dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba
     povodom održavanja 15. Memorijalnog ultramaratona Zagreb – Vukovar
    • Odluka o refundaciji plaća za rad dva voditelja produženog boravka u šk. godini 2016/2017.
   • Broj 5(03.listopada.2016.)
    • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za razdoblje od 01.01.2016. god. do 30.06. 2016. godine
    • I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
    • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Dugog Sela za 2016. godinu.
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o izmjenama i dopunama Strategije razvoja Grada Dugog Sela za razdoblje 2014. do 2020. god..
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova čišćenja nerazvrstanih cesta i ulica, pješačkih staza, autobusnih stajališta i parkirališta u zimskim uvjetima (zimska služba) za 2016./2017. godinu na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
    • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Dugo Selo.
    • Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Dugo Selo za zapošljavanje voditelja Programa predškole na određeno vrijeme
    • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2017. godinu s Financijskim planom za 2017. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge HVIDR-a Dugo Selo
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva organizacije Vatrogasnog kupa “Memorijal Tomislav Galovec”
    • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Sindikata umirovljenika Hrvatske, Podružnica Dugo Selo.
    • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k. č. br. 589, k.o.o. Ostrna.
    • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k. č. br. 642/1, k.o.o. Ostrna
    • Odluka o osnivanju prava služnosti
    • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 428/25 u k.o. Dugo Selo I
    • Odluka o osnivanju prava građenja
    • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine
    • Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju režijskih troškova dobrovoljnih vatrogasnih društava na području Grada Dugog Sela.
    • Odluka o osnivanju prava građenja
   • Broj 4(26. srpnja 2016.)
    • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Leprovica – jug
    • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
    • Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji zemljišta – k.č.br. 2159 k. o. Dugo Selo II
    • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Ugovor o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno mjesto
    • Zaključak o izboru predsjednika Odbora za dodjelu nagrada i priznanja Grada Dugog Sela
    • Zaključak o izboru predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom d.o.o. za 2015. god.
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za 2015. god.
    • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Dugoselski komunalni i poduzetnički centar d.o.o. za 2015. god.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradskog društva Crvenog križa Dugo Selo za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Kulturno umjetničkog društva „Preporod“ Dugo Selo za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe AMK Dugo Selo
    • Odluka o proglašenju pješačke zone
    • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Gradskom društvu Crvenog križa Dugo Selo
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva vatrogasnog natjecanja
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe NK „Ostrna“
    • Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja Leprovica – jug
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Marka Miroslava Bače za financijskom potporom
    • Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Dugo Selo za prodaju osobnog automobila
    • Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Dugog Sela u Povjerenstvo za javnu nabavu
    • Odluka o sufinanciranju programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Gradske udruge umirovljenika Dugo Selo za financijskom pomoći
    • Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2016/2017.
    • Odluka o sufinanciranju prijevoza studenata s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u akademskoj godini 2016/2017.
    • Odluka o financiranju školske prehrane učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, u školskoj godini 2016/2017
    • Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, za šk. godinu 2016/2017.
    • Odluka o sufinanciranju troškova ugradnje termostatskih ventila na sustav grijanja u obiteljskim kućama i stambenim jedinicama
    • Odluka o dimnjačarskim iskaznicama
    • Evidencija o ovlaštenim dimnjačarima za razdoblje od 18.07.2016. god. do 17.07.2021. god
    • Cjenik dimnjačarskih usluga
   • Broj 3(07. lipnja 2016.)
