JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo

Upravni odjel za društvene djelatnosti

KLASA: 833-02/17-01/04

URBROJ: 238/07-07/01-18-34

Dugo Selo, 21. ožujka 2018. god.

 

Na temelju članka 11. stavka 2.  Zakona o pravu na pristup informacijama (”Narodne novine, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (”Narodne novine”, broj 140/09) upućuje se

JAVNI POZIV

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 

Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo

 

 

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana zaštite od požara Grada Dugo Selo, da se odazovu.

 

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu poslati na e-mail adresu: janja.klindzic@dugoselo.hr do 20. travnja 2018. godine.

 

Svi u ostavljenom roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni će se ukomponirati u konačni prijedlog teksta predmetnog Plana, koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Dugog Sela na donošenje.

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Grada Dugog Sela www.dugoselo.hr.

 

 

    PROČELNIK
     
    Veljko Bertak, prof.

 Skip to content