Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 4/14) i članka 33. stavka 1. točke 30. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na 17. sjednici, održanoj 1. lipnja 2023. god., upućuje

 

J A V N I   P O Z I V

za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova

Savjeta mladih Grada Dugog Sela

 

 

Savjet mladih Grada Dugog Sela je savjetodavno tijelo Grada Dugog Sela kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Dugog Sela. Mladi, u smislu Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Dugog Sela, su osobe s prebivalištem na području Grada Dugog Sela, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta.

 

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

 

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Dugog Sela

Prijavnica za isticanje kandidatura

Prijedlog kandidata za neformalne skupine mladih

 Skip to content