    • Zaključak o prestanku mandata vijećniku Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika Gradskog vijeća
    • Zaključak o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
    • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Odluka o donošenju izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
    • Odluka o izradi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela
    • Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o davanju koncesije za prijevoz putnika u javnom gradskom prometu na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o davanju suglasnosti za proširenje kapaciteta Dječjeg vrtića Dugo Selo i zapošljavanje dva odgojitelja predškolske djece
    • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji dijela zemljišta – k.č.br. 143 k.o. Leprovica
    • Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika na Zagrebačku županiju
    • Zaključak o utvrđivanju pravila rada i postupanja članova Gradskog vijeća Grada Dugog Sela i Općinskog vijeća Općine Rugvica
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Dugo Selo za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Dugo Selo za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog centra Dugo Selo
     za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Glazbene škole Dugo Selo
     za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
     u kulturi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
     u sportu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
     u predškolskom odgoju i obrazovanju i školstvu Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba
     u socijalnoj skrbi Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o razrješenju predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti
     Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
    • Zaključak o izboru predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti
     Gradskog vijeća Grada Dugog Sela
    • Odluka o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice Dugo Selo
    • Odluka o preuzimanju prenijetih poslovnih udjela i pripajanju trgovačkog
     društva DUKOM d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju trgovačkom društvu
     „Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.“
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge HVIDR-a za pomoć u podmirenju
     troškova najma za poslovni prostor
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe udruge „Tisno“ Zagreb i DVD Tisno za
     financijskom pomoći
    • Zaključak o odobrenju novčane pomoći Udruzi antifašističkih boraca
     i antifašista Grada Dugog Sela i Općina Brckovljani i Rugvica
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Društva prijatelja Hajduka – Dugo Selo za
     pomoć u podmirenju troškova organizacije humanitarne utakmice
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva manifestacije „5. nagrada
     Grada Dugog Sela u ocjensko spretnosnoj vožnji“
    • Zaključak o odobrenju jednokratne pomoći Udruzi Hrvata Bosne i Hercegovine
     „Rodna gruda“ za podmirenje troškova sudjelovanja u projektu EU
    • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta
    • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije
     prijevoza putnika u javnom gradskom prometu.
    • Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za postupak davanja koncesije
     za obavljanje dimnjačarskih poslova
    • Zaključak o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog
     natječaja za prodaju nekretnina
    • Izmjena Plana nabave Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Zaključak o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice
     Dugo Selo
    • Zaključak o sufinanciranju konzultantskih usluga i izrade elaborata
     za projekt smanjenja gubitaka vode na distributivnom području Dukom-a d.o.o.
    • Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o donošenju Izmjene
     i dopune Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo
    • Odluka o sufinanciranju režijskih troškova dobrovoljnih vatrogasnih
     društava na području Grada Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva obilježavanja 01. svibnja –
     Međunarodnog praznika rada
    • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade Sindikatu
     umirovljenika Hrvatske
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Vinogradarsko – vinarske udruge
     „Terra Sancti Martini“ za financijskom pomoći u podmirenju troškova
     gnojidbe, špricanja odnosno zaštite od bolesti i košnje gradskog vinograda
     Grada Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Počasnog bleiburškog voda, Predstavništvo
     u Republici Hrvatskoj, za novčanom pomoći
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Kluba veterana Domovinskog rata 102. brigade
     Hrvatske vojske Novi Zagreb za financijskom potporom
    • Zaključak o davanju suglasnosti za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju
     Osnovne škole Ivanja Reka
    • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja
     za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Dugo Selo
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole „Josipa Zorića“ za
     financijskom pomoći
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Andrilovec
     za financijskom pomoći.
    • Odluka o postavljanju reklamnih plakata na stupove javne rasvjete bez naknade
    • Odluka o privremenom korištenju nekretnina bez naknade Udruzi ratnih veterana
     Domovinskog rata „Crne mambe“
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Osnovne škole „Ivan Benković“
     za financijskom pomoći
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu k.č.br. 3030,
     k.o. Dugo Selo II
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Likovne udruge Dugo Selo
     za financijskom pomoći
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Vinogradarsko – vinarske udruge
     „Terra Sancti Martini“ za financijskom pomoći u podmirivanju troškova
     stručno – edukativnog putovanja članova Udruge u Istru
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Udruge Crne mambe za jednokratnom po
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva natjecanja „CUP DUGO SELO“
    • Zaključak o imenovanju Projektnog tima za realizaciju projekta „Kulturno informativni
     centar za posjetitelje“.
