Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak 123/17, 98/19, 144/20), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija –  nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14),  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15) te čl. 64. Statuta Grada Dugog Sela (“Službeni glasnik Grada Dugog Sela”, broj 1/13, 1/18, 2/18 i 5/18 – pročišćeni tekst) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela broj 07/2015) Gradonačelnik Grada Dugog Sela, dana 27.01.2022. godine raspisuje

 

Javni natječaj za dodjelu financijske potpore programima/projektima udruga u području javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Članak 1.

Javni Natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za udruge iz područja kulture koje svojim programima i projektima osiguravaju javne potrebe u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo.

Članak 2.

 Grad Dugo Selo na temelju ovog Natječaja udrugama iz područja kulture koje će zadovoljiti tražene kriterije, dodijelit će financijsku potporu sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Dugog Sela za 2022. godinu.

Članak 3.

Prioritetna područja aktivnosti programa/projekata su:

  1. programi koji se temelje na očuvanju i promicanju autohtone kulturne baštine, izvornih običaja i tradicije Republike Hrvatske i  Grada Dugog Sela
  2. programi kojima se zadovoljavaju potrebe građana Grada Dugog Sela u području kulture (osobito djece i mladih)

Članak 4.

 Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 400.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 350.000,00  kuna.

VAŽNA NAPOMENA: TRAŽENI IZNOS NE SMIJE BITI MANJI OD NAJMANJEG NITI VEĆI OD NAJVEĆEG, U SUPROTNOM PRIJAVA ĆE SE ODBITI IZ ADMINISTRATIVNIH RAZLOGA ( NEPOŠTIVANJA UVJETA NATJEČAJA).

Članak 5.

 Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela (www.dugoselo.hr), a završava 28.02.2022. godine.

Članak 6.

(6) Prijavljenim programom udruga može prijaviti više projekata, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja. 

Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja djeluje sukladno Zakonu o udrugama najmanje jednu godinu na području Grada Dugog Sela zaključno s danom objave Javnog natječaja, koja provodi programe/projekte iz područja kulture koji zadovoljavaju javne potrebe u kulturi od interesa za Grad Dugo Selo , koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Dugom Selu te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 

Udruga mora priložiti dokaz da se protiv odgovorne osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez.

Članak 7.

Nakon  provjere administrativnih kriterija Natječaja navedenih u članku 6. ovog Natječaja, procjenjivat će se kvaliteta projekata, pri čemu će se bodovati iskustvo i kapaciteti udruge za provođenje aktivnosti, relevantnost projekta/programa u odnosu na prioritete Natječaja, kvaliteta priloženog proračuna, te važnost projekta za lokalnu zajednicu.

Detaljnije informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje.

Članak 8.

 Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno

 s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Dugog Sela

 (www.dugoselo.hr).

Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:

GRAD DUGO SELO

JOSIPA ZORIĆA 1

10370 DUGO SELO

S naznakom „Natječaj za udruge u kulturi za 2022. godinu“

Članak 9.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem,

 slanjem upita na adresu elektronske pošte, zvjezdana.budorklaric@dugoselo.hr najkasnije do  18.02.2022. godine.

Članak 10.

Kontrola namjenskog utroška odobrenih sredstava udrugama putem ovog Natječaja provoditi će se kroz aplikaciju za nadziranje trošenja namjenskih sredstava.

KLASA: 402-01/22-02/2

URBROJ: 238-07-01-22-1

Dugo Selo, 27.01.2022. godine

Gradonačelnik

Nenad Panian, dr.med.dent.

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE – KULTURA 2022. godina

B1 OBRAZAC OPISA PROGRAMA – Kultura

B2 Obrazac proračuna- Kultura

B3 Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

B4 Ogledni obrazac izjave o partnerstvu

B5 Obrazac životopisa

B7 Obrazac izjave o financiranim projektima

B8 Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti

B9 Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac C2 Opisni izvještaj programa – Kultura

C3 Obrazac financijskog izvještaja projekta – Kultura

C4 Ogledni obrazac zahtjeva za isplatom sredstava

Skip to content