GRAD DUGO SELO

Josipa Zorića 1,

10 370 Dugo Selo

KLASA: 363-01/16-03/17

URBROJ: 238/07-06/01-18-18

Priopćenje za javnost

Izgradnja Omladinske ulice s komunalnom infrastrukturom

Temeljem Ugovora o financiranju u okviru MJERE 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020, Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, TIP OPERACIJE: 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta” u Gradu Dugo Selo u naselju Velika Ostrna, provodi se projekt „Građenje građevine izgradnja kolnika i sjevernog nogostupa s komunalnom infrastrukturom u Omladinskoj ulici – Velika Ostrna, 3. skupine, na k.č.br. 1308,500,475 i 1312/1 – k.o. Ostrna (Velika Ostrna)“

Ukupan iznos projekta sukladno Odluci o dodjeli sredstava od 30.10.2018.g. iznosi 3.410.547,14 kn, iznos potpore za dodjelu 3.033.342,12 kn

Sredstva se dodjeljuju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

CILJEVI i OPIS PROJEKTA

Cilj projekta: izgraditi Omladinsku ulicu s komunalnom infrastrukturom od raskrižja sa Zagrebačkom ulicom –točka A (stacionaža: 0+000,00) – prema zapadu do priključka Čulinečke ulice –točka (B) (stacionaža: 0+618,78) duljine 618,78 m radi poboljšanja životnih uvjeta ruralne sredine.

Omladinska ulica povezuje Zagrebačku ulicu (ŽC 3072) koja veže centralni dio Grada s rubnim naseljima Velika i Mala Ostrna, Leprovica te dalje prema Općini Rugvica i naselju Ježevo. Na svom drugom kraju nastavlja se kao Omladinska ulica i Čulinečka ulica koje su razvrstane kao županijske ceste (ŽC 3072) te kojima se povezuje centralni dio naselja Velika Ostrna s naseljima Mala Ostrna na jednoj strani i Andrilovec preko lokalne ceste (LC 31113).

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Rezultat projekta

• Duljina zahvata – početna vrijednost 0 m, ciljana vrijednost 618,78 m

• Kolnik prometnice širine – početna vrijednost 4 m, ciljana vrijednost 5,5 m za dvosmjeran promet vozila, prometne trake 2 x 2,75 m), s kolničkim rubnjakom uz sjeverni rub kolnika, na koji se nastavlja nogostup – širine 2,2 m – do granica parcela. Kolnik je u malom uzdužnom nagibu (između 0,08 i 0,86 %).

• Površina kolnika nerazvrstane ceste – početna vrijednost 2135 m2, ciljana vrijednost do 3550 m2

• Površina nogostupa – početna vrijednost 0 m2, ciljana vrijednost do 1290 m2

Skip to content