Na temelju članka 103. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.), predlažem dopunu dnevnog reda 31. sjednice  GRADSKOG  VIJEĆA  Grada Dugog Sela,  koja će se održati u četvrtak,  15. prosinca 2016. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela.

Iza točke 25. dnevnog reda, dodaje se nova točka 26. koja glasi:

  1. Prijedlog Zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.

 

Dosadašnja točka 26. postaje točka 27.

 

                                 Predsjednik

                                  Gradskog vijeća

 Ivica Klarić, dr.vet.med.,v.r.

 

Skip to content