Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koja donose akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Mandat člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave izabranog na redovnim izborima traje četiri godine. Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

 

  Predstavničko tijelo:

 • donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

 

  Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Dugog Sela održana je 15. lipnja 2021. godine.

   

              SASTAV GRADSKOG VIJEĆA GRADA DUGOG SELA:

  1. SINIŠA KLJAJIĆ, predsjednik 
  2. KRUNO BLAŽINOVIĆ, potpredsjednik  
  3. KREŠIMIR CVIJANOVIĆ, potpredsjednik  
  4. DARJAN BUDIMIR  
  5. IVAN GERECI
  6. ZVJEZDANA JAMBREČEC
  7. KRISTINA JELEČKI
  8. ZLATKO MATACUN
  9. DINO KRAMER
  10. MIHAEL PINTER
  11. BORIS SAVIĆ 
  12. IVICA ŠAFARIĆ
  13. STJEPAN ŠTEFINOVEC
  14. LUKA TKALČEVIĆ
  15. PAVE VUKELIĆ

   

    

Skip to content