Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Detaljne upute o načinu elektroničke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroničkog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući i kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN RH na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i Naručitelja će se obavljati na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda.

Skip to content