Gradonačelnik
KLASA: 021-05/18-01/81
URBROJ: 238/ 07-01-04/01-18-2
Dugo Selo, 18. prosinca 2018. god.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUGOG SELA

PREDMET: Dopuna dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća

-Prijedlog, dostavlja se

Na temelju Članka 103. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14 i 1/18), predlažem dopunu dnevnog reda 15. sjednice Gradskog vijeća, koja je sazvana za četvrtak, 20. prosinca 2018. godine, na način da se u isti uvrste sljedeće točke:

Prijedlozi gore navedenih akata, kao i materijali koji se odnose na iste, dostavljaju se u prilogu ovog dopisa.

S postovanjem.

Gradonačelinik

Grada Dugog Sela

Nenad Panian, dr. med. dent.

Skip to content