Izmjena JAVNOG NATJEČAJA za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta – VIŠI STRUČNI SURADNIK


KLASA: 112-01/21-01/01

URBROJ: 238/07-05/01-04-21-5

Dugo Selo, 10. veljače 2021.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK – 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Opći uvjeti za prijam u službu:

– punoljetnost,

– hrvatsko državljanstvo,

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

– magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– poznavanje rada na računalu

– položen državni stručni ispit.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

 

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koje nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg će, u slučaju prijma u službu, biti obvezni položiti u roku od godine dana od dana prijma u službu.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

– životopis,

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica ili domovnica), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva, dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine – dostaviti sljedeće:

a) elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

b) potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu ili rješenje o rasporedu iz kojih mora biti vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove ,

– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (npr. pismeni dokaz poslodavca, preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na  informatičku pismenost),

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga kandidat posjeduje,

– dokaz o završenom specijalističkom programu u području javne nabave (važeći certifikat iz područja javne nabave)

– izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na oglas,

– vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),

– vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka koja se može preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Josipa Zorića 1/potkrovlje-soba 3.

 

U prijavi za natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

 

Sva tražena dokumentacija, osim uvjerenja o nekažnjavanju, dostavlja se u neovjerenom presliku.

 

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu te dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (presliku rješenja, odnosno potvrde ili uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz (potvrda ili uvjerenje HZZ-a) da je nezaposlen.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, protiv koje nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodim novinama, na adresu GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom „Natječaj – za prijam u službu višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti“, neposredom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere znanja rada na osobnom računalu).

 

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavljeni su na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Grad Dugo Selo pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne izvršiti izbor, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, a bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Viši stručni suradnik

 

Opis poslova

Obavlja upravne i stručne poslove iz oblasti predškolskog odgoja, socijalne skrbi, kulture, športa i vatrogastva. Prati stanje u predmetnim oblastima i o tome vodi potrebnu evidenciju, te izrađuje potrebna izvješća, informacije i analize za Gradsko vijeće i Gradonačelnika. Sudejluje u izradi nacrta normativnih akata. Obavlja druge poslove po nalogu Gradonačelnika i pročelnika.

 

Podaci o plaći

Temeljem Pravilnika o radu («Službeni glasnik Grada Dugog Sela» broj 12/20) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela («Službeni glasnik Grada Dugog Sela» broj 9/10., 6/11. i 2/12.) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,70 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

2. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)

3. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 5216, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)

4. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19)

5. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 135/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

6. Zakon o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20)

7. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20)

8. Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)

9. Poznavanje rada na PC

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz Natječaja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na Natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o općem upravnom postupku, Zakona o socijalnoj skrbi, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o sportu, Zakona o sustavu civilne zaštite, zakona o sustavu državne uprave. Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Ukoliko se pojedini kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a kandidatov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje maksimalno 30 minuta, a sastoji se od provjere poznavanja rada u programu MS Word i poznavanju korištennja e-mail servisima. Za provjeru znanja rada na osobnom računalu kandidat može dobiti 1-10 bodova.

Nakon pisanog testiranja i provjere poznavanja rada na računalu, kandidati pristupaju intervjuu koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja – najmanje 5 bodova i provjere znanja rada na osobnom računalu – najmanje 5 bodova).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu računovodstvenog referenta – administratora (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje samostalnost u radu, komunikativnost, kreativnost i motivaciju za rad u Gradu Dugo Selo. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarnih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu. Mogući maksimalni broj ostvarenih bodova je 30 bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela.

Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu, može podnijeti žalbu gradonačelniku u roku 30 dana od dana dostave rješenja o prijmu u službu. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobosti bit će objavljen najmanje 5 dana prije prethodne provjere znanja i sposobnosti na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome tekstu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Napomena:

NATJEČAJ je objavljen u “Narodnim novinama” broj 12/2021 od 10. veljače 2021. godine

 

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnice

 

Zvjezdana Budor Klarić, dipl.oec.v.r.

Izjava – PODACI

Skip to content