JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec prikupljanjem pisanih ponuda

Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (”Narodne novine”, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 48. stavka 3. u vezi stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine”, broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19.13.-pročišćeni tekst) i članka 44. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela br. 1/13.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec

prikupljanjem pisanih ponuda

1. Raspisuje se javni natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec označenog kao z.k.č.br. 2159, ”livada Puhovec”, površine 19851 m2, upisano u zk. ul. broj 2702, k.o. Dugo Selo II, vlasništvo Grada Dugog Sela, javnim prikupljanjem pisanih ponuda.

2. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog natječaja iznosi 2.679.885,00 kuna (135,00 kuna/m2).

3.Namjena zemljišta koje se izlaže prodaji i ostali uvjeti za građenje na navedenoj nekretnini određeni su Prostornim planom uređenja Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela 6/04.,13/06.,14/06., 8/10., 8/12. i 8/13.) kojim je dozvoljena gradnja građevina proizvodne, industrijske, zanatske, skladišne, poslovne, upravne, uslužne, komunalno-servisne i trgovačke namjene.

4. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.

Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na javnom natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 5. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% ukupne početne kupoprodajne cijene iz točke 2. ovog natječaja na žiro račun Grada Dugog Sela otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., Proračun Grada Dugog Sela IBAN broj HR7023600001810100008, poziv na broj: 68 9016-OIB, svrha uplate: ,,Jamčevina za javni natječaj za prodaju z.k.č.br: 2159” .

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana primitka Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

Odabranom ponuditelju se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako odabrani ponuditelj odustane od ponude ili od sklapanja ugovora o kupoprodaji, uplaćena jamčevina se ne vraća.

6. Najpovoljnija ponuda smatra se ponuda s najvišom cijenom, uz uvjet da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim natječajem.

Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve druge uvjete natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude istu najvišu kupoprodajnu cijenu, odmah nakon otvaranja ponuda pristupiti će se usmenom javnom nadmetanju pred imenovanim povjerenstvom.

Natječaj je valjan ako pristigne i samo jedna valjana ponuda.

7. Ponuda treba sadržavati:

–          podatke o ponuditelju: ime i prezime odnosno naziv, adresu prebivališta ponuditelja fizičke osobe odnosno sjedište pravne osobe, OIB i kontakt telefon;

–          oznaku građevinskog zemljišta koje je predmet ovog natječaja;

–          ponuđeni iznos kupoprodajne cijene po jednom m2 i u ukupnom iznosu (brojkama i slovima);

–          broj IBAN-a radi eventualnog povrata jamčevine.

8. Uz ponudu potrebno je priložiti:

–          za pravne osobe: izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci te podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje;

–          za obrtnike: izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci;

–          za fizičke osobe: izvornik ili ovjerenu presliku osobne iskaznice ili domovnice;

–          dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe);

–          izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji o svom trošku te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja;

–          BON 2 ne stariji od 30 dana; da bi dokazao svoju sposobnost ponuditelj ne smije biti u blokadi u posljednjih 6 mjeseci od izdavanja;

–          potvrdu Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja ne stariju od 30 dana, u izvorniku ili ovjerenoj preslici; da bi dokazao svoju sposobnost ponuditelj mora imati podmirene sve obveze prema državi;

–          ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Dugom Selu; da bi dokazao svoju sposobnost ponuditelj mora imati podmirene sve obveze prema Gradu Dugo Selo;

–          pismo namjere koje sadrži jasnu naznaku planirane djelatnosti na predmetu prodaje;

–          dokaz o uplaćenoj jamčevini (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana).

9. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Dugog Sela na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja, a ista će se dostaviti svim ponuditeljima. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.

 10.Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u zakazano vrijeme smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora ukoliko svoj izostanak ne opravda pisanim putem, u kojem slučaju će mu se odrediti novi rok koji ne može biti duži od 15 dana. Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ni u naknadno određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora, a Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

11.Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 15 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro-račun Proračun Grada Dugog Sela naveden u ugovoru.

Ukoliko kupac ne uplati u cijelosti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, smatra se da je odustao od ponude, odnosno ugovor o kupoprodaji nekretnina smatra se raskinutim i u tom slučaju nema pravo na povrat jamčevine.

12. Nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti prodavatelj će izdati kupcu ispravu kojom dozvoljava uknjižbu prava vlasništva.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u ugovorenom roku, smatra se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat jamčevine.          

 13. Sve troškove vezano za ovjeru kupoprodajnog ugovora, provedbu u zemljišnim knjigama, porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

 14. Grad Dugo Selo nije obvezan prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu te pridržava pravo odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji i poništiti javni natječaj, sve bez ikakve odgovornosti za eventualnu štetu ponuditeljima.

15.U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati troškove eventualnog premještanja instalacija, sanacije zemljišta, ishođenja akta kojim se odobrava građenje, naknada i sl., već te troškove podmiruje kupac.

16. Pisane ponude podnose se u roku od 8 dana računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave natječaja, u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, 10370 DUGO SELO

uz naznaku “Ponuda za natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni Puhovec – NE OTVARAJ”,

preporučenom pošiljkom ili neposredno u sobu broj 39/I.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 17.Ponude će biti javno otvorene i pročitane dana 29.08.2014. u 10,00 sati u zgradi gradske uprave Grada Dugog Sela, Ulica Josipa Zorića 1, dvorana 35 (mala vijećnica), I. kat.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.

 18. Sve dodatne informacije za zemljište koje se izlaže prodaji, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, komunalno i stambeno gospodarstvo, svakim radnim danom od 08,00-15,00 sati, na broj tel. 01/2752-776, 01/2755-679, te se u navedenom Upravnom odjelu može izvršiti uvid u dokumentaciju.

 

KLASA: 943-02/14-01/03
URBROJ: 238/07-03-04/01-14-10
Dugo Selo, 16.07.2014.

Predsjednik

Gradskog vijeća

Željko Ivaniček

 Skip to content