Na temelju članka 103. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/14.), predlažem dopunu dnevnog reda 34. sjednice  GRADSKOG  VIJEĆA  Grada Dugog Sela,  koja će se održati u četvrtak,  30. ožujka 2017. godine u 15,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Dugog Sela.

 

Iza točke 25. dnevnog reda, dodaju se nove točke 26.1. i 26.2. koje glase:

26.1. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na        k.č.br. 465/3 i dijelovima k.č.br. 465/4 i 466/3,  k.o. Dugo Selo II

26.2. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja za izgradnju višestambene zgrade na k.č.br. 465/5, 466/4  i dijelovima k.č.br. 465/4 i 466/3,  k.o. Dugo Selo II  

 

Dosadašnja točka 26. postaje točka 27.

 

                                 Predsjednik

                                  Gradskog vijeća

 Ivica Klarić, dr.vet.med.,v.r.

 

Skip to content