Dovršen treći otok s podzemnim spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada

Kod višestambenih zgrada u užem centru grada dovršen je treći otok s podzemnim spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada. Radi se o dvije zgrade u Sajmišnoj 1 i 3. Stanari odnosno korisnici usluge Dugoselskog komunalnog i poduzetničkog centra koji obavlja poslove organiziranog sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada će moći razdvajati miješani komunalni otpad, rekao je direktor DKPC-a Tadija Penić.

Također, s obzirom da su zadovoljeni svi preduvjeti prema odluci donesenoj 2018. godine, a koji su nedostajali ponajviše što se tiče biootpada, od 1. srpnja kreće novi sustav naplate i novi sustav prikupljanja komunalnog otpada.

Podzemni spremnik za miješani komunalni otpad ima poseban uređaj na vrhu koji se otvara magnetnom karticom i kojim će se varijabilni dio mjesečne naknade obračunavati prema broju otvaranja. Jedno otvaranje je jedna predaja i to 20 litara miješanog komunalnog što je onda osnovica za obračunavanje varijabilnog dijela naknade. „To otvaranje iznosi 3,25 kuna. Pored tog dijela, cijena mjesečne naknade će sadržavati i fiksni dio tzv. minimalnu naknade javne usluge koja je ista svaki mjesec i koja će za višestambene zgrade iznositi 48 kuna plus PDV. Fiksnim dijelom se nadoknađuju troškovi za zbrinjavanje, odvoz, zbrinjavanje bio otpada koje košta trostruko više nego miješanog dok zbrinjavanje plastike čak četiri puta više… To je sve trošak komunalca, a ne korisnika. Jedina sirovina koja je vrijedna i za koju mi kao davatelji komunalne usluge nešto dobijemo je papir“, pojasnio je Penić.

Za sada su tri takva otoka s pet spremnika za pet brojeva zgrada, a planira se izgradnja još jednog u Kažotićevoj ulici, kod br.8, početkom lipnja. „Ovo što je do sada napravljeno, napravio je Grad Dugo Selo i to onim zgradama koje nemaju svoje čestice te su njihovi kontejneri bili na javnim površinama. Ostale zgrade to bi mogle napraviti same. Kod novogradnje, zgrada bi to mogla napraviti sama kao što je primjer u Zagrebu gdje to rade investitori. Neke zgrade niti nemaju mjesta za kontejnere zbog parkirališta. Komunalac sa svojim prihodima to ne može izraditi,“, kazao je Penić. Inače, jedan otok s podzemnim spremnicima dovoljan je za 50 stanova, a vrijednost cijelog otoka je oko 15 000 eura. Odlažu se miješani otpad, plastika, papir, staklo, biootpad.

Kako navode iz gradskih stručnih službi, spremnici su financirani sredstvima iz proračuna sa stavke gospodarenje otapdom za zelene otoke, programa gradnje dok je dio dobiven putem prijava na županijske natječaje. Intencija je da građani usvoje naviku odvajanja otpada. Grad osigurava infrastrukturu, pogotovo u centru grada, i tamo gdje je manjak prostora i tamo gdje to narušava estetsku sliku grada. Zato razvija svoje reciklažno dvorište, zelene otoke i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada za koje želi da su što manje uočljivi.

Novi sustav naplate kreće od 1. srpnja, a prvi računi stižu u kolovozu. Kako napominje direktor DKPC-a Penić, ovaj sustav naplate je ustvari jedini pravedan za zgrade jer „koliko puta otvoriš toliko platiš“ dok se kod kontejnera plaća prema udjelima. Kod ovih spremnika postoji i ugovorna kazna ukoliko se otpad baca u krivi spremnik, a ona slijedi za sve korisnike koji su pridruženi tim spremnicima. Do 1.srpnja odnosno kolovoza, bez obzira na broj otvaranja, svi korisnici plaćaju 60 kuna fiksne naknade koja je određena po staroj odluci.

Od 1. srpnja novi način naplate – U lipnju podjela smeđih kanti za biootpad, većim zgradama kontejneri

Novi sustav naplate kreće jer će biti zadovoljeni svi preduvjeti prema odluci donesenoj 2018. godine, a koji su nedostajali ponajviše što se tiče biootpada. Druge će zgrade dobiti za odlaganje biootpada smeđe kante ili one veće kontejnere, a odvozit će se jednom tjedno.

„To su u prvom redu spremnici za biootpad i to za višestambene zgrade. Druge zgrade bez podzemnih spremnika će dobiti kante, a dijelit će se u 6 mjesecu. Što se tiče korisnika u obiteljskim kućama, ima 265 kućanstava koja su se izjasnila da žele kantu za biootpad. Ukupno imamo 4 500 korisnika u obiteljskim kućama. Ostali su izabrali kompostiranje jer su mogli dobiti besplatno komposter u reciklažnom dvorištu. Onaj tko je izabrao komposter ne može dobiti smeđu kantu. Njemu je i jeftinija minimalna cijena javne usluge za 15 posto i zato se veliki broj odlučio za ovu varijantu. To je dobro i komunalcu. Još uvijek imamo kompostera, sad su još bolji i kvalitetniji i korisnici mogu zamijeniti opcije i tarifu“, dodao je. Smeđa kanta za biootpad ima 80 litara za kuće i odvozit će se svaki tjedan. U novom sustavu naplate odvoz miješanog komunalnog otpada neće biti svaki tjedan nego svaki drugi tjedan. U praksi to će izgledati ovako: jedan tjedan plastika i biootpad, drugi tjedan miješani i biootpad, treći tjedan papir i biootpad, četvrti tjedan miješani i biootpad. Računa se da zbog dobrog odvajanja neće biti potrebno odvoziti miješani otpad svaki tjedan.amš

Novi cjenik dostupan je OVDJESkip to content