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Športskog ribolovnog društva Dugo Selo
     za financijskom pomoći
    • Odluka o donošenju registra nerazvrstanih cesta na području Grada Dugog Sela
   • Broj 2(23. ožujka 2016.)
    • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
    • Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje te sklapanja Povelje prijateljstva između Grada Novske i Grada Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju zemljišta radi izgradnje poslovnih objekata
    • Zaključak o suglasnosti na prijedlog Plana upisa djece u dječji vrtić Dugo Selo za pedagošku godinu 2016/2017.
    • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
    • Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za 2015. godinu
    • Zaključak utvrđivanju prijedloga i upućivanju na javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja Leprovica-Jug
    • Plan nabave Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu k.č.br. 670 i 3033, k.o. Dugo Selo II
   • Broj 1(29. veljače 2016.)
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – iskop, čišćenje i regulacija odvodnih jaraka, putnih graba i odvodnja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova odvodnje atmosferskih voda – sanacija,
     cijevnih propusta na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – asfaltne
     ceste na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – redovno
     održavanje na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – pojačano
     održavanje i rekonstrukcija na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta –
     održavanje poljskih putova na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja horizontalne signalizacije na
     nerazvrstanim cestama na temelju pisanog ugovora na području Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – postava i
     popravak vertikalne signalizacije na temelju pisanog ugovora na području
     Grada Dugog Sela
    • Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara
     te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Dugo Selo
    • Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Grad Dugo Selo
    • Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za Grad Dugo Selo
    • Zaključak o suglasnosti na prijedlog Strukture i plana upisa u 1. razred Glazbene škole
     Dugo Selo za školsku godinu 2016./2017.
    • Zaključak o prihvaćanju Izvješća komunalnih redara za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
    • Odluka o dopuni Plana rasporeda kioska i pokretnih naprava
    • Odluka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana za 2016. godinu
     Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Zagreb
    • Odluka o visini iznosa sufinanciranja Programa predškolskog odgoja
     i obrazovanja u 2016. godini
    • Odluka o sufinanciranju logopedskog tretmana djece predškolske i školske dobi s
     prebivalištem na području Grada Dugog Sela u 2016. godini
    • Odluka o sufinanciranju troškova dojenačke hrane u 2016. godini
    • Plan normativnih aktivnosti Grada Dugog Sela u 2016. godini
    • Zaključak o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
     Grada Dugog Sela
    • Odluka o povjeri poslova u postupku priznavanja prava na naknadu za troškove
     stanovanja i prava na troškove ogrjeva
    • Odluka o prodaji k. č. br. 314/16, k. o. Dugo Selo I
    • Plan prijma u službu u gradska upravna tijela za 2016. godinuI
    • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2016. godinu
    • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k. č. br. 4541,
     k. o. Dugo Selo I
    • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k. č. br. 4540,
     k. o. Dugo Selo I
    • Odluka o prodaji k. č. br. 314/15, k. o. Dugo Selo I
    • Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva 39. stolnoteniskog
     međunarodnog turnira „Đuro Dubenik“
    • Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti na k. č. br. 4300,
     k. o. Dugo Selo I
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe udruge potpore osobama s intelektualno
     komunikacijskim poteškoćama AMO-RE-VERA
    • Zaključak o sufinanciranju rada medicinskih sestara u službi hitne medicine
    • Odluka o donošenju Programa mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Grada Dugog Sela za 2016. godinu
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 4630, k.o. Dugo Selo I
    • Odluka o osnivanju prava služnosti na k.č.br. 5055, k.o. Dugo Selo I
    • Zaključak o određivanju zamjenika službenika za informiranje Grada Dugog Sela
    • Zaključak o prihvaćanju zamolbe Zagrebačke nadbiskupije, Župe Uzvišenja sv. Križa Dugo Selo za financijsku pomoć
Skip to content