KLASA: 112-01/21-01/06

URBROJ: 238/07-01-04/01-21-5

 

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Dugog Sela, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Dugog Sela – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom i
 • poznavanje rada na računalu.

 

Uvjet magistra odnosno stručnog specijalista ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu odgovarajuće struke, sukladno članku 35. stavku 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 74/10 i 125/14).

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

 

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit,  uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana imenovanja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljavaju su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 5 godina – dostaviti sljedeće:
 1. elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
 2. potvrdu dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu iz kojih mora biti vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (npr. pismena potvrda poslodavca, preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na  informatičku pismenost)
 • dokaz o položenom državnom ispitu, ako ga je kandidat položio
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj
 • vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka koja se može preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela dugoselo.hr.

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim uvjerenja o nekažnjavanju, a izabrani kandidat dužan je, prije donošenja rješenja o imenovanju, dostaviti na uvid izvornike isprava priloženih uz prijavu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o imenovanju.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine”, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine”, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine”, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se toj osobi dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

 

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom ”Natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti – NE OTVARATI”, ili se predaju neposredno na istoj adresi.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere znanja rada na osobnom računalu).

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru objavljeni su na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Grad Dugo Selo pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne izvršiti izbor, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, a bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Gradonačelnik

 

Nenad Panian, dr. med. dent. v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content