18.09.2020

ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

11.09. 2020

Izvješće o II ponovnoj javnoj raspravi u postupku Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dugog Sela

12.08.2020

II PONOVNA  JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

Sažetak za javnost

Obrazloženje

Odredbe

Karte 5000

Karte 25000

23.06.2020.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DUGO SELO – ZAPAD

SAŽETAK ZA JAVNOST

ODREDBE ZA PROVEDBU

GRAFIKA

OBRAZLOŽENJE

07.04.2020.

Izvješće o provedenoj Javnoj raspravi Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone „Centar“ naselja Dugo Selo

16.02.2020.

JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA ZONE „CENTAR“ NASELJA DUGO SELO

SAŽETAK ZA JAVNOST

TEKSTUALNI DIO – PROVEDBENE ODREDBE, OBRAZLOŽENJE PLANA, GRAFIČKI DIO – KARTOGRAFSKI PRIKAZI

GRAFIKA – Karte u mjerilu 1:1000

09.09.2019.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO

16.08.2019.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO  – Obrazloženje

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO – Odredbe za provedbu – radni materijal

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO  – Sažetak za javnost

Karte građevinskih područja u mjerilu 1:5000

Karte u mjerilu 1:25000

Strateška studija utjecaja na okoliš

09.08.2019.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGOG SELA

01.08.2019.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA DUGO SELO

23.07.2019.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja zone Centar naselja Dugo Selo

 

Skip to content