JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, Odsjek za financije, za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta

KLASA: 112-01/20-01/03

URBROJ: 238/07-05/01-04-20-5

Dugo Selo, 29. srpnja 2020.

 

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4718 i 112/19), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, raspisuje

 

 JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, Odsjek za financije, za obavljanje zadaća i poslova radnog mjesta

 

 • računovodstveni referent – administrator – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državaljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema ekonomskog, prirodoslovnog ili općeg smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • sudjelovanje u administrativnom vođenju najmanje jednog EU projekta,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni stručni ispit.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarjuće stručne spreme i struke.

Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit,  uz obvezu da ispit polože u roku od godine dana od dana prijma u službu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važećae osobna iskaznice ili domovnice), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 1 godine – dostaviti slijedeće:
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigaranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  • potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslik ugovora o radu ili rješenje o rasporedu iz kojih mora biti vidljivo da je kandidat obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove
 • dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (npr. pismeni dokaz poslodavca, preslika svjedodžbe ili prijepis ocjena iz kojeg je vidljivo da je kandidat položio predmet koji se odnosi na  informatičku pismenost)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga kandidat posjeduje
 • izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne starije od 6 mjeseci od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na natječaj
 • vlastoručno potpisanu izjavu (pod kaznenom i materijalnom odgovornošću) da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka koja se može preuzeti na web stranici Grada Dugog Sela dugoselo.hr ili u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela, Dugo Selo, Josipa Zorića 1/potkrovlje-soba 3.

Sva tražena dokumentacija osim uvjerenja o nekažnjavanju dostavlja se u neovjerenom presliku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu te dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (preslik rješenja, odnosno potvrde ili uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz (potvrda ili uvjerenje HZZ-a) da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom.

Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj, protiv koje obavijesti nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Pisane prijave s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama,  na adresu GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo s naznakom „Natječaj za prijam u službu računovodstvenog referenta – admiistratora u Odsjeku za financije Upravnog odjela za gospodarstvo i financije“, neposredom predajom ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja putem pisanog testiranja i intervjua s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja i provjere znanja rada na osobnom računalu).

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavljeni su na web stranici Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na istoj web stranici te na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Grad Dugo Selo pridržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne izvršiti izbor, bez obveze obrazlaganja svoje odluke, a bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Računovodstveni referent – administrator

 Opis poslova

Vodi analitičku evidenciju obveza i analitičko knjigovodstvo dobavljača za Proračun, korinike Proračuna i EU projekte. Obavlja kontrolu ulaznih računa te priprema naloge za odobrenje plaćanja računa Proračuna i korisnike Proračuna. Sudjeluje u usklađenju analitičkih evidencija sa stanjem u glavnoj knjizi i EU projektima. Obavlja obračun plaća i drugih primanja zaposlenika, obustave, obavlja obračune svih naknada koje su oporezive te izrađuje izvješća propisana zakonom vezano uz plaće, ostala primanja, naknade, poreze, doprinose i EU projekte. Podrška u administrativnom vođenju projekata koji se financiraju iz EU fondova i drugih izvora financiranja. Pomoć u pripremi nacrta izvješća i internom izvještavanju pojedinom projektnom timu o statusu potrošnje resursa u projekt i podrška tijekom planiranja daljnje provedbe. Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka.

 

Podaci o plaći

Temeljem Pravilnika o radu («Službeni glasnik Grada Dugog Sela» broj 2/20) i Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Dugog Sela («Službeni glasnik Grada Dugog Sela» broj 9/10., 6/11. i 2/12.) osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 1,10 i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
 2. Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20)
 3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014 – 2020 (NN 92/14)
 4. Poznavanje rada na PC

 

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Prethodnoj provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz Natječaja.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri, povukao prijavu na Natječaj.

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje odgovarajuće isprave (osobne iskaznice ili vozačke dozvole) radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera započinje pisanim testiranjem. Kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja iz odredbi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014 – 2020. Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova.

Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata, a mobitel je potrebno isključiti.

Ukoliko se pojedini kandidat ponaša neprimjereno ili prekrši naprijed navedena pravila biti će udaljen s provjere znanja, a kandidatov rezultat Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

Pisano testiranje traje maksimalno 45 minuta.

Nakon pisanog testiranja kandidati će pristupiti provjeri znanja rada na osobnom računalu. Provjera traje maksimalno 30 minuta, a sastoji se od provjere poznavanja rada u programu MS Word i poznavanju korištenja e-mail servisima. Za provjeru znanja rada na osobnom računalu kandidat može dobiti 1-10 bodova.

Nakon pisanog testiranja i provjere poznavanja rada na računalu, kandidati pristupaju intervjuu koji se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja – najmanje 5 bodova i provjere znanja rada na osobnom računalu – najmanje 5 bodova).

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu računovodstvenog referenta – administratora (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kroz intervju s kandidatima utvrđuje samostalnost u radu, komunikativnost, kreativnost i motivaciju za rad u Gradu Dugo Selo. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarnih bodova na pisanom testiranju, provjeri znanja rada na osobnom računalu i intervjuu. Mogući maksimalni broj ostvarenih bodova je 30 bodova.

Izvješće o provedenom postupku i rang listu kandidata Povjerenstvo dostavlja pročelniku Upravnog odjela za gospodarstsvo i financije Grada Dugog Sela.

Pročelnik donosi rješenje o prijmu u službu za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu, može podnijeti žalbu gradonačelniku u roku 30 dana od dana dostave rješenja o prijmu u službu. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobosti bit će objavljen najmanje 5 dana prije prethodne provjere znanja i sposobnosti na ovoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Dugog Sela.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome tekstu, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Napomena:

NATJEČAJ je objavljen u “Narodnim novinama” broj 87/2020 od  29. srpnja 2020. godine

Povjerenstvo
za provedbu NatječajaSkip to content