JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu računovodstvenog referenta za komunalne i druge prihode u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela

KLASA: 112-01/22-01/04

URBROJ: 238-07-04/01-02-22-2 

Dugo Selo, 14. siječnja 2022.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela, raspisuje

 JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu računovodstvenog referenta za komunalne i druge prihode u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Dugog Sela – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomske struke,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit i
 • poznavanje rada na računalu. 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo (služba u upravnim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, državna služba, javna služba, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit,  uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od prijma u službu. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (”Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljavaju su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti: 

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi  (svjedodžba)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine – dostaviti sljedeće: 
 1. elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
 2. potvrdu dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu iz kojih mora biti vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove 
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (npr. pismena potvrda poslodavca, preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na  informatičku pismenost) 
 • dokaz o položenom državnom ispitu, ako ga je kandidat položio
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili putem sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 30 dana od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj
 • vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati) 
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka koja se može  preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.    

Kandidati su u prijavi dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, e-mail adresu), naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava, te naziv ustrojstvene jedinice.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, osim uvjerenja o nekažnjavanju, a izabrani kandidat dužan je, prije donošenja rješenja o prijmu, dostaviti na uvid izvornike isprava priloženih uz prijavu. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije donošenja rješenja o prijmu.

Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine”, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (”Narodne novine”, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (”Narodne novine”, broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti u skladu člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta odredbe na koju se poziva, odnosno dokaz o priznatom statusu, dokaz da to pravo već nije koristio te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka, sporazum i slično), a pravo prednosti ostvaruje samo pod uvjetom da nema osoba koje to pravo ostvaruju u skladu s odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te se toj osobi dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo, s naznakom ”Natječaj za prijam u službu računovodstvenog referenta za komunalne i druge prihode – NE OTVARATI”, ili se predaju neposredno na istoj adresi. 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. 

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za provjeru objavljeni su na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr. 

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Grad Dugo Selo pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne izvršiti izbor, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, a bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika
Dean Dragičević, mag. oec.

 Skip to content