REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA GRAD DUGO SELO Mjesni odbor Dugo Selo-Zapad Vijeće Mjesnog odbora KLASA: 026-01/19-01/17 URBROJ: 238/07-10/06-20-3 Dugo Selo, 3. ožujka 2020. Na temelju članka 20. Pravila Mjesnog odbora Dugo Selo-Zapad, Vijeće Mjesnog odbora poziva građane na ZBOR GRAĐANA MJESNOG ODBORA DUGO SELO-ZAPAD koji će se održati u utorak, 10. ožujka 2020. godine s...

PRIJEDLOG ODLUKE ZA DODJELU SREDSTAVA PROGRAMIMA/PROJEKTIMA UDRUGA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ČIJE JE PODRUČJE DJELOVANJA KULTURNOG, SOCIJALNOG, HUMANITARNOG, SPORTSKOG, OBRAZOVNOG I SLIČNOG ZNAČENJA U OKVIRU OSTALIH POTREBA U 2020. GODINI...

Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika KLASA: 023-05/14-01/30 URBROJ: 238/07-04/01-20-2 Dugo Selo, 19. veljače 2020. god. Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i...

Skip to content